Monday August 20, 2018 15:26

กรมวิทยาศาสตร์บริการ Press Releases

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม Smart Science Smart Life บูธกรมวิทย์ฯ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2561 ทั่วไป—17 Aug 18

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561" โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ในการนี้ นางอุมาพร สุขม่วง

กรมวิทย์ฯ ร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2561 ทั่วไป—17 Aug 18

17 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ภายในงานมี ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านถ่ายทอดเทคโนโลยี

วศ. หนุนใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตวัสดุประหยัดพลังงาน ในอุตสาหกรรมเซรามิก ทั่วไป—17 Aug 18

17 สิงหาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสัมมนา"การวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก:การผลิตสีเซรามิกที่มีคุณสมบัติเพิ่มการสะท้อนแสงในช่วงอินฟาเรดใกล้"

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry มุ่งเน้นสร้าง ทั่วไป—15 Aug 18

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 8th IUPAC International Conference on Greening Chemistry 2018 (8th IUPAC ICGC) จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระทรวงวิทย์ตรวจติดตามการดำเนินงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @จังหวัดชัยนาท ทั่วไป—15 Aug 18

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจติดตามการดำเนินงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมดำเนินการ

กรมวิทย์ฯ โชว์ผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร ทั่วไป—09 Aug 18

ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วม พิธีเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วว. ผนึกกำลังพันธมิตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานราก ด้วย วทน. ในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ทั่วไป—09 Aug 18

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. เปิดอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั่วไป—08 Aug 18

7 สิงหาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

วศ. ร่วมมือภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธรรมศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานด้า ทั่วไป—07 Aug 18

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ลงนามความร่วมมือกับภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์

กระทรวงวิทย์จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @จังหวัดแม่ฮ่องสอน วว. ทั่วไป—02 Aug 18

นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในสังกัด ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

วศ. ประกาศความสำเร็จด้านการรับรองคุณภาพ ทั่วไป—26 Jul 18

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 12 แห่ง ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการด้านอาหาร/อาหารสัตว์ จำนวน 5 แห่ง ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 แห่ง ด้านการผลิตยาง จำนวน 3 แห่ง ด้านเคมีภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ทั่วไป—23 Jul 18

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ณ วิทยาลัยเทคนิค จ.อำนาจเจริญ ในการนี้ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ วทน. ยกระดับ OTOP จัดงาน มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ทั่วไป—23 Jul 18

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" โดยมี นายประสาท ทัศคร รักษาการพัฒนาการจังหวัดนครพนม ผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

วศ. เน้นร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั่วไป—23 Jul 18

20 กรกฏาคม 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) พร้อมกับบุคลากรสำนักหอสุมดฯ และบุคลากรในหน่วยงานสมาชิกเครือข่าย ศปว.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือ มรภ. 9 แห่ง ติดตามผลการดำเนินงาน วิทย์แก้จน ทั่วไป—23 Jul 18

20 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนสถาบันการศึกษา 9 แห่ง เพื่อหารือติดตามผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานความก้าวหน้าและประเด็นปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP

วศ. หารือเครือข่าย มรภ. 9 แห่ง ดันวิทย์แก้จน ทั่วไป—07 Mar 18

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนสถาบันการศึกษา 9 แห่ง เพื่อหารือแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า

กรมวิทย์ฯ กระตุ้นการใช้สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด พร้อมรับสังคม Thailand ทั่วไป—18 Jul 18

17 กรกฎาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสัมมนา "สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0" เน้นกระตุ้นใช้ข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลแบบเปิดที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความสามารถ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมลงพื้นที่จัด มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ทั่วไป—17 Jul 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—05 Jul 18

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางดุษฎี มั่นความดี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของกระดาษหัตถกรรม ทั่วไป—29 Jun 18

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561 ดร.ภูวดี ตู้จินดา หัวหน้ากลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย กองวัสดุวิศกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ลงพื้นที่ ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระดาษสาซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพ รูปแบบ สีสัน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ 4 หน่วยงานจัดงานสัมมนา การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั่วไป—22 Jun 18

วันรับรองระบบงานโลก ประจำปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข เป็น 4

วศ. เน้นนำเทคโนโลยีลงพื้นที่ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั่วไป—21 Jun 18

20 มิถุนายน 2561 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และทีมงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทดสอบวัสดุกันความร้อนในโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ทั่วไป—18 Jun 18

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับ นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์พลังงาน กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ลุยวิทย์แก้จน นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP ทั่วไป—14 Jun 18

นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน พร้อมด้วยนางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และทีมนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ประกอบการ otop ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ลุยวิทย์แก้จน นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP ทั่วไป—14 Jun 18

นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน พร้อมด้วยนางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และทีมนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ประกอบการ otop ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย

วศ. นำ สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่าน Mobile application ทั่วไป—13 Jun 18

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดย"องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"ที่จังหวัดสงขลา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2561

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ประเทศญี่ปุ่น ทั่วไป—12 Jun 18

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะประกอบด้วย นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุม 2018 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ณ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—08 Jun 18

8 มิถุนายน 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และประธานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ศปว.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นสร้างความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17011: 2017 General—16 May 18

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "ข้อกำหนด ISO/IEC 17011: 2017 – Conformity assessment : Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies"

วศ.หนุนเทคโนโลยีลงพื้นที่ ยกระดับ SME บรรจุภัณฑ์กระดาษ รองรับการเติบโตของการขนส่งสินค้าในประเทศและส่ ทั่วไป—23 May 18

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ(วท.) โดย ดร.ภูวดี ตู้จินดา หัวหน้ากลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย กองวัสดุวิศวกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่นำเทคโนโลยี ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการ SME บรรจุภัณฑ์กระดาษ เน้นช่วยพัฒนากระบวนการผลิตกล่องกระดาษให้มีคุณภาพ