Monday August 20, 2018 10:32

นิด้าโพล Press Releases

NIDA Poll เรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของไทย ทั่วไป—14 Aug 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18

NIDA Poll หนี้ กยศ. ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ? ทั่วไป—06 Aug 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง หนี้ "กยศ." ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ? ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll ประเพณีการรับน้อง ควรมีต่อไป? ทั่วไป—01 Aug 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประเพณีการรับน้อง" ควรมีต่อไป? ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป กระจาย ทุกภูมิภาค

หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0 ทั่วไป—25 Jul 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม พม. POLL กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0"

ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ ทั่วไป—23 Jul 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 3)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561

CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังปี 2561 ทั่วไป—18 Jul 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เรื่อง "CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลัง ปี 2561"

NIDA Poll เรื่อง ทัวร์ศูนย์เหรียญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ทั่วไป—16 Jul 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ทัวร์ศูนย์เหรียญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll มาตรการป้องกันอุบัติภัยของไทย ทั่วไป—09 Jul 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "มาตรการป้องกันอุบัติภัยของไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศกระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll เรื่อง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ทั่วไป—02 Jul 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll โทษประหารชีวิต ควรหยุดหรือไปต่อ ทั่วไป—25 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "โทษประหารชีวิต ควรหยุดหรือไปต่อ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NIDA Poll ความเชื่อเรื่องร่างทรงของคนไทย ในยุค 4.0 ทั่วไป—25 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเชื่อเรื่องร่างทรง ของคนไทย ในยุค 4.0" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั่วไป—18 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561

NIDA Poll ศึกบอลโลก 2018 ทั่วไป—11 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ศึกบอลโลก 2018" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ยานยนต์—04 Jun 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561

NIDA Poll ไทยนิยมยั่งยืน ทั่วไป—14 May 18

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18

NIDA Poll เรื่อง ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ครั้งที่ ทั่วไป—14 May 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 2)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561

NIDA Poll 4 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ทั่วไป—21 May 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "4 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเครื่องหมาย อย. ทั่วไป—28 May 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเครื่องหมาย อย." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

คนไทยคิดอย่างไร กับ หวยออนไลน์ - ล็อตโต้ ทั่วไป—07 May 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คนไทยคิดอย่างไร กับ หวยออนไลน์ - ล็อตโต้" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2561 จากประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

คนไทยคิดอย่างไร กับโครงการสร้างบ้านพักตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ ทั่วไป—30 Apr 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คนไทยคิดอย่างไร กับโครงการสร้างบ้านพักตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2561 จากประชาชน ที่มีอายุ 18

แต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน้ำในวันสงกรานต์ ทั่วไป—09 Apr 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "แต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน้ำในวันสงกรานต์" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน ทั่วประเทศ

ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ ทั่วไป—19 Mar 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "อยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 1)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561

การลักลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตหวงห้าม ทั่วไป—12 Feb 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การลักลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตหวงห้าม" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจาย ทุกภูมิภาค

ความเชื่อมั่นต่อการทำงานตรวจสอบรัฐบาล/คสช. ของ ป.ป.ช. ทั่วไป—26 Jan 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อการทำงานตรวจสอบรัฐบาล/คสช ของ ป.ป.ช." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั่วไป—22 Jan 18

"คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง: ไม่เก่งแต่ไม่โกงยังทนได้ ลงโทษและตรวจสอบให้เข้มข้น คัดกรองนักการเมืองน้ำดี" ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง

ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั่วไป—15 Jan 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค