Thursday April 9, 2020 20:06

มนัส พรหมเผ่า Press Releases

รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคเกษตร จากวิกฤติ COVID-19 เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ทั่วไป—08 Apr 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video conference) ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รมช.ธรรมนัส ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจ ทั่วไป—02 Apr 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม VDO conference ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการปฏิบัติการฝนหลวง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง 11 หน่วยฯ ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเทวกุล

รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ ทั่วไป—02 Apr 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และสถานการณ์ เนื่องในช่วงเวลานี้ไม่สามารถลงพื้นที่จากสถานการณ์ COVID – 19

รมช.ธรรมนัส เข้ายึดพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมมอบ ส.ป.ก.4-01 แก่พี่น้องเกษตรกรให้มีที่ทำกิน ทั่วไป—16 Mar 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการยึดคืนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ณพื้นที่เป้าหมาย No 602 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

รมช.ธรรมนัสเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรปราดเปรื่อง ทั่วไป—12 Mar 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ว่า

รมช.ธรรมนัส เปิดโครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บและห ทั่วไป—12 Mar 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ และบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ภายใต้โครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 ณ บริเวณท่าอากาศยานทหารกองบิน

ภาพข่าว: รมช.ธรรมนัสดูการการพ่นน้ำยาIPCป้องกันไวรัสCovid 19 ทั่วไป—10 Mar 20

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสCovid 19 ทางกระทรวงเกษตรมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า มีนโยบายส่งเสริมให้สถานที่ปฏิบัติงานในกระทรวงปลอดจากเชื้อไวรัส จึงได้มีการพ่นน้ำยาIPC

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ดูการพัฒนาที่นาร้างให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างอาชีพ ทั่วไป—03 Mar 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่บ้านตะปัง อ.ศาลาใหม่ จ.นราธิวาส ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่นาร้าง

กระทรวงเกษตรฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ ขนทัพอากาศยาน นักบิน ทั่วไป—17 Feb 20

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทาน และพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2563 พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั่วไป—17 Feb 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ว่า เนื่องจากสภาพน้ำต้นทุนที่มีจำกัด

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ รมช.เยี่ยมให้กำลังใจเหตุกราดยิงโคราช ทั่วไป—11 Feb 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมด้วย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงโคราช ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รมช.กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่พร้อมมอบห ทั่วไป—11 Feb 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ -(รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า) ทั่วไป—11 Feb 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (มะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก) พร้อมพบปะเกษรกร ณ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (มะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก)

รมช.ธรรมนัส มอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ หวังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั่วไป—07 Feb 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบพันธุ์สัตว์น้ำ

รมช.กระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ทั่วไป—03 Feb 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจ.พะเยา ว่า การประชุมครั้งนี้

รมช.ธรรมนัส พร้อมรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั ทั่วไป—03 Feb 20

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน

ภาพข่าว: รมช.ธรรมนัส มอบหนังสือ ส.ป.ก. 4-01 อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทั่วไป—27 Jan 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีอบรมและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ณ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ว่า

รมช.เกษตรฯ เปิดโครงการสัมมนารวมพลคนเกษตรอินทรีย์ มุ่งหวังให้ประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย ทั่วไป—27 Jan 20

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการสัมมนารวมพลคนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดจันทบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคารหอกระต่าย) เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ว่า

รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 7 ทั่วไป—27 Jan 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแสดงความยินดี และอำนวยพรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 7 ณ

รมช.กษ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจราชการ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่ ทั่วไป—20 Jan 20

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง หน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบที่ดินทำกิน หวังสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ทั่วไป—13 Jan 20

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มอบแหล่งน้ำประจำไร่นา

กระทรวงเกษตรฯ แถลงใหญ่ มอบของขวัญปีใหม่ การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563 เน้นทำงานเชิงรุก ทั่วไป—03 Jan 20

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าว "มอบของขวัญปีใหม่ การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563" ณ

รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบ ส.ป.ก. 4-01 และสินเชื่อเงินกู้เงินกองทุนฯ หวังส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ทั่วไป—23 Dec 19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 ราย และ

ภาพข่าว: รมช.ธรรมนัส เปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 พร้อมมอบปัจจัยการผลิต และพบปะเกษตรกร ณ ทั่วไป—20 Dec 19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 พร้อมมอบปัจจัยการผลิต และพบปะเกษตรกร ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ว่า นับตั้งแต่ได้มีการประกาศรับรองตั้งแต่ปี

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—16 Dec 19

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.บึงกาฬ มอบ ส.ป.ก. 4-01 และสินเชื่อกองทุนฯ ทั่วไป—13 Dec 19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬ 1,326 ราย โดยมีพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

รมช.ธรรมนัส สั่งด่วน ส.ป.ก. รับมอบพื้นที่เบื้องต้นภายหลังประกาศยึดคืนกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ทั่วไป—09 Dec 19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณเขาสนฟาร์ม อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

รมช.ธรรมนัส เดินหน้าจัดที่ดินทำกินพร้อมเร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ละเมาตอนบนและพื้นที่โดยรอ ทั่วไป—02 Dec 19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นในประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรในในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก จำนวน 30 ราย พร้อมมอบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ภาพข่าว: รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดตาก ติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ทั่วไป—02 Dec 19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 4 กลุ่มภาคเหนือ โดยได้มอบนโยบายและร่วมหารือในประเด็นการพัฒนาและการเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสา

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดประชุม ทั่วไป—29 Nov 19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 4 กลุ่มภาคเหนือ และมอบนโยบายการพัฒนาและการเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ณ