Wednesday September 23, 2020 06:22

มหามกุฏราชวิทยาลัย Press Releases

มมร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชาวพุทธ จัดงาน สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ทั่วไป—02 Jul 19

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา

มมร ร่วมจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ 12-18 พ.ค. 62 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ทั่วไป—15 May 19

พระเมธาวินัยรส,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ที่บูธของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 ณ ลานคนเมือง

มมร เชิญร่วมกิจกรรมใน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ทั่วไป—09 May 19

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถวายเป็นพุทธบูชาในพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มมร. กำหนดจัดพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 25 ทั่วไป—14 Nov 18

พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีกำหนดจัดพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

มมร ชวนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ทั่วไป—21 May 18

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เป็นมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและการให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้เทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นเวทีเรียนรู้ อบรม

มมร นำเทคโนโลยีโชว์นวัตกรรมการศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญวิสาขบูชาโลก ทั่วไป—28 May 18

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดกิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ตามโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา: วิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2561 ภายใต้แนวคิด "MBU 4.0"

มมร ชวนประชาชนร่วมบุญงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ทั่วไป—28 May 18

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ร่วมจัดโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด MBU 4.0 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ บูธธรรมสถานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ลานคนเมือง

โครงการ MBU Challenge 2018 ทั่วไป—15 Mar 18

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน ในโครงการ MBU Challenge 2018 นับเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลด้านการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กและเยาวชน โดยผ่านกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการโต้คารมอุดมธรรม

ภาพข่าว: มมร จัดงานวันมาฆบูชา สวดโอวาทปาติโมกข์ 1,250 รูป ทั่วไป—06 Mar 18

พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561 "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2" โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ภาพข่าว: มมร จัดงานวันมาฆบูชา สวดโอวาทปาติโมกข์ โดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 1,250 ทั่วไป—02 Mar 18

พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561 "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2" โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งาน หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ ทั่วไป—26 Feb 18

ขอเชิญร่วมงาน "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2" ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 ณ บริเวณอาคารสุชีพปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม เวลา 15.00 เป็นต้นไป โดยได้รับพระเมตตาจาก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—13 Nov 17

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต โดยมีบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 2,535 รูป/คน ซึ่งได้พระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ทั่วไป—13 Nov 17

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 2,535 รูป/คน ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ

งานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ทั่วไป—07 Nov 17

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคม

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๓ ปี การก่อตั้งมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัย ทั่วไป—05 Oct 17

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๓ ปี การก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(7 กรกฎาคม 2560) ปฏิทินข่าว—06 Jul 17

กรุงเทพฯ--6 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 08.00 น. งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(7 กรกฎาคม 2560) ปฏิทินข่าว—07 Jul 17

กรุงเทพฯ--7 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 08.00 น. งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ภาพข่าว: สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับภูมิภาค (ภาคกลาง-สิรินธร) ครั้งที่ ทั่วไป—06 Jul 17

พระธรรมกิตติเมธี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 2 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ภาพข่าว: มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศก จัดสมัชชาฯ ระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนศาสนา ทั่วไป—06 Jul 17

พระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศก เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 2 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดงานสมัชชาฯ 2 ทั่วไป—05 Jul 17

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒" โดยมี พระครูปลัดกวีวัฒน์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ มมร ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(1 กรกฎาคม 2560) ปฏิทินข่าว—01 Jul 17

กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 08.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงาน สมัชชาการเผย แผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ครั้ง ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 08.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(1 กรกฎาคม 2560) ปฏิทินข่าว—30 Jun 17

กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 08.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงาน สมัชชาการเผย แผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ครั้ง ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 08.00 น.

ภาพข่าว: พิธีประทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—15 May 17

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 2,136 รูป/คน ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—12 May 17

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต โดยมีบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 2,136 คน ซึ่งได้รับ พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(24 กุมภาพันธ์ 2560) ปฏิทินข่าว—24 Feb 17

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 น. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา "Human Wired" 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แถลงข่าวการจัด กิจกรรม งานแถลงข่าว MBU Challenge 2017

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(24 กุมภาพันธ์ 2560) ปฏิทินข่าว—23 Feb 17

กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 น. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา "Human Wired" 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แถลงข่าวการจัด กิจกรรม งานแถลงข่าว MBU Challenge 2017

วันมาฆบูชา หัวใจพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ประจำปี 2560 ทั่วไป—31 Jan 17

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน สวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา ในงาน "หัวใจพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์