Friday July 19, 2019 11:30

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง Press Releases

ม.อ.ตรัง ร่วมกับ อบต.ควนปริง เป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ทั่วไป—15 Jul 19

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง จับมือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง เปิดใช้ โรงละคร ม.อ.ตรัง ให้บริการแก่ชุมชน ทั่วไป—07 Jun 19

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ คุณลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง ต้อนรับ คณะดูงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย ทั่วไป—30 May 19

ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม และองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณศักดา มรกต หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก HEZE University สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั่วไป—29 May 19

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีว ทั่วไป—23 May 19

ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง จัดระดมความคิดเห็นกลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ ทั่วไป—13 May 19

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับตัวแทนกลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

อดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส สอนทักษะและบุคลิกภาพให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ทั่วไป—13 May 19

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวให้การต้อนรับ ดร.จันทร์จิรา จันทร์โฉม ที่ปรึกษา บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล

ม.อ.ตรัง จัดอบรม การเสริมสร้างความพร้อมและมาตรการรองรับประเทศไทย 4.0 ให้ศาลเยาวชนฯ ทั่วไป—13 May 19

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "การเสริมสร้างความพร้อมและมาตรการรองรับประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงเข้าระบบสู่ดิจิทัล"

ภาพข่าว: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยมาลายา ทั่วไป—26 Apr 19

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ดร.อภิญญา

ม.อ.ตรัง จับมือ เทศบาลตำบลย่านตาขาว ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงาน ทั่วไป—17 Apr 19

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 อาจารย์ศุภโชค สุขเกษม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย

ภาพข่าว: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาด้านไมซ์ในภูมิภาคภาคใต้ ทั่วไป—10 Apr 19

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "10th Coach the Coaches Program for MICE Industry" ภายใต้

หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคใต้ ทั่วไป—10 Apr 19

อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร การท่องเที่ยวและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ทางหลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวได้จัดโครงการ

ม.อ.ตรัง จัดโครงการ ค่ายสืบสานการทำนา ภูมิปัญญาภาคใต้ ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนด้านการทำนา ทั่วไป—29 Mar 19

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายศักดา มรกต หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยถึงการจัดโครงการ "ค่ายสืบสานการทำนา ภูมิปัญญาภาคใต้" โดยได้เชิญวิทยากร จากวิชชาลัยรวงข้าว จังหวัดพัทลุง

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ครั้งที่ 8 ประจำปี ทั่วไป—29 Mar 19

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2562 "วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมี

ม.อ.ตรัง จัดแสดงโขนฯ ชุด เล่ห์เหลี่ยมรามเกียรติ์ ฉลองโขนไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทั่วไป—11 Mar 19

วันนี้ (8 มีนาคม 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2562 ชุด เล่ห์เหลี่ยมรามเกียรติ์ ตอน นางลอย และ สังหารทศกัณฑ์

ม.อ.ตรัง จัดแสดงโขนสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2562 ฉลองขึ้นทะเบียน โขน ทั่วไป—06 Mar 19

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยถึงการจัดโครงการ โขนสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2562 ชุด เล่ห์เหลี่ยมรามเกียรติ์ ตอน นางลอย และ สังหารทศกัณฐ์ จัดโดย สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

ม.อ.ตรัง ขอเชิญผู้สนใจทดสอบวัดความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ TOEIC ทั่วไป—01 Mar 19

สอบวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ณ ห้องเรียน L1211 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง #ค่าสมัคร นักศึกษา คนละ

ม.อ.ตรัง จับมือ บ.วู้ดเวอร์ค จำกัด จัดแข่งฟุตบอลยุวชน 7 คน Woodwork PSU Trang Mini-Football ทั่วไป—28 Feb 19

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา ทั่วไป—22 Feb 19

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นศ. TRM คว้ารองชนะเลิศ ตอบคำถามด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Tourism Quiz Challenge มทร.ศรีวิชัย ทั่วไป—11 Feb 19

เมื่อวันที่ 8 กพ. 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง จัดอบรม TQA บุคลากรสายสนับสนุน ทั่วไป—07 Feb 19

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์

ม.อ.ตรัง จับมือ จัดหางาน จ.ตรัง จัด PSU Trang Job Fair มหกรรมนัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพสร้างรายได้ ปี ทั่วไป—30 Jan 19

วันนี้ (30 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรม และองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายนฤทธิ์ มงคลศรี

ม.อ.ตรัง คว้ารางวัล The most innovative team award จากเวที YICMG 2019 ณ ทั่วไป—29 Jan 19

วันนี้ (29 มกราคม 2562) อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมโครงการ Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region's Governance and Development หรือ

ม.อ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต ครั้งที่ 23 (1/2562) ทั่วไป—28 Jan 19

วันนี้ (28 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 23 (1/2562) โดยมี นายชวน หลีกภัย

ผู้บริหาร ม.สงขลานครินทร์ ร่วมพิธีเปิด โครงการ YICMG 2019 ณ กรุงพนมเปญ ทั่วไป—24 Jan 19

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองเลขาธิการ ปชป. มอบ 1 ล้านบาท เข้ากองทุน #นายชวน หลีกภัย และเพื่อน ให้ นักศึกษา ทั่วไป—22 Jan 19

วันนี้ (22 มกราคม 2562) เวลา 11.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควต้า ม.อ.ตรัง ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง เส้นทางอาชีวศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—18 Jan 19

วันนี้ (18 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ทั่วไป—17 Jan 19

วันนี้ (17 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าบบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา โครงการรับนักเรียนเรียนดี ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ ทั่วไป—17 Jan 19

วันนี้ (17 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการรับนักศึกษารอบ 1 (รอบ

ผู้บริหาร ม.อ.ตรัง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทั่วไป—17 Jan 19

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย