Friday October 23, 2020 06:23

ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค Press Releases

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนพันธมิตร จ.น่าน ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ทั่วไป—11 Aug 20

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัย

สธ. เผยการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค สุขภาพ—24 Jun 14

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--โฟร์ พี แอดส์

ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อากาศเย็นและชื้น เอื้อต่อการเจริญของเชื้อโรคต่างๆ โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว โรคที่มีแนวโน้มระบาดในฤดูฝนปีนี้ คือ โรคมือ เท้า ปาก โรคนี้แม้จะพบได้ตลอดปี แต่คาดจะสูงสุดในเดือนกรกฎาคม

อาจพบผู้ป่วยได้ถึง 5,000 ราย ขอให้เน้นการรักษาความสะอาดในห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆ และให้ครูตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน หากพบเด็กป่วย คือมีไข้ มีตุ่มแดงขึ้นในปาก ที่ฝ่ามือ ไม่คันให้แยกเด็กป่วยและให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางไผ่ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี ว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อากาศเย็นและชื้น เอื้อต่อการเจริญของเชื้อโรคต่างๆ และโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว โรคที่กระทรวงสาธารณสุขมีความเป็นห่วงเป็นพิเศษคือโรคมือ เท้า ปาก โรคนี้พบได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝน ในปี 2557 นี้พบจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 มิ.ย. 2557 จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยาพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ทั่วประเทศ 17,277 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 1 ปี รองลงมา คือ 2 ปี และ 3 ปี โดย 5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ เชียงราย รองลงมา คือ แม่ฮ่องสอน เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ และ จันทบุรี ตามลำดับ ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ประสานการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดและกรุงเทพฯ ให้เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในพื้นที่อย่างต่อเนื

ภาพข่าว: เยี่ยมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค สุขภาพ—24 Jun 14

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป ดร.นพ.โสภณ เอี่อมศิริถาวร ผอ.สคร.1 กรุงเทพฯ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.นนทบุรี

ภาพข่าว: ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค สุขภาพ—29 Jan 13

นพ.วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิด “โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล&r

คืบหน้าภารกิจขับเคลื่อน "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค" สู่ปีที่5 สุขภาพ—29 Jan 13

คืบหน้าภารกิจขับเคลื่อน “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค”สู่ปีที่ 5สธ. ตั้งเป้า ให้ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทุกแห่งเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์ประเมินพร้อมขยายผลสู่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 27,000 แห่ง นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรคตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค รร.อนุบาลไทรม้า สุขภาพ—30 Jul 12

เข้าเยี่ยม ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบของที่ระลึกให้แก่จ.ส.อ.มงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไทรม้า และคณะครูโรงเรียนอนุบาลไทรม้า ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดูแลบริหารจัดการต้นแบบศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค