Tuesday July 7, 2020 03:27

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน Press Releases

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต จัดประชุม 3 อุตสาหกรรมหลักจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ลุยการฟื้นตัวหลังโควิด ทั่วไป—03 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21ภูเก็ต จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี เปิดฝึกยกระดับฝีมือเทคโนโลยีชั้นสูง "การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม" ทั่วไป—02 Jul 20

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตรการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม ให้แก่พนักงานบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคจำกัด โดย ผอ.สพร.18 อุดรธานี ได้กล่าวว่า

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรม "ครูช่าง" ทั่วไป—02 Jul 20

ในวันที่ 30 - 2 ก.ค 63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรม "ครูช่าง "ตามโครงการ การจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

สพร. 22 นศ. จัดฝึกอบรมฝีมือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ทั่วไป—02 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยนายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) หลักสูตร

สพร.18 อุดรธานี จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ทั่วไป—02 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่แรงงานผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

มีไลเซ่น (License) แล้วอุ่นใจ กับ สพร.22 นครศรีธรรมราช ทั่วไป—01 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าว: สพร. 22 นศ. จัดฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ทั่วไป—30 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ (Business Cafe) ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2563

สพร.21 ภูเก็ต เร่งพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับการฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วไป—29 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริการเพื่อเพิ่มผลผลิต ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

สพร. 17 ระยอง จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—25 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ทั่วไป—24 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการประเมินความรู้ความสมารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 6/2563 ให้กับผู้ที่ประกอบสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มทักษะฝีมือให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั่วไป—23 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ จำนวน 30 ชั่วโมง

ภาพข่าว: ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ทั่วไป—19 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่แรงงานผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะ เตรียมความพร้อมก่อนทำงาน นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สพร.18

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เข้าตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมา ทั่วไป—19 Jun 20

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) ได้เข้าตรวจความพร้อม และความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุบลฯ ร่วมพิธีปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี ทั่วไป—18 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีปิด-ร่วมมอบวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง/เครื่องมือช่าง ในโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยมี นายสมร

สพร.21ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมกลุ่มมัคคุเทศก์ ที่ได้รับผลกระทบ ทั่วไป—18 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยนางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบวุฒิบัตรให้แก่กลุ่มมัคคุเทศก์ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำขนมอบ" (18 ชม.) จำนวน 23 คน ซึ่งจัดฝึกระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย. 63 ณ สพร.21 ภูเก็ต

ฝึกอบรม "การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออน์ไลน์" รองรับผู้ได้รับผลกระทบจาก ทั่วไป—16 Jun 20

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ (30 ชั่วโมง) โดยประธานได้กล่าวว่า

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พัฒนาฝีมือแรงงานให้ก้าวไกล ทั่วไป—16 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ก้าวไกล เป็นการวัด ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ของผู้ประกอบอาหารไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพข่าว: เพิ่มผลิตภาพแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วไป—15 Jun 20

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานเปิดฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เพิ่มศักยภาพแรงงานให้สูงขึ้น ในหลักสูตรเครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ (THE 7 QC TOOL) ให้แก่พนักงาน บริษัท โฮมฮับ

สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั่วไป—09 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายช่างเชื่อม ดำเนินการเปิดฝึกอบรม ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้กับแรงงานในระบบของ บริษัท CPF

ภาพข่าว: สพร. 22 นศ. จัดฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—09 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยสังเคราะห์ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิ.ย. 2563 ณ

สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั่วไป—05 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรม ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การสร้างร้านค้าออนไลน์ จำนวน 18 ชั่วโมง

ภาพข่าว: ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ก่อนเข้าทำงาน สู้ภัย ทั่วไป—05 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธาน๊ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ เปิดฝึกยกระดับ สาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ทั่วไป—05 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดฝึกยกระดับ สาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (30 ชั่วโมง) มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7

ภาพข่าว: สพร. 17 ระยอง เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ มาตราการรองรับผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้าง ทั่วไป—05 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรม "ตามโครงการยกระดับฝีมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน" สาขา การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เบื้องต้น (18 ช.ม) ซึ่งเป็นมาตราการรองรับผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้าง ให้กับลูกจ้างของบริษัท เจนเนอรัล

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานฐานฝีมือแรงงาน สู้ COVID-19 ทั่วไป—05 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้กับพนักงานโรงแรมเจริญโฮเต็ล ที่ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สพร.9 พิษณุโลก ปล่อยเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สถานประกอบกิจการ เสริมทักษะพนักงาน จำนวน ทั่วไป—05 Jun 20

นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ลงนามในสัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมมอบเงินกู้ ให้แก่นายโสพล พุ่มเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แว่นรักษ์ตา จำกัด วงเงินกู้จำนวน 578,400 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ทั่วไป—02 Jun 20

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 8 คน ให้กับบุคคลทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า

สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคั ทั่วไป—02 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดพิธีเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 โดยสถาบันฯ ได้รับสมัครเยาวชน ประชาชนที่ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้าง

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลราชธานี ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที ทั่วไป—01 Jun 20

ที่มา: วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 41(3/2563) ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 3 สาขา จำนวน 18 คน

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ ร่วมเปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานี ทั่วไป—29 May 20

วันที่ 29 พ.ค. 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจเยี่ยมการประเมินความรู้ความสามารถ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี