Tuesday August 11, 2020 17:17

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประ Press Releases

วว. จับมือ ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะบุคลากร/ บัณฑิต/ ผู้ประกอบการ ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ทั่วไป—11 Aug 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งทักษะที่มีอยู่เดิม (Re skilling) การเสริมทักษะใหม่ (Up skilling)

วว. จับมือหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน จัดงาน “มหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง” ทั่วไป—10 Aug 20

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหาพรหมราชินี สดุดีพระพันปีหลวง” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว. / EXIM BANK / ธ.ก.ส. / ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ให้ผู้ส่งออก SMEs ทั่วไป—10 Aug 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

EXIM BANK จับมือพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์เชื่อมผู้ส่งออก SMEs หุ้น—07 Aug 20

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และภาคีเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ภาพข่าว: วว./บริษัท ซีพี จำกัด หารือความร่วมมือมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร ปฏิทินข่าว—05 Aug 20

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร

ภาพข่าว: วว. ยกระดับคุณภาพอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ณ ทั่วไป—04 Aug 20

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยนักวิชาการ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม

ภาพข่าว: วว./อำเภอท่าปลา/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพัฒนานวัตอัตลักษณ์ ทั่วไป—24 Jul 20

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วว. ยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานโลก มอบใบรับรอง 13 หน่วยงานรัฐ ทั่วไป—24 Jul 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ โชว์ศักยภาพการตรวจประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวไทย ตามเกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภาพข่าว : วว./เทศบาลเมืองแสนสุข/วิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข/ชุมชนเขาสามมุข ทั่วไป—23 Jul 20

ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนา

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการ กระทรวง อว. ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์จุลินทรีย์ ทั่วไป—20 Jul 20

นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์จุลินทรีย์ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว. ร่วมงานสัมมนา "ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” ทั่วไป—17 Jul 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมจัดงานสัมมนา เรื่อง “ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

วว. โชว์ผลงานนวัตอัตลักษณ์…ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย คืนกำไรสู่สังคม ทั่วไป—17 Jul 20

นายสายันต์ ตันพานิ ช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมทีมผู้บริหาร นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ภาพข่าว : วว.ต้อนรับคณะผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปจากจังหวัดอุทัยธานี & บริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ ทั่วไป—15 Jul 20

นายจิรวัฒน์ วัฒนบุตร ผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจและนวัตกรรม lสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ นายภาคภูมิ เพิ่มมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์

วว. ร่วมโชว์ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องในงานสมัชชา BCG : หุ้น—15 Jul 20

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถา “สมัชชา BCG : ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โอกาสนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว./บริษัท อินฟอร์มาฯ/สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย จัดฝึกอบรมบ่มเพาะนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ ทั่วไป—14 Jul 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบ่มเพาะนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ สานวิทย์..สู่ศิลป์ “บรรจุภัณฑ์ SMEs

วว./ธ.ก.ส./ธสน. ผนึกกำลังต่อยอด เชื่อมโยง พัฒนานวัตกรรม การตลาด ในกลุ่มธุรกิจ SME ทั่วไป—14 Jul 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “โครงการต่อยอดเชื่อมโยงด้านการพัฒนานวัตกรรมและการตลาดในกลุ่มธุรกิจ

วว. จับมือ 4 หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทยก้าวสู่ระดับสากล ทั่วไป—10 Jul 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ บริษัทโนบิทเทอร์ จำกัด (ฟาร์มผักปลอดภัยใจกลางเมือง)

วว./พันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนนวัตอัตลักษณ์ ทั่วไป—09 Jul 20

ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วว. ผนึกกำลังพันธมิตร นำ วทน. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร พืชอัตลักษณ์ ทั่วไป—03 Jul 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านการดำเนินงานโดยโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย

ภาพข่าว: วว.ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการติดตามผลงานโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และขยะพลาสติกในชุมชน ทั่วไป—03 Jul 20

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วว./TBIA หารือการขอรับรองผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการทดสอบการสลายตัวทางช ทั่วไป—30 Jun 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานต้อนรับ นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA)

วว. ร่วมการประชุม WAITRO Regional Focal Point (RFP) Meeting แบบออนไลน์ ทั่วไป—24 Jun 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ น.ส. พิมประไพ ศุภรรัตน์ ผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์ วว. ร่วมประชุม WAITRO Regional Focal Point (RFP) Meeting

วว./EGCO หารือความร่วมมือบูรณาการผลักดัน วทน. สร้างสังคมนวัตกรรมยั่งยืนในอนาคต ทั่วไป—19 Jun 20

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วว. เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม 200 อัตรา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 เดือน สนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาว่างงาน ทั่วไป—19 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มอีก 200 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ภายใต้ “โครงการ อว. สร้างงาน” สร้างรายได้ 9,000 บาทต่อเดือน

วว. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสำคัญสนับสนุน R&D อุปกรณ์การจราจร ทั่วไป—15 Jun 20

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะที่ วว.

วว.ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดความรู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ทั่วไป—11 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย

วว. เจ๋งวิจัยบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะบ่งชี้ความปลอดภัยปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไย ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) วิจัยพัฒนา “บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะบ่งชี้ความปลอดภัยปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไย” เพื่อใช้ติดตามปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ฯ

วว.พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย ผัก/ผลไม้ ออนไลน์ นำร่องขนส่ง “มะม่วง” ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายผักและผลไม้ออนไลน์ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นำร่องขนส่ง

ภาพข่าว: วว.ลงพื้นที่กระบี่นำ วทน. เพิ่มมูลค่าขนแพะยกระดับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มรายได้ชุมชน ทั่วไป—03 Mar 20

คณะนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมนักวิจัยศูนย์เขี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

วว. เปิดตัว “3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สด ส่งเสริมการขายออนไลน์” ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดตัว “ 3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สด ส่งเสริมการขายออนไลน์” ได้แก่ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ “กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน