Tuesday July 14, 2020 20:59

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ Press Releases

วว./บริษัท อินฟอร์มาฯ/สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย จัดฝึกอบรมบ่มเพาะนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ สานวิทย์..สู่ศิลป์ “บรรจุภัณฑ์ SMEs จงรู้ จงรอด” ทั่วไป—14 Jul 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบ่มเพาะนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ สานวิทย์..สู่ศิลป์ “บรรจุภัณฑ์ SMEs

วว./ธ.ก.ส./ธสน. ผนึกกำลังต่อยอด เชื่อมโยง พัฒนานวัตกรรม การตลาด ในกลุ่มธุรกิจ SME เกษตร ทั่วไป—14 Jul 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “โครงการต่อยอดเชื่อมโยงด้านการพัฒนานวัตกรรมและการตลาดในกลุ่มธุรกิจ

วว. จับมือ 4 หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทยก้าวสู่ระดับสากล ทั่วไป—10 Jul 20

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ บริษัทโนบิทเทอร์ จำกัด (ฟาร์มผักปลอดภัยใจกลางเมือง)

วว./พันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนนวัตอัตลักษณ์ ทั่วไป—09 Jul 20

ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วว. ผนึกกำลังพันธมิตร นำ วทน. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร พืชอัตลักษณ์ ทั่วไป—03 Jul 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านการดำเนินงานโดยโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย

ภาพข่าว: วว.ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการติดตามผลงานโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และขยะพลาสติกในชุมชน ทั่วไป—03 Jul 20

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วว./TBIA หารือการขอรับรองผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการทดสอบการสลายตัวทางช ทั่วไป—30 Jun 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานต้อนรับ นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA)

วว. ร่วมการประชุม WAITRO Regional Focal Point (RFP) Meeting แบบออนไลน์ ทั่วไป—24 Jun 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ น.ส. พิมประไพ ศุภรรัตน์ ผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์ วว. ร่วมประชุม WAITRO Regional Focal Point (RFP) Meeting

วว./EGCO หารือความร่วมมือบูรณาการผลักดัน วทน. สร้างสังคมนวัตกรรมยั่งยืนในอนาคต ทั่วไป—19 Jun 20

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วว. เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม 200 อัตรา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 เดือน สนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาว่างงาน ทั่วไป—19 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มอีก 200 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ภายใต้ “โครงการ อว. สร้างงาน” สร้างรายได้ 9,000 บาทต่อเดือน

วว. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสำคัญสนับสนุน R&D อุปกรณ์การจราจร ทั่วไป—15 Jun 20

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะที่ วว.

วว.ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดความรู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ทั่วไป—11 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย

วว. เจ๋งวิจัยบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะบ่งชี้ความปลอดภัยปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไย ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) วิจัยพัฒนา “บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะบ่งชี้ความปลอดภัยปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไย” เพื่อใช้ติดตามปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ฯ

วว.พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย ผัก/ผลไม้ ออนไลน์ นำร่องขนส่ง “มะม่วง” ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายผักและผลไม้ออนไลน์ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ นำร่องขนส่ง

ภาพข่าว: วว.ลงพื้นที่กระบี่นำ วทน. เพิ่มมูลค่าขนแพะยกระดับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มรายได้ชุมชน ทั่วไป—03 Mar 20

คณะนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมนักวิจัยศูนย์เขี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

วว. เปิดตัว “3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สด ส่งเสริมการขายออนไลน์” ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดตัว “ 3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สด ส่งเสริมการขายออนไลน์” ได้แก่ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ “กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน

วว. โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ “กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน ล็อคกลิ่นได้ ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ “กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน”

วว. ฉลองครบรอบ 57 ปี ในฐานะหุ้นส่วนความสำเร็จของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน นำ วทน. ตอบโจทย์ ทั่วไป—26 May 20

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. พร้อมผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรภาคเอกชน

วว.มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั่วไป—26 May 20

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี

วว. / TICA /JICS ญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐ ทั่วไป—25 May 20

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ร่วมรับมอบครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า EV จำนวน 7 คัน และสถานีชาร์จไฟ

ภาพข่าว: วว.มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เยียวยาวิกฤตโควิด 19 ทั่วไป—25 May 20

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนา ๕๗ ปี

วว.แนะปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง เก็บรับประทานได้ภายใน 10 วัน ระบุเป็นแหล่งอาหารอุดมด้วยโภชนาการ ทั่วไป—21 May 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผ่านการดำเนินงานของ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ แนะปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ซึ่งสามารถเก็บรับประทานได้ในครัวเรือนภายใน 10 วัน

วว. เปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า จากสารสกัดอะโวคาโด ผลสำเร็จโครงการ Thai Cosmetopoeia ร่วมกับ ปฏิทินข่าว—18 May 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์นวัตอัตลักษณ์เครื่องสำอางไทยจากสารสกัดอะโวคาโด “Serum, Eye cream ,Facial Mask” มีประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระ

รมว.อว. ตรวจติดตามความก้าวหน้า “โครงการ อว.สร้างงาน” @ ทั่วไป—15 May 20

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ติดตามความก้าวหน้า “โครงการ อว.สร้างงาน” จ้างคนตกงานจากโควิด-19 ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 1 ใน 42 หน่วยงานของ อว. ที่ร่วมโครงการฯ

วว. นำร่องกาฬสินธุ์ วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตผักไร้ดิน ในระบบเกษตรปลอดภัย มุ่งพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ ทั่วไป—13 May 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกผักไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์ในระบบเกษตรปลอดภัย นำร่องจังหวัดกาฬสินธุ์

วว. ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพ / มูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) ทั่วไป—11 May 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน “ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน(สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

วว.มอบต้นกล้าพริกขี้หนูจำนวน 2,000 ต้น ใช้ในโครงการปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ทั่วไป—11 May 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผ่านการดำเนินงานของ สถานีวิจัยลำตะคอง มอบต้นกล้าพริกขี้หนูจำนวน 2,000 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วว. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Shared service เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ทั่วไป—02 Mar 20

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “Shared service วว. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ.เวียงสา จ.น่าน..

วว.ร่วมหารือ ม.สงขลานครินทร์ ผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่ หาแนวทางพัฒนาขยายการเพาะเลี้ยงสาหร่าย/ผลิตภัณ ทั่วไป—03 Mar 20

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะนักวิจัย เยี่ยมชมฟาร์มสาหร่ายขนนก "บ้านสาหร่ายขนนก" ต. ตลิ่งชัญ อ.

ภาพข่าว: วว.หารือบริษัทอินฟอร์มามาร์เก็ตฯ เตรียมจัดงานแสดงสินค้าธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE ทั่วไป—28 Feb 20

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย อาทิ นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ