Wednesday February 26, 2020 09:53

สพร.22 นครศรีธรรมราช Press Releases

สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ทั่วไป—14 Feb 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมอแรงงานฯ (นายมานิตย์ มงคลชื่น) ได้ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ประจำปี

ภาพข่าว: ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ทั่วไป—03 Feb 20

สพร. 22 นครศรีธรรมราช เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา "พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1" (English Conversation Level 1) ให้กับพนักงานของโรงพยาบาลนครคริสเตียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราชส่งเสริมให้ผู้สูงอายุฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—28 Jan 20

วันนี้(28 ม.ค.63)สพร.22 นครศรีธรรมราชเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยสังเคราะห์ ระยะเวลาฝึก

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราชเปิดฝึกอบรมช่างซ่อมโทรศัพย์เคลื่อนที่ ทั่วไป—27 Jan 20

สพร.22 นครศรีธรรมราช เปิดฝึกโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 – 30

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับบมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ พัฒนาช่างแอร์อย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—23 Dec 19

สพร.22 นครศรีธรรมราชดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 23 -

ภาพข่าว: สพร. 22 นครศรีธรรมราช เร่งผลิตกำลังแรงงานเตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ทั่วไป—20 Dec 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานเตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—16 Dec 19

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการเพ้นท์ผ้าปะเต๊ะ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16 - 17,19 - 21 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบกิจการ ทั่วไป—16 Dec 19

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ระบุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปล่อยกู้เงินเพื่อฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบกิจการ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายมานิตย์ มงคลชื่น

สพร.22 นครศรีธรรมราชร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ทั่วไป—16 Dec 19

สพร.22 นครศรีธรรมราชดำเนินการฝึกอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 16 -

สพร.22 นครศรีธรรมราช ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั่วไป—13 Dec 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 17 จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และธนาคารออมสิน โดยดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี ทั่วไป—04 Dec 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครศรีธรรมราช จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้กับช่างชุมชนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและเกิดความปลอดภัยต่อตนเองและสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด

ภาพข่าว: ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—03 Dec 19

วันนี้(2 ธ.ค.62) สพร.22 นครศรีธรรมราชดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผ้ามัดย้อม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2-7 ธ.ค.62 (หยุดวันที่ 5 ธ.ค.62) ณ ห้องฝึกอบรม

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ ทั่วไป—28 Nov 19

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 (ภาคความรู้และภาคความสามารถ)

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ส่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ลงพื้นที่ ทั่วไป—15 Oct 19

นางสมพร ดวงแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช มอบกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบกิจการ ทั่วไป—11 Oct 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 28 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา

สพร. 22 นครศรีธรรมราช เน้นคุณภาพสถานประกอบกิจการฝึกพนักงานเอง เพื่อลดหย่อนภาษี ทั่วไป—10 Oct 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เร่งดำเนินการให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมการสาธิต ฝึกต่อวงจรไฟฟ้าฯ ทั่วไป—04 Jul 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพการจัดงาน พร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแต่ละจังหวัด

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช มอบป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฯ ให้สถานประกอบกิจการ ทั่วไป—26 Jun 19

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ (นางธัญมน ชุตาภรณ์) เพื่อมอบป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่บริษัท พี แอนด์ เอส แบร์ไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด ที่อยู่

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ส่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ Up Skills สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั่วไป—24 Jun 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้กลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน ให้มี ความรู้ ทักษะ เพื่อนำไปปรับใช้กับกระบวนทำงานในการเพิ่มผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายในวงจรการผลิต นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.)

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช ตรวจติดตามศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—21 Jun 19

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (นางอุษา ศิริสนธิวรรธน) และคณะ เพื่อมาตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน

สพร. 22 นครศรีธรรมราช Up Skills พนักงานสถานประกอบกิจการ ทั่วไป—20 Jun 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส่งเสริม ผู้ประกอบกิจการ Up Skills พนักงานของตนเอง โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากร และการให้เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราชเปิดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—12 Jun 19

สพร.22 นครศรีธรรมราช ได้เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย.62 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะม่วงทอง

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราชเปิดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—12 Jun 19

สพร.22 นครศรีธรรมราช ได้เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมและอาหารว่าง ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย.62 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไม้เรียง ม.2 ต.ฉวาง อ.ฉวาง

ภาพข่าว: สพร. 22 นครศรีธรรมราช ขยายเวลาสถานประกอบกิจการ #กู้ปลอดดอกเบี้ย ทั่วไป—31 May 19

นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กล่าวว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้นย้ำการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะพนักงานของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งข

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราชเปิดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—31 May 19

สพร.22 นครศรีธรรมราช ได้เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทาสีตกแต่ง ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค.62 ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลามบ้านนาเคียนเหนือ

สพร.22 นครศรีธรรมราชเปิดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำกระเป๋าผ้าลดดลกร้อน ทั่วไป—28 May 19

วันนี้(27 พ.ค.2562) สพร.22 นครศรีธรรมราช ได้เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค.62 ณ กศน.ตำบลโพธิ์เสด็จ

สพร.22 นครศรีธรรมราชเปิดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาเทคนิคการแต่งหน้า ทั่วไป—14 May 19

สพร.22 นครศรีธรรมราช ได้เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคนิคการแต่งหน้า ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ค.62 ณ โรงเรียนรัตนวดี 161 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราชเปิดฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—14 May 19

สพร.22 นครศรีธรรมราช ได้เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ค.62 ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์ศุภนิมิตชะอวด 100/1 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด

สพร.22 นครศรีธรรมราชร่วมกับสถานประกอบกิจการจัดฝึกอบรมช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั่วไป—09 May 19

สพร.22 นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต(อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระยะเวลาฝึก

สพร.22 นครศรีธรรมราชส่งเสริมการฝึกอาชีพด้วยระบบการฝึกตามความสามารถ(CBT) ทั่วไป—29 Apr 19

ระบบการฝึกแบบ CBT (Competency-based Training) จะเน้นให้ผู้รับการฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูฝึกจึงมีหน้าที่ ออกแบบสื่อการฝึกอย่างง่าย ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดเป็นชุดเล็กๆ สอดคล้องตามรายการความสามารถหรือรายการสมรรถนะ