Sunday September 15, 2019 21:40

สภาวิชาชีพบัญชี Press Releases

เมื่ออนาคตด้านการเงินเปลี่ยนแปลงไป เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มกับองค์กร ธุรกิจ และลูกค้าเราได้อย่างไร? หุ้น—29 Aug 19

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางการเงิน TFAC Conference 2019 ภายใต้แนวคิด Future of Finance – Digital Disruption ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Centara Grand

เมื่ออนาคตด้านการเงินเปลี่ยนแปลงไป เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มกับองค์กร ธุรกิจ และลูกค้าเราได้อย่างไร? หุ้น—29 Aug 19

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางการเงินTFAC Conference 2019 ภายใต้แนวคิด Future of Finance – Digital Disruption ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Centara Grand

ก.ล.ต. ประสานกระทรวงพาณิชย์ และสภาวิชาชีพบัญชีฯ หารือความร่วมมือในการยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพการสอบ หุ้น—18 Jun 19

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้มีการประชุมหารือความร่วมมือในการยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีทั้งระบบ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เป็นประธาน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ

สภาอุตสาหกรรมฯ จับมือสภาวิชาชีพบัญชี จัดคลินิกด้านบัญชีให้คำปรึกษาแก่ SMEs หุ้น—23 May 19

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต หรือสถาบัน SMI ผนึกกำลังร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี จัดทำโครงการ SMEs Clinic ให้คำปรึกษาด้านบัญชี แก่ผู้ประกอบการ SMEs

กรมสรรพากรร่วมมือกับ 4 พันธมิตรสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงขอ หุ้น—02 May 19

กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการเสวนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

งานเสวนา มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ปฏิทินข่าว—30 Apr 19

กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการเสวนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้องค์กรด้วย ปฏิทินข่าว—12 Apr 19

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมสัมมนาหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้องค์กรด้วย Material Flow Cost Accounting รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ก้าวสำคัญของการเป็นสมาชิกองค์กรระดับโลกด้านการบัญชีบริหาร ทั่วไป—22 Mar 19

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC) และ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สรรพากรผนึกกำลัง 4 องค์กรภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อน SMEs บัญชีเดียวในปี ปฏิทินข่าว—14 Mar 19

กรมสรรพากรร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคาร แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ ทั่วไป—25 Feb 19

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมสัมมนาหลักสูตร ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปิดบัญชีการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ สนับสนุนการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2019 ทั่วไป—11 Feb 19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยนายวรวิทย์ เจนธนากุล อุปนายกคนที่สองและประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร และนางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย ประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี ในสภาวิชาชีพบัญชี

6 หน่วยงานบัญชี ผนึกกำลังส่งเสริมธุรกิจเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว ทั่วไป—30 Jan 19

สภาวิชาชีพบัญชีผนึกกำลังร่วมกับ 5 หน่วยงานบัญชีร่วมส่งเสริมผลักดันการดำเนินงานธุรกิจให้เข้าสู่ระบบบัญชีเดียว โดยมีเป้าหมายเน้นสร้างศักยภาพของสำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้ประกอบการ

นศ. สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิยช์ ม.อ.ตรัง คว้าที่ 8 จาก 141 ทีม แข่งตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ทั่วไป—28 Jan 19

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ที่ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร อาจารย์ผกาแก้ว พรหมศิริ อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชืคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

สภาวิชาชีพบัญชี เปิดให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House ทั่วไป—19 Oct 18

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การให้บริการ In-house

ขอเชิญชวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ One Day Trip ครั้งที่ ไลฟ์สไตล์—17 Oct 18

กลับมาอีกครั้ง..กับโครงการท่องเที่ยวที่ทุกท่านรอคอย One Day Trip ครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้จะพาท่านไปพักเรื่องยุ่งๆ แล้วมุ่งไปสูดความบริสุทธิ์ของโอโซน ณ จังหวัดราชบุรี พิเศษ!!! ราคา 1,599 บาท ตลอดทริป (ราคาดังกล่าวรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ในช่วงเช้า

สภาวิชาชีพบัญชีจัดหลักสูตรคุณภาพสำหรับผู้บริหารแห่งปี CFO Certification Program รุ่นที่ ทั่วไป—02 Oct 18

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร จัดหลักสูตรคุณภาพสำหรับผู้บริหารแห่งปี "CFO Certification Program" รุ่นที่ 21 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 (8 วัน) ที่ผ่านมา

บตท. ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน Thailand Accounting Case Competition 2018 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั่วไป—03 Sep 18

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 "Thailand Accounting Case Competition 2018" จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ภาพข่าว: ธอส. จับมือ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำความร่วมมือโครงการ Life Begins with หุ้น—08 Aug 18

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่ 1 และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี ในฐานะผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อดำเนินโครงการ Life Begins with GHB

ภาพข่าว: ธอส. กับ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ Life Begins with หุ้น—07 Aug 18

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่ 1 และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อดำเนินโครงการ Life Begins with GHB

TFRS 9 ควรจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด? หุ้น—03 Jul 18

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ยืนยันว่าการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) จะส่งผลให้การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกหนี้

สภาวิชาชีพบัญชี เชิญเข้าร่วมสัมภาษณ์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ทั่วไป—28 Jun 18

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมภาษณ์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี IFRS9 ในหัวข้อ "IFRS9 ส่งผลกระทบต่อ SMEจริงหรือ?" ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 ณ

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ จัดการเสวนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ....... กับ ทั่วไป—26 Apr 18

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย สภาวิศวกร ร่วมกับ สภาวิชาชีพ 10 หน่วยงาน ได้แก่ สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ สภาทนายความ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด กำหนดจัดการเสวนา เรื่อง

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ เสวนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ....กับผลกระทบต่อวิชาชีพ ทั่วไป—26 Apr 18

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย สภาวิศวกร ร่วมกับ สภาวิชาชีพ 10 หน่วยงาน ได้แก่ สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ สภาทนายความ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด กำหนดจัดการเสวนา เรื่อง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษ นโยบายการจัดทำบัญชีชุดเดียวและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั่วไป—08 Mar 18

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ปาฐกถาพิเศษ "นโยบายการจัดทำบัญชีชุดเดียวและสิทธิประโยชน์ทางภาษี" เพื่อให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งได้แก่ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

นศ.สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ฯ เข้ารอบชิงชนะเลิศแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 คว้าลำดับ ทั่วไป—29 Jan 18

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี และอาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ครบรอบ 13 ปีวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมบริจาคเงินร่วม 9 แสนกว่าบาท ทั่วไป—02 Nov 17

วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในปีนี้ได้เวียนบรรจบครบรอบ 13 ปี สภาวิชาชีพบัญชีจึงจัดพิธีทำบุญขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) โดยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคม บจ. จัดสัมมนา Key Audit Matter หุ้น—11 Sep 17

ก.ล.ต. ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา "เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter: KAM)

SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ทั่วไป—02 Aug 17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมคารวะและมอบช่อดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายกสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ.2560 – 2563

สภาวิชาชีพบัญชีย้ำ TFRS for SMEs ไม่ต่างจากมาตรฐานเดิมของ NPAEs สำหรับ NPAEs ทั่วไป—29 May 17

สภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ที่ไม่ซับซ้อน (กิจการที่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ไม่ซับซ้อน) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในงานสัมมนา "TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน..ไม่ยากอย่างที่คิด" ณ

สสว. ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและอีก 5 ภาคี ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ ทั่วไป—23 May 17

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ "การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี