Friday May 24, 2019 04:46

สรรเสริญ พลเจียก Press Releases

การส่งมอบงานตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั่วไป—29 Aug 17

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ลงนามส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้แก่ นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยภายในงานมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ป.ป.ช. ส่งข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางมาตรการป้องกันการทุจริต ในกระบวนการอนุญาตให้ชนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว ทั่วไป—09 Aug 17

กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--สำนักงาน ป.ป.ช.

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาข้อมูลสถิติคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย การขอพำนักอยู่ต่อ คนต่างด้าวทำผิดกฎหมาย และการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหรือรับผลประโยชน์จากคนต่างด้าว

จากสถิติข้อมูล พบว่าคนต่างด้าวเดินทางเข้าออกประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจำนวนคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยการตรวจตราคนอยู่ชั่วคราวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ปี พ.ศ.   คนต่างด้าวเดินทางเข้าออกประเทศไทย                   คนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรประเภทคนอยู่ชั่วคราว (คน)

เดินทางเข้า (คน)                 เดินทางออก (คน)
2551     14,624,372                     14,481,439       211,979
2555     24,072,940                     23,343,873       345,932
2559     36,222,580                     35,448,516       554,100

สำหรับกรณีปัญหาคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศ และคนต่างด้าวที่ขอพำนักอยู่ต่อนั้น จากการรวบรวมข่าวสารทางสื่อมวลชน การศึกษาวิเคราะห์และข้อมูลที่มีการกล่าวหาร้องเรียน พบพฤติการณ์กระทำผิดของคนต่างด้าวในหลายกรณี และบางกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นเป็นใจด้วย ตลอดจนปัญหาช่องโหว่ให้เกิดการกระทำผิดหรือทุจริต ได้แก่

1. คนต่างด้

ป.ป.ช. ส่งข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในการวางมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ทั่วไป—09 Aug 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่า สืบเนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 20,476 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2545 เป็น 46,481 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2550

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี เดือนมิถุนายน 2560 ทั่วไป—11 Jul 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าสำนักงาน ป.ป.ช. เล็งเห็นถึงคุณค่าของการทำความดี คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์อื่นใด มีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต อันจะทำให้เกิดความผาสุกในสังคม

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี เดือนพฤษภาคม 2560 ทั่วไป—06 Jun 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าสำนักงาน ป.ป.ช. เล็งเห็นถึงคุณค่าของการทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต การมีค่านิยมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์อื่นใด อันจะทำให้เกิดความผาสุกในสังคม

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็น ทั่วไป—31 May 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบโล่โรงเรียนต้นแบบด้านความโปร่งใส ทั่วไป—30 May 17

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2560) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

7 ปี รางวัลช่อสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. มอบเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างสรรค์งานด้านสื่อเนื้อหาหนุนต้านทุจริตคอ ทั่วไป—25 May 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรม การพิจารณารางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กร ที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี เดือนเมษายน 2560 ทั่วไป—08 May 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าสำนักงาน ป.ป.ช. เล็งเห็นถึงคุณค่าของการทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต การมีค่านิยมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์อื่นใด อันจะทำให้เกิดความผาสุกในสังคม

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการท ทั่วไป—22 Mar 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม ที่จะต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 40

ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด ทั่วไป—14 Mar 17

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยานและ แสดงความยินดีภายในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด และการสัมมนาความร่วมมือในการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาดแบบยั่งยืน

ความคืบหน้าคดีสินบนข้ามชาติ โรลส์รอยซ์ ทั่วไป—14 Mar 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินบนข้ามชาติ โรลส์รอยซ์ กรณีขายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน ให้กับบริษัทการบินไทย จำกัด

ประธาน ป.ป.ช. เปิดสัมมนาร่างมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ ทั่วไป—14 Mar 17

พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ ในที่ดินโดยมิชอบ โดยมีนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายสรรเสริญ พลเจียก

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2017 ทั่วไป—06 Mar 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2017 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน

ภาพข่าว: ป.ป.ช. จัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ทั่วไป—01 Mar 17

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมพิธีปลงผมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ในโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ทั่วไป—01 Mar 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โฆษกของสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่มีการกล่าวหาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 31 แห่ง ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยมหาวิทยาลัย 2

ป.ป.ช. จับมือองค์กรบังคับใช้กฎหมายเร่งคดีทุจริตข้ามชาติ ทั่วไป—23 Feb 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าจากกรณีคดีทุจริตที่เป็นที่สนใจของสังคมที่เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐไทยในคดีระหว่างประเทศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก

ป.ป.ช. จัดประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยรักความซื่อสัตย์สุจริต ทั่วไป—20 Feb 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการจัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา

UN หนุนอาเซียน เสริมประสิทธิภาพตามอนุสัญญาต้านโกง ทั่วไป—07 Feb 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่า สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ป.ป.ช. ร่วมประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ Fast-tracking Implementation of UNCAC for Economic and Social ทั่วไป—03 Feb 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่า สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 8 แหล่งข้อมูล WEF ทั่วไป—25 Jan 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) จะประกาศค่าคะแนน Corruption Perceptions Index (CPI) ของปี 2559 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นี้ ดังนั้น

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 6 แหล่งข้อมูล ทั่วไป—23 Jan 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) จะประกาศค่าคะแนน Corruption Perceptions Index (CPI) ของปี 2559 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นี้ ดังนั้น

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 7 แหล่งข้อมูล ทั่วไป—23 Jan 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) จะประกาศค่าคะแนน Corruption Perceptions Index (CPI) ของปี 2559 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นี้ ดังนั้น

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 4 แหล่งข้อมูล ทั่วไป—23 Jan 17

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) จะประกาศค่าคะแนน Corruption Perceptions Index (CPI) ของปี 2559 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นี้ ดังนั้น