Wednesday July 17, 2019 16:00

Automotive Press Release : 18 Jan 2019

TECH แบรนด์นวัตกรรมการปะซ่อมยางรถยนต์ชั้นนำของโลก เปิดตัวสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย Automotive—18 Jan 19

Mr.Daniel Gene Layne CEO/President of Technical Rubber Company,Inc. บริษัท TECHNICAL RUBBER COMPANY (TRC) เป็นประธานในการเปิดตัวสำนักงานใหญ่ (TECH (TM)) ประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาสเดียวกับการเฉลิมฉลองการก้าวสู่ปีที่ 80 สำหรับ Brand "TRC"