ภาพข่าว: ก.ล.ต. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาส่งเสริมภาคธุรกิจจ้างงานที่หลากหลาย เปิดรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity and Inclusion)

Event Calendar Press Releases Monday November 4, 2019 15:43
กรุงเทพฯ--4 พ.ย.--ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับ United Nations Development Programme (UNDP) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation Foundation) จัดประชุมสัมมนา "Able to Create Change: Business Network Meeting on Employing Women Living with Disability" ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้บริษัทขนาดใหญ่มีการจ้างงานสตรีและผู้พิการ และลดการกีดกันในกระบวนการจ้างงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคธุรกิจที่จะมาเป็นผู้นำในเรื่องการจ้างงานที่ยอมรับและเห็นถึงคุณค่าความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐและเอกชนกว่า 70 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "Diversity and inclusion in the 21st century" ซึ่งให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการยอมรับในความหลากหลาย การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมในสังคม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ เพื่อนำไปสู่สังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง ก.ล.ต. ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


Latest Press Release

Shopee launches #ShopeeTogether, an initiative focused on providing support for Thai communities affected by the COVID-19 outbreak

Shopee, the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan, launches #ShopeeTogether, a program focused on providing support for Thai communities affected by the COVID-19 outbreak. #ShopeeTogether features a series of support measures for...

WHAUP postpones its 2020 shareholder meeting and seek board approval on April 21 to pay interim dividends at 0.16 baht/share as planned

The board of WHA Utilities & Power Public Company Limited (WHAUP) has a resolution to indefinitely postpone the 2020 Annual General Meeting of shareholders (AGM) to prevent the impact from Covid-19 pandemic. It will seek approval during the board...

Leadership Transition at IFCO Group

The Advisory Committee of IFCO Group announced today that as part of a long-planned succession process, Wolfgang Orgeldinger will retire as CEO of IFCO Group and Michael Pooley has been appointed as new CEO of IFCO Group. Mr. Pooley will take over the...

TCCtech Supports BKNIX’s Project on Remote Meeting Platform Through enhance the quality of connectivity required by entrepreneurs during the COVID-19

The pandemic impact of Covid-19 spreading fast throughout the world requires many organizations to set business continuity plans to keep business running during the crisis. Working From Home (WFH) results in tremendous increase in data circulation on...

KTC invites cardmembers to redeem points for cleanliness and shop organic products on “KTC U SHOP”.

“KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, encourages the practice of good hygiene to reduce the spread of sickness by curating organic cleaning products for KTC credit cardmembers to select from home on www.ktc.co.th/ushop and Line@...

Related Topics