ก.ล.ต. เผยผลการจัดเสวนาออนไลน์ ส่งเสริมการทำหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ ผลักดันบริษัทจดทะเบียน เติบโตอย่างยั่งยืน มีการตอบรับที่ดี

Stocks and Financial Services Press Releases Wednesday October 14, 2020 13:56
กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. จัดงานเสวนา หัวข้อ “Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases” ส่งเสริมการทำหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนเพื่อยกระดับการจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กรให้เข้มแข็ง โดยถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ “สำนักงาน กลต.” และเพจ “Thai Institute of Directors (IOD)” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก มียอดผู้เข้าถึง (reach) รวม 5,509 คน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้จัดงานเสวนาดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับระบบการรายงานทางการเงินได้รับทราบกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นทั่วโลก และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันและการตรวจจับการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับบริษัทจดทะเบียน โดยสามารถใช้กลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่ง ก.ล.ต. เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนช่วยให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและสามารถป้องกันการเกิดทุจริตได้

นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หนึ่งในผู้ร่วมเสวนา กล่าวว่า “กรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลบริษัทจดทะเบียนที่ตนเองเป็นกรรมการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะดูแลให้บริษัทมีระบบและมาตรการป้องกันที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจึงควรสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้สอบบัญชีและให้เวลาในการทำหน้าที่ของตนอย่างเพียงพอ รวมถึงการไม่ควรรอรับแจ้งเรื่องการทุจริตจากผู้สอบบัญชีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความระมัดระวังสงสัยเพื่อระบุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงโดยตั้งคำถามกับฝ่ายจัดการให้อธิบายถึงความสมเหตุสมผลทางธุรกิจของรายการที่มีความผิดปกติ พร้อมทั้งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้การทำงานของตนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานทั้งในวิชาชีพสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนร่วมเสวนาด้วย ได้แก่ นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล หุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และนายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับบัญชี สำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมเทปบันทึกการเสวนาย้อนหลังได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/4406310502775324 ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการตรวจสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศในการจัดทำรายงานทางการเงินต่อไป


Latest Press Release

Consort Healthcare (Birmingham) Funding PLC SPUR Lowered To 'BB' On Material Latent Defects; Outlook Negative

ProjectCo used the proceeds of the senior debt issuance to finance the construction and refurbishment of a mental health facility and an acute inpatient facility at the existing Queen Elizabeth Hospital in Birmingham. Balfour Beatty Construction Ltd. and...

Intesa Sanpaolo And Core Subs Ratings Affirmed On Sovereign Rating Action; Outlooks Remain Negative

MILAN Oct. 29, 2020--S&P Global Ratings today affirmed its 'BBB/A-2' long- and short-term issuer credit ratings on Italy-based Intesa Sanpaolo SpA (Intesa) and its core subsidiaries, UBI Banca and Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking SpA...

WHA Executive Discusses CLMVI Investment Opportunities at BOI Seminar

Mr. Vivat Jiratikarnsakul (far right), Chief Operating Officer, Industrial and International, WHA Industrial Development PLC, was among the distinguished panelists during the recent seminar hosted by the Board of Investment (BOI) on the theme "Investment...

Krungsri receives 3 awards reinforcing its leadership in digital solutions and technology

Mr. Sayam Prasitsirigul, Deputy Chief Information and Operations Officer and Acting Head of Digital Banking and Innovation Division won three prestigious awards for its success in various areas of digital solutions and technology development. The awards,...

Fitch Affirms CP ALL at 'A(tha)'; Outlook Stable

Fitch Ratings (Thailand) has affirmed CP ALL Public Company Limited's National Long-Term Rating at 'A(tha)'. The Outlook is Stable. The affirmation reflects Fitch's expectation that CP ALL will maintain its financial leverage at the level consistent with...

Related Topics