ไทยพาณิชย์ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Monday September 16, 2019 15:17
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนระดับโลกดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ทั้งในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประจำปี 2562 โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ธนาคารที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนระดับโลกสูงสุด (Top 10 Sustainability Leaders) หมวดธุรกิจธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากธนาคารทั่วโลกที่เข้ารับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 175 แห่ง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารในการมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) ธนาคารมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งธนาคารตระหนักดีว่าธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นมิใช่ธุรกิจที่มุ่งเน้นเพียงผลประกอบการที่ดีเท่านั้น หากแต่เป็นธุรกิจที่สามารถปรับตัวภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังคำนึงถึงความสมดุลที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยธนาคารเชื่อว่าแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนนั้นจะต้องถูกบูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ถือว่าเป็นภาระหรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ธนาคารจึงได้มีการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้วยการผสานแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลสำเร็จได้ โดยมีแนวทางการดำเนินกิจการบนเส้นทาง "ธนาคารเพื่อความยั่งยืน" หรือ Sustainable Banking ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ Sustainable Finance , Financial Inclusion , Financial Literacy

Sustainable Finance การสนับสนุนทางการเงินที่ยั่งยืน โดยผนวกการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ทุกกลุ่มธุรกิจควบคู่ไปกับการพิจารณาผลตอบแทนทางการเงิน โดยธนาคารได้มีการจัดทำรายการสินเชื่อต้องห้าม (Exclusion List) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของธนาคารในการไม่สนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ และผลิตหรือจำหน่ายอาวุธทำลายล้างสูง พร้อมกันนี้ธนาคารยังมุ่งสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจหรือโครงการที่ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

Financial Inclusion การสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในระบบได้อย่างทั่วถึง ทั้งลูกค้าทั่วไป ลูกค้า SME รวมถึงลูกค้าที่ไม่มีหลักประกัน โดยธนาคารได้นำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและวินัยทางการเงินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อ ส่งผลให้ลูกค้าที่ไม่มีหลักประกันซึ่งเดิมไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในระบบ ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของตนเองภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

Financial Literacy การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินแก่ลูกค้าและสังคมไทย ผ่านแนวทางการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตน โดยมีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ประชาชนสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการดำเนินธุรกิจได้ อีกทั้ง ธนาคารได้มีการปรับใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เก็บหอม" ที่ช่วยให้การออมเป็นเรื่องง่าย และสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนอย่างรอบด้าน ธนาคารตระหนักดีว่า ในฐานะตัวกลางภาคการเงินที่มีบทบาทสำคัญในการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม ธนาคารจึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้พันธกิจบนเส้นทาง"ธนาคารเพื่อความยั่งยืน" อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมไทยโดยรวมด้วยเช่นกัน

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นความร่วมมือของ S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ที่ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรตามแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท


Latest Press Release

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 จัดเซอร์ไพร์สคุณแม่ มอบของขวัญแทนใจ เพียงสั่งเดลิเวอรี่ครบ 500 บาท

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 บางนา กม. 8 จัดกิจกรรม “สุดฟินอิ่มกับแม่” กระชับความสัมพันธ์กับในครอบครัว เพิ่มความสะดวกสบายทันใจ ด้วยบริการจากตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 “รับหิ้ว ส่งถึงบ้าน” ที่พร้อมดูแลเรื่องอาหารสด อาหารสำเร็จรูป ผัก...

เอาใจคุณแม่สายสปอร์ต

สเก็ตเชอร์ส (SKECHERS) แบรนด์รองเท้าสัญชาติอเมริกันที่รองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เน้นการออกกำลังกาย จัดโปรโมชั่นพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่ “Mother’s Day Surprise” เมื่อช้อปสินค้าสำหรับผู้หญิงภายในร้านสเก็ตเชอร์สทุกรุ่น ลดทันที 20%...

ขนมปัง Dancing with a Baker เอาใจสายสุขภาพ จัดโปรฯ ซื้อ 5 แถม 1

Dancing with a Baker ขนมปังโฮมเมดแนวคิดใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ ด้วยสูตรไม่มีแป้ง ไม่มีน้ำตาล เสิร์ฟโปรโมชั่นพิเศษเอาใจแฟนคลับต้อนรับเดือนสิงหาคมด้วย โปรฯ สามัญประจำบ้าน ซื้อ 5 + 1 เพียงสั่งซื้อน้องกลม น้องเหลี่ยม น้องญ่า หรือน้องเลิฟ จำนวน 5 ชิ้น...

“CLOVER SOLUTION” จับมือ “SHOW DC” ทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาท เปิดตัวเมกะโปรเจกต์ “SHOW DC Esport Hub”

“CLOVER SOLUTION” จับมือ “SHOW DC” ทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาท เปิดตัวเมกะโปรเจกต์ “SHOW DC Esport Hub” ให้เป็น Ecosystem ด้านอีสปอร์ตแบบครบวงจร แห่งแรกของเอเชีย! บริษัท โคลเวอร์ โซลูชั่น จำกัด (Clover Solution) จับมือ...

ได้หมดถ้าสดชื่น...แทนเงินสด ลดสัมผัส ใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในทรูคอฟฟี่ ลดทันที 6 เมนูโบราณรสชาติดั้งเดิมแท้ เพียง 49 บาท วันนี้ ถึง 31 ต.ค. 2563

คุ้มค่าอย่างปลอดภัยกว่านี้ไม่มีแล้ว TrueMoney จับมือ TrueCoffee ห่วงใยคนไทยการ์ดไม่ตกในสถานการณ์ยุคนิว นอร์มัล จัดให้ลูกค้าทรูมันนี่ (ใช้ได้ทุกเครือข่าย ทุกหมายเลข) ได้ลิ้มรสชาติความอร่อยแบบสุดคุ้มกับเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ เพียงกดรับสิทธิ์บนแอปพลิเคชัน...

Related Topics