NIDA Poll การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday April 22, 2019 09:22
กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--นิด้าโพล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เรื่อง "การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 19 เมษายน 2562 กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 มีดังนี้

1) ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ พบว่า ร้อยละ 52.52 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 47.48 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 93.91 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 4.72 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 1.37 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

2) ค่ากินเลี้ยงสังสรรค์ (อาหารและเครื่องดื่ม) พบว่า ร้อยละ 50.36 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 49.64 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 83.33 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 14.77 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 1.90 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

3) ค่าใช้จ่ายในการเล่นสงกรานต์/รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พบว่า ร้อยละ 32.13 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 67.87 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 92.78 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 6.22 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 1.00 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

4) ค่าเดินทาง/ที่พัก พบว่า ร้อยละ 28.22 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 71.78 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 71.10 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 22.95 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 5.95 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

5) ให้เงินคนในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 28.14 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 71.86 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 83.24 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 14.49 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 2.27 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

6) ซื้อของ/ช้อปปิ้ง/ดูหนัง/ฟังเพลง พบว่า ร้อยละ 12.55 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 87.45 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 87.27 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 11.46 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 1.27 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

7) ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย พบว่า ร้อยละ 1.60 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 87.45 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 65.00 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 20.00 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 15.00 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

8) ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวต่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 1.04 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 98.96 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของ ผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 30.77 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 23.08 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 46.15 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

ด้านค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พบว่า ร้อยละ 19.58 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 80.42 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย ในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ร้อยละ 38.78 ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาท ร้อยละ 58.78 ระบุว่า 1,001 – 5,000 บาท ร้อยละ 1.22 ระบุว่า 5,001 – 10,000 บาท และมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เมื่อเทียบกับเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้ว (2561) พบว่า ร้อยละ 39.41 ระบุว่า ใช้จ่ายน้อยลงกว่าเดิม รองลงมา ร้อยละ 35.33 ระบุว่า ใช้จ่ายเท่าเดิม และร้อยละ 25.26 ระบุว่า ใช้จ่ายมากกว่าเดิม ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงแหล่งเงินที่นำมาใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พบว่า ร้อยละ 76.10 ระบุว่า เงินตนเองรองลงมา ร้อยละ 22.86 ระบุว่า เงินจากครอบครัว และร้อยละ 1.04 ระบุว่า เงินจากการกู้ยืม

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.79 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.74 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.39 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.81 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.27 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.20 เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.72 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 5.68 มีอายุ 20 – 25 ปี ร้อยละ 16.15 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.14 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.13 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 20.38 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุอายุ

ตัวอย่างร้อยละ 93.76 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.48 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.88 นับถือศาสนาคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 2.88 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 20.86 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 71.14 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.48 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 29.58 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.18 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.23 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.34 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.60 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.07 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 13.03 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.71 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 18.47 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.23 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.91 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 15.43 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 1.60 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.15 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 4.47 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 11.43 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 27.34 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.06 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.39 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 7.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 13.03 ไม่ระบุรายได้


Latest Press Release

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดนิทรรศการศิลปกรรม #ก้าวสู่ปีที่ 45 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมชม นิทรรศการศิลปกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 45 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" พบผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมกว่า 100 ชิ้น อาทิ ศิลปะแนวภาพเหมือนบุคคล (Portrait) ศิลปะไทยสมัยใหม่ (Modern, Pop, Abstract) ศิลปะแนวสตรีทและกราฟิตี้...

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 21/19

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 21/19 (BP 21/19) ระหว่างวันที่ IPO 19-25 มิ.ย. 2562 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 21/19 (BP21/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV...

ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET100 sSET SETCLMV SETHD SETTHSI และ SETWB ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม) ดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 2 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ....

SALT จัดการประชุมผู้นำทางความคิดระดับโลกที่อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Abu Dhabi Global Market หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของ SALT สนับสนุนการประชุมครั้งแรกในตะวันออกกลางและแอฟริกา มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกทั้งในด้านการเงิน เทคโนโลยี และภูมิศาสตร์การเมือง สืบเนื่องจากความสำเร็จของการประชุมครั้งที่ 10 ที่ลาสเวกัส SALT...

ภาพข่าว: แถลงข่าวการจัดงาน SET Social Impact Day 2019

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นภ พรชำนิ CEO บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด ผู้แทนนักคิดและกลุ่มศิลปิน ทอปัด สุบรรณรักษ์ ผอ. ฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ผู้แทนบริษัทจดทะเบียน และธนากร พรหมยศ...

Related Topics