NIDA Poll การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday April 22, 2019 09:22
กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--นิด้าโพล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เรื่อง "การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 19 เมษายน 2562 กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 มีดังนี้

1) ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ พบว่า ร้อยละ 52.52 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 47.48 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 93.91 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 4.72 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 1.37 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

2) ค่ากินเลี้ยงสังสรรค์ (อาหารและเครื่องดื่ม) พบว่า ร้อยละ 50.36 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 49.64 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 83.33 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 14.77 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 1.90 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

3) ค่าใช้จ่ายในการเล่นสงกรานต์/รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พบว่า ร้อยละ 32.13 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 67.87 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 92.78 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 6.22 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 1.00 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

4) ค่าเดินทาง/ที่พัก พบว่า ร้อยละ 28.22 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 71.78 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 71.10 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 22.95 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 5.95 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

5) ให้เงินคนในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 28.14 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 71.86 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 83.24 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 14.49 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 2.27 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

6) ซื้อของ/ช้อปปิ้ง/ดูหนัง/ฟังเพลง พบว่า ร้อยละ 12.55 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 87.45 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 87.27 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 11.46 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 1.27 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

7) ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย พบว่า ร้อยละ 1.60 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 87.45 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 65.00 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 20.00 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 15.00 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

8) ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวต่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 1.04 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 98.96 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของ ผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 30.77 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 23.08 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 46.15 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

ด้านค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พบว่า ร้อยละ 19.58 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 80.42 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย ในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ร้อยละ 38.78 ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาท ร้อยละ 58.78 ระบุว่า 1,001 – 5,000 บาท ร้อยละ 1.22 ระบุว่า 5,001 – 10,000 บาท และมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เมื่อเทียบกับเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้ว (2561) พบว่า ร้อยละ 39.41 ระบุว่า ใช้จ่ายน้อยลงกว่าเดิม รองลงมา ร้อยละ 35.33 ระบุว่า ใช้จ่ายเท่าเดิม และร้อยละ 25.26 ระบุว่า ใช้จ่ายมากกว่าเดิม ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงแหล่งเงินที่นำมาใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พบว่า ร้อยละ 76.10 ระบุว่า เงินตนเองรองลงมา ร้อยละ 22.86 ระบุว่า เงินจากครอบครัว และร้อยละ 1.04 ระบุว่า เงินจากการกู้ยืม

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.79 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.74 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.39 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.81 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.27 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.20 เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.72 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 5.68 มีอายุ 20 – 25 ปี ร้อยละ 16.15 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.14 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.13 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 20.38 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 1.52 ไม่ระบุอายุ

ตัวอย่างร้อยละ 93.76 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.48 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.88 นับถือศาสนาคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 2.88 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 20.86 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 71.14 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.48 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 29.58 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.18 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.23 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.34 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.60 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.07 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 13.03 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.71 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 18.47 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.23 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.91 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 15.43 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 1.60 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.15 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 4.47 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 11.43 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 27.34 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.06 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.39 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 7.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 13.03 ไม่ระบุรายได้


Latest Press Release

คาดการณ์อันดับในการทำธุรกิจของไทยดีขึ้นแต่การว่างงานเพิ่มขึ้น

คาดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยปรับตัวดีขึ้นเป็นผลบวกต่อภาคการลงทุนระยะยาว เฉพาะหน้าประเมินคนไทยว่างงานมากขึ้นและรายได้ลดลงในช่วง 6 เดือนข้างหน้าจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจโลกเติบโตต่ำสุดในรอบ 10 ปี ตัวเลขนำเข้าเดือน...

ก.ล.ต. ลงโทษผู้บริหาร บลจ. ฐานละเลยการตรวจสอบและไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในการเป็นนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 2 ราย ได้แก่ (1) นายศุภกร สุนทรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด จำนวน 3 ปี...

บล.ทิสโก้เปิดชื่อหุ้น SET 50 ที่เงินอาจไหลออกมากที่สุด หลังกองทุนดัชนีเตรียมปรับน้ำหนักหุ้นรายตัว รับ IPO ขนาดใหญ่

บล.ทิสโก้เปิดรายชื่อหุ้นใน SET 50 ที่เงินอาจไหลออกมากที่สุดเมื่อเทียบกับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน หลังกองทุนดัชนีเตรียมปรับน้ำหนักหุ้นรายตัว รับหุ้นอสังหาฯ ขนาดใหญ่ที่เตรียมเข้าเทรด ต.ค. นี้ นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส...

บัตรเครดิตกรุงศรี ร่วมกับ เอ็ม ไดนิ่ง จัดงาน กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ไนท์ ดินเนอร์ ชวนสมาชิกบัตรดื่มด่ำกับดินเนอร์มื้อพิเศษ พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องดัง

เดินหน้ามอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญอย่างต่อเนื่อง บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด นำโดย ชีวิน ปราชญานุพร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ร่วมกับ มนาเทศ อันนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ...

บลจ.ยูโอบี เปิดกองทุน United Harmony Fund Series ตอบโจทย์นักลงทุนมือใหม่ เน้นจัดพอร์ตลงทุน 3 แบบให้เหมาะสมกับการรับความเสี่ยง

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ UOBAM เปิดตัวกองทุน 'United Harmony Fund Series' เสนอขายหน่วยลงทุน ครั้งแรกในวันที่ 20 - 26 กันยายน 2562 ผ่านช่องทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) แบ่งการลงทุนเป็น 3 กองทุน ได้แก่ 'UJAZZ – UPOP – UROCK'...

Related Topics