BTSGIF เตรียมนำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2562/2563 จ่ายคืนเงินทุนผู้ถือหน่วย 0.130 บาทต่อหน่วย วันที่ 29 มิ.ย. นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday June 2, 2020 09:57
กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--บลจ.บัวหลวง

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เผยไตรมาส 4 ปี 2562/2563 มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 962.5 ล้านบาท มีอัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ 98.0% จึงเร่งนำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2562/2563 จ่ายคืนเงินทุนผู้ถือหน่วย 0.130 บาทต่อหน่วย วันที่ 29 มิถุนายนนี้ ขณะที่ผลการดำเนินงาน ทั้งปี 2562/2563 มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,730   ล้านบาท มีอัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ 98.2% จ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยได้ 0.775 บาทต่อหน่วย

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2562/2563 หรืองวดวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 962.5 ล้านบาท ลดลง 1.8% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และลดลง 23.4% จากไตรมาสก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากรายได้รวมที่ลดลงและค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้น โดยไตรมาสนี้ จำนวนผู้โดยสารรวมอยู่ที่ 50.4 ล้านเที่ยวคน ลดลง 17.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 19.9% จากไตรมาสก่อน ขณะที่อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 28.9 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง ลดลง 0.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.3% จากไตรมาสก่อน

ทั้งนี้ ไตรมาส 4 ปี 2562/2563 กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 5,907.4 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากมีการประเมินมูลค่าใหม่ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ค่าโดยสารสุทธิ ซึ่งก็คือ สถานการณ์โควิด-19

ในการประเมินได้ปรับปรุงสมมติฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น อาทิ การปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับลดอัตราเงินเฟ้อ การเลื่อนการปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน และการชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรมลดลง 5,890.0 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการลดลงทางบัญชี ไม่ได้มีกระแสเงินสดออกไปจริง นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา (S4) จำนวน 17.6 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 52,410.0 ล้านบาท จาก 58,300 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และลดลงจาก 59,100.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

นายพรชลิต กล่าวว่า สำหรับภาพรวมทั้งปี 2562/2563 กองทุน BTSGIF มีรายได้รวม 4,818.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพทำให้รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น สำหรับรายได้ค่าโดยสารทั้งปี 2562/2563   อยู่ที่ 6,814.2 ล้านบาท ลดลง 2.1% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์โควิด-19   ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือน มกราคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้จำนวนผู้โดยสารรวมลดลง 1.7% เป็น 236.9 ล้านเที่ยวคน (รวมผู้โดยสารเดินทางฟรีเนื่องในงาน         พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 วันที่ 5-6 พฤษภาคม และ 12 ธันวาคม 2562 จำนวน 2.1 ล้านเที่ยวคน) ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยทั้งปี 2562/2563 ลดลง 0.4% จากปีก่อน

เมื่อรวมแล้ว ทั้งปี 2562/2563 กองทุน BTSGIF มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,730.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% จากปีก่อน เป็นผลจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลง และมีอัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็น 98.2% เพิ่มขึ้นจาก 97.9% ในปีก่อน ขณะเดียวกันกองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 6,729.8 จากการประเมินมูลค่าใหม่ รวมถึงการบันทึกเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา (S4) รวม 40.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนมีเงินสดจากการดำเนินงาน รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 จำนวน 944.96 ล้านบาท แต่จากการขาดทุนอันเนื่องมาจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 5,890.0 ล้านบาท ที่เป็นรายการทางบัญชี ทำให้กองทุนไม่สามารถจ่ายเงินออกมาในรูปแบบเงินปันผลได้ ดังนั้นบริษัทจัดการจะนำเงิน 752.44 ล้านบาท ไปดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยในรูปแบบการคืนเงินทุน 0.130 บาทต่อหน่วย ด้วยการลดมูลค่าที่ ตราไว้ จาก 10.081 บาทต่อหน่วย เหลือ   9.951 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับคืนเงินทุนวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และจ่ายคืนเงินทุนวันที่ 29 มิถุนายน 2563

เมื่อรวมการจ่ายเงินคืนทุนในไตรมาส 4 ปี 2562/2563 ทำให้ตลอดทั้งปี 2562/2563 กองทุน BTSGIFจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่ากับ 0.775 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.284 บาทต่อหน่วย และการจ่ายคืนเงินทุนอัตรา 0.491 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญาสัมปทานที่จะหมดอายุในปี 2572 และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงจนถึงศูนย์บาท

นายพรชลิต กล่าวว่า กองทุนบัวหลวง ยังเชื่อมั่นว่า ระบบขนส่งมวลชนทางราง BTS เป็นทางเลือกที่รวดเร็ว สะดวกสบาย สำหรับผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร และด้วยแนวโน้มการเดินทางที่มีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯ ที่มีประชากรหนาแน่นมากและจะหนาแน่นเพิ่มขึ้นทุกปีโดยที่ยังไม่รวมกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ไปแล้ว ดังนั้นกองทุน BTSGIF ก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะยาว

ประวัติการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน

Latest Press Release

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอบเทรนด์ลงทุนยั่งยืน เพิ่มข้อมูลความยั่งยืนของ บจ. ใน settrade.com

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยรวบรวม “ESG Information” หรือข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ทั้งรายชื่อหุ้นในดัชนีความยั่งยืนและผลการประเมิน...

เคทีซีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับวิถีใหม่ (New Normal)

นายปริญญา พัฒนภักดี (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายระเฑียร ศรีมงคล (กลางขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ...

“สุริยะ” นำทัพภาครัฐ-เอกชนลงพื้นที่สมุทรปราการเติมพลังเอสเอ็มอีไทย อุ้มถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก ธพว. ช่วยรักษาการจ้างงาน หนุนสร้างอาชีพ

รมว.อุตสาหกรรม นำทีมผนึกพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน เตรียมลงพื้นที่ ต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ วันที่ 13 ก.ค.63 ลุย “เติมพลัง SMEsไทย ก้าวไปด้วยกัน” หนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนของ ธพว. อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน...

กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เสริมความรู้การบริหารสถาบันการเงิน

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนทุกแห่ง ให้มีความรู้ด้านการบริหารสถาบันการเงิน โดยใช้หลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ...

ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

ก.ล.ต. เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จากการเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจเป็นปีแรก สะท้อนเจตจำนงการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต...

Related Topics