อว. ขานรับยุทธศาสตร์ "รวมไทยสร้างชาติ" ระดมมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชน ดันโครงการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” จ้างงานบัณฑิตตกงาน 3 แสนคนเข้า ครม.

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday July 9, 2020 16:54
กรุงเทพฯ--9 ก.ค.--แบงค์คอกไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.จัดทำ “โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” หรือ “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” เพื่อสนับสนุนการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา จำนวน 3 แสนอัตราพร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการดูแลครอบคลุมทั้งหมด 7,900 ตำบลทั่วประเทศ โดยในระยะแรกครอบคลุม 3,000 ตำบล งบประมาณกว่า 13,500 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถเสนอครม.ได้ภายในสัปดาห์หน้า

รมว.อว.กล่าวต่อว่า โครงการนี้ คือ การเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆอย่างบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจนโดยใช้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เรามีมหาวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ ราชมงคล เพียงพอที่จะตอบโจทย์ เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆในพื้นที่ได้ เป็นผู้บูรณาการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดย 1 ตำบล จะมี 1 มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ดูแล นี่คือโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส คือการที่จะทำอย่างไรที่จะใช้พลังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทำเรื่องเศรษฐกิจฐานราก ผ่าน พรก.เงินกู้ 400,000 ล้าน การดำเนินการโครงการนี้จะช่วยสร้างงาน ทั้งบัณฑิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ที่ลงไปทำ การพัฒนาพื้นที่ของตนเอง สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันอุดมศึกษารายตำบล ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน ด้านการพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน ด้านการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและด้านอื่นๆ โดยมุ่งเน้นในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานชุมชนจากสู่บิ๊กดาต้าเพื่อเจาะลึกถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในแต่ละท้องที่ เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาชุมชนสู่คูวามยั่งยืนต่อไปและจะเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก

“โครงการนี้จะเป็นมิติใหม่ในการทำงาน ภายใตยุทธศาสตร์ “รวมไทยสร้างชาติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการสร้างประเทศแบบนิวนอร์มอลซึ่งท่านนายกให้ความสำคัญและความสนใจอย่างมาก เพราะบัณฑิตเป็นทรัพยากรของประเทศ ในการนำพลังศักยภาพบัณฑิตผ่านการจ้างงาน เราจ้างงาน 3 แสนคนในพื้นที่ก่อให้เกิด “บัณฑิตติดถิ่น” เพื่อที่จะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น เราจะปลูกฝังแนวความคิดสู่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน อาทิ ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล การเงิน สังคมและด้านอื่นๆ   อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดการดำเนินการบูรณาการจะมีการจัดทำระบบการบูรณาการ โครงการต่างๆในอีก 2 ระดับคือ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคของ อว. ได้แก่ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง จะทำหน้าที่ในการบูรณาการโครงการ ต่างๆระหว่างชุมชนหรือตำบลในพื้นที่ ทั้งด้านการใช้ทรัพยากรโครงการร่วมกัน แบ่งเป็นองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการเชื่อมต่อกันในห่วงโซ่คุณค่า ของสินค้าและบริการ เช่นการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริโภคสินค้าและบริการ การท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ เป็นต้น” ดร.สุวิทย์ กล่าวและว่า โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย นับเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไทย เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมแก้ชุมชนท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

“ในทุกวิกฤติมีโอกาสเสมอ ผมคิดว่าหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศยังคงต้องดำเนินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของเยาวชน ผมมีความเชื่ออยู่เสมอเยาวชนของเรานั้นเป็นผู้กำหนดอนาคตประเทศ เป็นคนขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า แต่ในขณะนี้เรากำลังอยู่ในยุคนิวนอร์มอลผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญหลังโลกโควิด 19 คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายในก่อนเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ด้วยการใช้ เศรษฐกิจฐานราก เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศ” ดร.สุวิทย์

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยว่า “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” เป็นโครงการที่ อว. ได้เสนอของบประมาณใน พรก.เงินกู้ 400,000 ล้าน โดยเบื้องต้นจะดำเนินการใน 3,000 ตำบล และขยายไปให้ครบ 7,900 ตำบลในอนาคต ภายใต้โครงการนี้ จะมอบหมายให้มหาวิทยาลัย เข้าไปดูแลแต่ละตำบลแบบองค์รวม โดยการนำองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปช่วยทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน คุณภาพชีวิต และสุขภาวะของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) โดย 1 ตำบล จะมี 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ทำหน้าที่ดูแลอย่างเป็นระบบและบูรณาการ (System Integrator)นอกจากเป็นการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมอย่างเป็นระบบแล้ว ภายใต้โครงการนี้ยังจะมีการจ้างงานทั้งบัณฑิต นักศึกษา และประชาชนเพื่อเข้าไปช่วยงานในการพัฒนา ตำบลละไม่น้อยกว่า 20 คน โดยผู้ที่ได้รับการจ้างงานยังจะได้รับการพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและต่อยอดไปสู่ธุรกิจได้

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยนี้ ถึงแม้ว่า เป็นโครงการที่ใช้ งบประมาณเงินกู้ 1 ปี แต่ อว. ได้วางรากฐานการพัฒนาในรูปแบบนี้ เพื่อการดำเนินการในระยะยาว เพื่อปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไทย ให้เป็น มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และใช้โจทย์จากพื้นที่เพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต


Latest Press Release

SINGER เผยสถิติใหม่ กำไรครึ่งแรกปี 63 โต 119.6% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ควักกระเป๋าจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บ./หุ้น

SINGER ผลงานติดจรวด ประกาศงบครึ่งแรกปี 63 กำไรทำนิวไฮใหม่ในรอบ 23 ปี โตกว่าปีที่แล้วทั้งปีเรียบร้อยแล้ว โดยกำไรสุทธิอยู่ที่ 202 ล้านบาท พุ่งแรง 119.6% รายได้ 1,722 ล้านบาท โต 34.1% ส่วนงบ Q2/63 แรงเท่าตัว กำไรสุทธิอยู่ที่ 115 ล้านบาท โต 121.2% รายได้ 919...

TASCO โชว์งบ Q2/63 โกยกำไร 1,719 ล้านบาท

TASCO ผลงานมาตามนัด ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง โกยยอดขายยางมะตอยไตรมาส 2/2563 อยู่ที่ 541,000 ตัน มีรายได้จากการขายและบริการ 6,542 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,719 ล้านบาท ฟื้นตัวจากไตรมาสแรกที่ผ่านมา ที่ขาดทุนสุทธิ 784 ล้านบาท นายชัยวัฒน์...

บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต ให้ลูกค้าซื้อแกดเจ็ตคุณภาพที่ร้านค้าไอทีชั้นนำ

บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต ให้ลูกค้าซื้อแกดเจ็ตคุณภาพที่ร้านค้าไอทีชั้นนำ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 3,500 บาท บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต เอาใจลูกค้าที่ชอบช้อปปิ้งแกดเจ็ตและสินค้าไอที...

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 31.00-31.40 มองบาทผันผวนต่อเนื่อง จับตาเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-31.40 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 31.16 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือน...

เอไอเอ เปิดตัว “บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย)” เชื่อมโอกาสการลงทุนผ่านเครือข่ายทั่วโลก ขึ้นแท่น บลจ. ขนาดใหญ่อันดับ 3 ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 8.47 แสนล้านบาท

-เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตและผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ในประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดทุน เปิดตัวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (AIAIMT)...

Related Topics