บลจ.ภัทร เปิดตัวกองทุน PHATRA SG-AA Ultra Light ชูความโดดเด่นของการลงทุนแบบ Asset Allocation

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday July 13, 2020 15:25
กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

บลจ.ภัทร เปิดตัวกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิคแอสเซ็ทอโลเคชั่น-Ultra Light (Phatra Strategic Asset Allocation Ultra Light – PHATRA SG-AA Ultra Light) เพื่อรองรับเป้าหมายการลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยทางกองทุนได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนในระยะยาว (Strategic Asset Allocation – SAA) ที่ประกอบด้วยตราสารหนี้ประมาณ 54% ตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศรวมประมาณ 13% ตราสารทางเลือก เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทองคำ น้ำมัน ประมาณ 8% และส่วนที่เหลือเป็นสภาพคล่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ กองทุนมีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง โดยจะเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 13-31 กรกฎาคม 2563

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่ากองทุน PHATRA SG-AA Ultra Light มีการลงทุนแบบ Asset Allocation หรือกระจายการลงทุนไปในทรัพย์สินต่าง ๆ เช่นเดียวกับกองทุน PHATRA SG-AA Light, PHATRA SG-AA และPHATRA SG-AA Extra แตกต่างกันเพียงสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สินที่สะท้อนความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทอยู่ภายใต้กรอบคำแนะนำด้านการลงทุนจากที่ปรึกษาการลงทุนคือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ นอกจากนั้น ยังมีผู้จัดการกองทุนของ บลจ.ภัทร ซึ่งชำนาญด้านการวิเคราะห์จังหวะและโอกาสการลงทุน ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิดรวมถึงคัดเลือกสินทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ทำให้กองทุนในกลุ่ม SGAA ทั้ง 4 กองทุนตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงและคาดหวังผลตอบแทนที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

“กองทุน Asset Allocation เดิมทั้ง 3 กองทุน และกองทุน PHATRA SG-AA Ultra Light นี้ จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้นักลงทุนสามารถจัดการลงทุนและ บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในปี 2563 นี้ ที่ตลาดการลงทุนทั่วโลกผันผวนสูงขึ้นมาก จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งสายการบินและโรงแรม การหยุดชะงักของสายการผลิตและการบริโภคชะลอตัวลงจากการปิดเมืองเพื่อยับยั้งการระบาดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้มีการปรับประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกในปี 2563 ลดลงเป็นการเติบโตติดลบร้อยละ 4.9 ในขณะที่ตลาดหุ้นโลก (MSCI AC World) ปรับลดลงถึงร้อยละ 33 ในช่วงเดือนมีนาคม และฟื้นตัวขึ้นแรงกว่าร้อยละ 38 ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม เนื่องจากธนาคารกลางในหลายประเทศได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและออกมาตรการเพิ่มสภาพคล่องจำนวนมหาศาลเข้ามาในระบบเพื่อ ช่วยลดความผันผวนของตลาด

อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 0.67 และราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ 17 จากต้นปีที่ราคา 1,517 เหรียญสหรัฐ เป็น 1,776 เหรียญสหรัฐในปัจจุบัน ยังคงสะท้อนภาวะกลัวความเสี่ยง (risk-off) ของตลาดการลงทุนทั่วโลก ทั้งนี้ สภาวะการลงทุนในระยะต่อจากนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นหลักว่าจะคลี่คลายเมื่อใด และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่อาจจะมีผลต่อนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในอนาคต ซึ่งล้วนเป็นเหตุที่ยากจะคาดการณ์ได้ ด้วยเหตุนี้ บลจ. ภัทรมองว่ากลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในช่วงนี้ คือ การลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ด้วยการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลาย และมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงสูงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลา บลจ. ภัทร จึงขอนำเสนอกองทุน Asset Allocation ทั้ง 4 กองทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงและคาดหวังผลตอบแทนที่แตกต่างกัน” นายยุทธพล กล่าว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือ KKP Contact Center 02 165 5555 และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร โทร. 02 305 9559 หรือ www.phatraasset.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งตามหนังสือชี้ชวน โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ที่ขั้นต่ำ 1,000 บาท

คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การ บริหารจัดการของ บลจ.ภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.ภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน


Latest Press Release

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563...

ภาพข่าว: ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ บริจาคถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมแพ็คถุงยังชีพเพื่อมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี...

ทุนธนชาต (TCAP) กำไรครึ่งปียังเติบโตได้ดี ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 และผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 โดยกำไรสุทธิในงวดครึ่งปีแรกยังเติบโตได้ดี และมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล 1.20 บาท นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท...

AP สร้างสถิติรายได้ 19,960 ล้าน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ รุกต่อด้วยแผนพลิกโฉมทาวน์โฮมที่เหนือกว่า

- เติบโตสวนกระแส รายได้รวม (100% JV) เฉพาะในไตรมาส 2 ที่ 13,140 ล้านบาท โตจากปีที่แล้วกว่า 114% รวมครึ่งปีแรกมีรายได้รวมทั้งสิ้น 19,960 ล้านบาท ทุบสถิติ การเติบโตทางด้านรายได้ครั้งใหม่ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ -...

ยูโอบีไทย ขับเคลื่อนโครงการ Smart Business Transformation สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ มุ่งเพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี (ไทย)) และเดอะ ฟินแล็บ (The FinLab) ขับเคลื่อนโครงการ Smart Business Transformation (SBTP) ปีที่ 2 สู่แพลตฟอร์มดิจิทัล เดอะ ฟินแล็บ ออนไลน์ (The Finlab Online)...

Related Topics