TASCO คว้า CGR 5 ดาว ต่อเนื่องปีที่ 3

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday November 23, 2020 15:01
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--ไออาร์ พลัส

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 :CGR) จากบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 692 บริษัท

สถาบัน IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แถลงผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 ตามโครงการ CGR ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล (CG) ของบริษัทจดทะเบียนไทย

โดยในปี 2563 นี้ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท


Latest Press Release

ภาพข่าว "JAK เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก"

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ประธานกรรมการบริษัท วีระพันธ์ จักรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บมจ. จักรไพศาล...

ซีลิค (SELIC) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ปี 2563

บมจ. ซีลิค คอร์พ (SELIC) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Recognition ปี 2563 ด้านผู้บริหาร "ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์" กรรมการผู้จัดการ เผยว่า...

ธนาคารกสิกรไทย แต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการใหม่

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล ดูแลสายงาน Integrated Channels and Business Solutions Division นางชลารัตน์ พินิจเบญจพล ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์เครดิต นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพ ร่วมดูแลสายงาน Transaction and...

กรุงไทยยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ ปิดปรับปรุง Krungthai NEXT Application ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 00.00 - 06.00 น. ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับบริการอื่นๆ...

กรุงศรี ออโต้ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เดินหน้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ภายใต้ "กรุงศรี ออโต้" ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำโดย นางกฤติยา ศรีสนิท (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)...

Related Topics