วิสาหกิจเพลาเพลิน จัดเสวนา กัญชา-กัญชง พืชเสพติดพัฒนาใช้ในการแพทย์ พร้อมต่อยอดพืชสร้างเศรษฐกิจชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday August 26, 2020 09:26
กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--เพลาเพลิน บุรีรัมย์

วิสาหกิจเพลาเพลินเพื่อชุมชน จัดการเสวนา การพัฒนานำสมุนไพร กัญชา กัญชง มาใช้เป็นยารักษาทางด้านการแพทย์ และนำความรู้การปลูกกัญชา-กัญชง ผลักดันวิสาหกิจฯ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการใช้พืชสมุนไพรสร้างเศรษฐกิจไทย โดยมีกลุ่ม องค์กรหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุม ฟลอร่ารูม เพลาเพลิน บุรีรัมย์

ดร. วีระชัย ณ นคร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการเพาะปลูก วิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพลาเพลินเพื่อชุมชน และ อนุกรรมการชุดใหญ่ร่างพิจารณากฎหมาย การปลูกกัญชาและกัญชงไทย กล่าวว่า ทางอนุกมธ.ฯ มีความเห็นร่วมกันที่จะผลักดันให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจครบวงจรตัวใหม่ของไทย และสามารถเข้าแข่งขันในตลาดระดับเอเชีย ยุโรป และอเมริกา พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าถึงทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง การพาณิชย์ และปลูกเพื่อประโยชน์ในครัวเรือน การวิเคราะห์ศึกษาในปัจจุบันพืชกัญชา-กัญชง มีการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย ซึ่งจะนำมาเป็นรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งประชาชนในภาคอุตสาหกรรมด้วย เพราะตลาดกัญชงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านภาคการเกษตร โดยพบว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมหลายด้าน อาทิ ความเหมาะสมของอุณหภูมิ วิถีชุมชนของเกษตรกร ดังนั้นถ้านำกัญชงมาเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในประเทศไทยได้สำเร็จ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ด้านการผลิตและการเพาะปลูกได้ทำการศึกษาพืชกัญชงสายพันธุ์อื่นๆ เพื่อนำมาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียง 4 สายพันธุ์ (RPF1 - 4) เนื่องจากความหลากหลายของสายพันธุ์ไม่เพียงพอต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งกัญชงแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกัน ซึ่งเหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ต่างกันไป บางพันธุ์อาจเด่นด้านการให้เส้นใยมาก บางพันธุ์ให้เมล็ดมาก หรือบางพันธุ์ให้สาร THC และ CBD ปริมาณมาก เป็นต้น ซึ่งสายพันธุ์พื้นบ้านของไทยนั้นมีคุณภาพที่ดี ชาวบ้านคุ้นเคยมานาน จึงควรได้รับการพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง และในอนาคตแต่ละสายพันธุ์จะค่อยๆ มีการเพิ่มเติมมากขึ้นต่อไป เพื่อครอบคลุมความต้องการของตลาด

นางพรทิพย์ อัษฏาธร ผู้ทรงคุณวุฒิวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพลาเพลินเพื่อชุมชน อนุกรรมการร่างมาตรฐานสารสกัดกัญชง, สนง.มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพลาเพลินเพื่อชุมชน ได้การขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยรวมทั้งสมุนไพรกัญชาและกันชงร่วมกับภาครัฐและเอกชน มาโดยตลอด

ทั้งการร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมในลักษณะคอนแทคฟาร์มมิ่งเพื่อปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ในสายพันธุ์ CBD และปลูกในระบบปิด การสร้างเครือข่ายในการยกระดับสมุนไพรไทย ดึงรายได้สู่วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคต่างๆร่วมกัน รวมทั้งสมุนไพรกัญชาและกันชงร่วมกับเมืองโบราณ รวมทั้งได้รับงบสนับสนุนในการปลูกจากเมืองโบราณเพื่อช่วยเหลือชุมชน

นอกจากนี้ ยังได้รับการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมท่องเที่ยวภาคอีสานในการยกระดับสมุนไพรไทยเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism ด้านความเป็นเลิศทางสมุนไพรของภูมิภาคอีสานโดยเชื่อมส่วนอีสานเหนือ ใช้ที่ โรงพยาบาลการ แพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร เป็นศูนย์การศึกษาดูงานสมุนไพรเชื่อมโยงด้านสุขภาพและสมุนไพรกัญชา ส่วนอีสานใต้จะใช้ที่จังหวัดบุรีรัมย์อโรคยาศาลา เพลาเพลินและโรงพยาบาลคูเมืองเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เชื่อมโยงโดยความร่วมมือจากภาครัฐคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะนำนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคเข้ามาจะเชื่อมโยงขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบสู่ภาคอีสานในลักษณะท่องเที่ยวเชื่อมโยงด้านสุขภาพ

นางสาวธนพร พรสง่ากุล นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์เคมี ประจำวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพลาเพลินเพื่อชุมชน กล่าวว่า วิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน ร่วมมือกับชาวบ้าน เริ่มต้นทำการปลูกกัญชาในระบบปิด เพื่อใช้เป็นฟาร์มปลูกกัญชาที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งให้กับโรงพยาบาลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มาตรฐาน GAP ในการผลิตยาจากสมุนไพรทั้งในรูปแบบแผนปัจจุบัน และแผนไทย ในช่วงของการเริ่มต้น'วิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน' ปลูกกัญชาใน 2 สายพันธุ์ทั้งสายพันธุ์ไทยและต่างประเทศ โดยปลูกทั้งหมดเกือบ 230 ต้น ได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตยากัญชาส่งให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบไปด้วยนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งมีกว่า 20 โรงพยาบาล

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานสาธารณสุข บุรีรัมย์ (สสจ.) โรงพยาบาลคูเมือง และ วิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพลาเพลินเพื่อชุมชน มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยด้านการใช้พืชสมุนไพรสำหรับการรักษา และผลักดันส่งเสริมการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อวิสาหกิจฯ ไทย นำไปสู่การพัฒนาและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ในเชิงบูรณาการ


Latest Press Release

govivigo ใจดี แจกประกัน "นิวนอร์มอลพลัส" Covid + ประกันอุบัติเหตุ ฟรี

govivigo.com ใจดี แจกประกัน "นิวนอร์มอลพลัส" Covid + ประกันอุบัติเหตุ ฟรีเพียงแค่ลงทะเบียน ก็รับสิทธิ์พร้อมเป็นสมาชิก govivigo.com ได้เลย!!! สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน จำนวน 60,000 ท่าน หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลย คลิก...

ซีพีเดินหน้ามอบหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น แก่สภากาชาดไทย แจกจ่ายแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง เพื่อใช้ป้องกันไวรัสโควิด

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เป็นผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ สภากาชาดไทย จำนวน 100,000 ชิ้น...

ทายาทเครื่องร้อน ชู OEM น้ำดี

เคนยากุ ชี้เทรนด์คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมาก ส่งผลตลาดอาหารเสริมโตแรง บิ๊ก OEM แนะเลือกโรงงานผลิตที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อคู่ค้าและลูกค้าสามารถขายสินค้าได้ นายภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์...

เพราะโควิด-19 ทำให้เราเจ็บปวด...เปิดแนวคิดการสร้าง "รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร" 'โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์' แห่งแรกของไทย

ต้องยอมรับว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เราทุกคนล้วนเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ไปพร้อมกันทั่วโลก และล่าสุดกับการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าวมากที่สุดก็คือ "โรงพยาบาล"...

กิฟฟารีน ห่วงใยคนไทย เร่งผลิตเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ ระดับ Food Grade คุณภาพ รองรับความต้องการผู้บริโภค พร้อมแนะวิธีรู้รอดปลอดโควิด-19

กิฟฟารีน ผู้นำธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของคนไทย ให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 โดยตระหนักถึงมาตรฐานการผลิต ที่ใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม...

Related Topics