บลจ.ทหารไทยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ยึดหลักบรรษัทภิบาลเพื่อผลประโยชน์ผู้ถือหน่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 5, 2007 15:32

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด   เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของกองทุน และการจัดการกองทุนทุกๆกองทุนของบริษัท   เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการจัดการกองทุนด้วยความโปร่งใสและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บลจ.ทหารไทย นางสาวนวพร เรืองสกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ปัจจุบันเป็นกรรมการให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการนโยบายเงินออมเพื่อการชราภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง   และนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ อดีตประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะบริหาร บริษัท ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นางโชติกากล่าวว่า กรรมการ RMC ทั้ง 3 ท่านจะมีสถานะเป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูแลการทำงานของผู้จัดการกองทุน   การดูแลนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ประกาศไว้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง   มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ ยังดูแลถึงการให้บริการที่ดีเหมาะสม และการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

“ธุรกิจจัดการกองทุนในประเทศขณะนี้ยังไม่มีข้อกำหนดบังคับ ซึ่งโดยปกติการทำงานด้านการตรวจสอบจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกลต.อยู่แล้ว   อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหน่วยของเรามากขึ้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ RMC ขึ้นมาเองเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส เพราะสิ่งสำคัญที่สุดของธุรกิจกองทุนรวมคือการมีชื่อเสียงที่ดีที่ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าการบริหารงานเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล” นางโชติกากล่าวในที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณลัคคณา บุษบา (09-488-1777)   และคุณสุจิรา   วิโรจนะ (01-629-1821)
PR Consultant   Tel. 0 2953-8633, 0 2953-8723

Latest Press Release

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (Super Poll) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ลอยกระทง กับ ความอยากเลือกตั้ง

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ลอยกระทง กับ ความอยากเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน โดยดำเนินโครงการระหว่าง 15 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เมื่อถามถึง...

การประชุมสุดยอด Knowledge Summit ประจำปี 2561 เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

มูลนิธิ Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ประกาศว่า การประชุมสุดยอด Knowledge Summit ครั้งที่ 5 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วในขณะนี้ ผ่านทางเว็บไซต์...

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

Related Topics