งานเปิดตัวกิจกรรมครบรอบ 10 ปี กพร. และพิธีมอบรางวัลประจำปี 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 29, 2012 10:32
กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--กพร.

งานเปิดตัวกิจกรรมครบรอบ 10 ปี กพร.และพิธีมอบรางวัลประจำปี 255586 สถานประกอบการรับรางวัลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แสดงศักยภาพการประกอบการอย่างมีดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มอบ 3 ประเภทรางวัล ให้กับผู้ประกอบการรวม 86 ราย ที่มีการพัฒนาการประกอบการ โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างแท้จริง

นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานเปิดตัวกิจกรรมครบรอบ 10 ปี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งจะจัดกิจกรรมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป และมอบรางวัลของ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจำปี 2555 พร้อมกล่าวว่า ปัจจุบันการประกอบการต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำว่าสังคมยอมรับได้ ซึ่งการจะให้สังคมยอมรับได้นั้น นอกจากต้องผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดและกฎหมายของราชการที่เกี่ยวข้องในทุกด้านแล้ว ผู้ประกอบการต้องมีมาตรฐานในการอยู่ร่วมกับสังคมในพื้นที่ประกอบการ และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงขึ้นด้วย และการประกอบการจะมีมาตรฐานดังกล่าวได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดีในทุก ๆ ด้าน ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้ตามที่มุ่งหวังไว้จะทำให้การประกอบการเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของสังคมในระยะยาว ก่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การมอบรางวัลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งการประกอบการที่ได้มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว และมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง การพัฒนาความเป็นเลิศของงานด้านโลจิสติกส์ในการประกอบการ โดยมุ่งหวังบริหารจัดการให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถประกอบการได้อย่างยั่งยืนและอยู่ร่วมกันได้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และในปี 2555 มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของรางวัลแต่ละประเภทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 86 ราย โดยแบ่งเป็นรางวัลเหมืองแร่ สีเขียว (Green Mining Award) จำนวน 41 ราย รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) จำนวน 33 ราย และรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่น จำนวน 12 ราย

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถานประกอบการที่มีการประกอบการดีเด่นทั้ง 6 ด้าน ตามนโยบายเหมืองแร่สีเขียว ซึ่งประกอบด้วย มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง มีการลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนใกล้เคียง จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา มีการประกอบการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด

รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 26000

รางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ในระดับที่เป็นเลิศจากการวัดศักยภาพด้านโลจิสติกส์ตามแบบประเมินมาตรฐาน

นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ นับเป็นผู้ประกอบการตัวอย่างที่ควรค่าแก่การยกย่อง เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในการนำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพัฒนาองค์กรของตนเองเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการโดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง”


Latest Press Release

ภาพข่าว : BAM มอบรถตู้

นายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และนายพงศธร มณีพิมพ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบรถตู้ BAM...

ภาพข่าว: “วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร”

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย...

ชวนมาฟัง! "เตรียมความพร้อม เปิดโลกการค้าสู่ประเทศจีน" กับโครงการ The Business Professional (Online) จัดโดย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ม.ศรีปทุม

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ผ่าน ZOOM ONLINE โครงการ The Business Professional (Online) "เตรียมความพร้อม เปิดโลกการค้าสู่ประเทศจีน" เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมจีน...

มี “IQ”กับ “EQ”ไม่พอแล้ว!! AIS ผลักดัน “DQ”ความฉลาดทางดิจิทัล ทักษะใหม่เด็กไทย ยุค New Normal เพราะเด็กไทยเกือบครึ่งเกี่ยวข้องกับการ Cyberbully!!

ในโลกแห่งการศึกษา ความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เด็กนักเรียน นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องมี “IQ” (Intelligent Quotient)ที่หมายถึงความฉลาดทางสติปัญญา ซึ่งต้องมีควบคู่ไปพร้อมกับ “EQ” (Emotional Quotient) ที่หมายถึงความฉลาดทางอารมณ์...

“วราวุธ รมว.ทส.”ลงพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันติดตามแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ด้านปลัดจตุพรย้ำต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายภัคพงศ์...

Related Topics