ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 11:19
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--โฟร์ฮันเดรท

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตายเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๒๗ ตุลาคม๒๕๕๙

"อยู่อย่างรู้ความหมาย...ตายอย่างมีคุณค่า"
หลักสูตรสาขาวิชาชีวิตและความตายเรียนอะไร

สาขาวิชาชีวิตและความตายเป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดทางจิตวิทยาและหลักพุทธธรรม เพื่อนำมา บูรณการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตและความตาย ตามหลักไตรลักษณ์อย่างเป็นองค์รวม พร้อมทั้งสามารถนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความสามารถนำหลักพุทธจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทรมาณแก่ผู้ป่วยและญาติ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้สามารถวิจัย สร้างองค์ความรู้และเผยแผ่หลักคำสอนในเชิงชีวิตและความตาย ตามแนววิถีพุทธสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงพิธีกรรมหลังความตายและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม อย่างเกื้อกูลและสมดุล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
 • สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ สำเร็จ ป.อบ. (อภิธรรมบัณฑิต)
จากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ จากระบบ๔ แต้ม
*ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
หลักฐานการรับสมัคร
 • ใบสมัครจำนวน ๑ ชุด (ค่าสมัครเรียน ๕๐๐ บาท)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา ใบปริญญาบัตรหน้า-หลังและใบรายงานผลการศึกษาจำนวน ๒ ชุด
 • สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุ) จำนวน ๒ ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒ ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน๔ รูป
การสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน จำนวน ๒ รายวิชา ได้แก่
 • ความรู้ทั่วไปทางด้านจิตวิทยาและพุทธศาสนา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
วันสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ

ห้อง ๒๒๔ ชั้น ๒ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม วรวิหาร บางขุนนนท์ ซอย ๖ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • พระภิกษุ/แม่ชี ๕๐,๐๐๐ บาท
 • คฤหัสถ์ ๙๐,๐๐๐ บาท
วันและเวลาเรียน
วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
สถานที่เรียน

อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม วรวิหาร บางขุนนนท์ ซอย ๖แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

รถเมล์สายที่ผ่าน ๕๖, ๕๗, ๗๙, ๘๐

Latest Press Release

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จะจัดงานเสวนา พลังเยาวชน พลังคนสร้างสื่อ

ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จะจัดงานเสวนา "พลังเยาวชน พลังคนสร้างสื่อ" ซึ่งเป็นงาน Meet & Talk ของเยาวชนคน GEN ใหม่ในการสร้างต้นแบบของการผลิตสื่อด้วยพลังเยาวชน...

Gossip News: บิ๊กบอสแลคตาซอย ชวนทุกคนมาร่วมเติมพลังบุญกับกิจกรรม แลคตาซอย สูตรเจ ให้ชีวิต...จิตเป็นสุข

ใกล้เข้าสู่เทศกาลเจแล้ว สามารถ จิรพัฒนกุล บิ๊กบอสแลคตาซอย เลยชวนทุกคนมาร่วมเติมพลังบุญกับกิจกรรม "แลคตาซอย สูตรเจ ให้ชีวิต...จิตเป็นสุข" เพียงซื้อแลคตาซอยสูตรเจ ที่มีให้เลือกอิ่มอร่อยถึง 3 รสชาติ ได้แก่ ไฮแคลเซียม งาดำ และชาเขียว ตั้งแต่วันนี้จนถึง 17...

ม.ร.จัดประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียนศึกษา หัวข้อ "ผู้หญิงในอาเซียน" และปาฐกถา "บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์อาเซียน" โดยอาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักวิชาการอิสระ...

ภาพข่าว: อ.อ.ป. ยินดี 16 ปี สบน.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายพหล ชัยจิตบริบูรณ์ หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล และนางสาวศยามล ดาวรุ่งเรือง พนักงาน งานแผนและกลยุทธ์ สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ...

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตอบสนอง lifestyle ยุคใหม่ของลูกค้า

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตอบสนอง lifestyle ยุคใหม่ของลูกค้า ที่นิยมทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ให้บริการเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบ QR Code เป๋าตุง กรุงไทย ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีความสะดวกและรวดเร็ว เพียงแค่สแกน QR...

Related Topics