ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 11:19
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--โฟร์ฮันเดรท

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตายเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๒๗ ตุลาคม๒๕๕๙

"อยู่อย่างรู้ความหมาย...ตายอย่างมีคุณค่า"
หลักสูตรสาขาวิชาชีวิตและความตายเรียนอะไร

สาขาวิชาชีวิตและความตายเป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดทางจิตวิทยาและหลักพุทธธรรม เพื่อนำมา บูรณการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตและความตาย ตามหลักไตรลักษณ์อย่างเป็นองค์รวม พร้อมทั้งสามารถนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความสามารถนำหลักพุทธจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทรมาณแก่ผู้ป่วยและญาติ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้สามารถวิจัย สร้างองค์ความรู้และเผยแผ่หลักคำสอนในเชิงชีวิตและความตาย ตามแนววิถีพุทธสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงพิธีกรรมหลังความตายและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม อย่างเกื้อกูลและสมดุล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
 • สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ สำเร็จ ป.อบ. (อภิธรรมบัณฑิต)
จากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ จากระบบ๔ แต้ม
*ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
หลักฐานการรับสมัคร
 • ใบสมัครจำนวน ๑ ชุด (ค่าสมัครเรียน ๕๐๐ บาท)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา ใบปริญญาบัตรหน้า-หลังและใบรายงานผลการศึกษาจำนวน ๒ ชุด
 • สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุ) จำนวน ๒ ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒ ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน๔ รูป
การสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน จำนวน ๒ รายวิชา ได้แก่
 • ความรู้ทั่วไปทางด้านจิตวิทยาและพุทธศาสนา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
วันสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ

ห้อง ๒๒๔ ชั้น ๒ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม วรวิหาร บางขุนนนท์ ซอย ๖ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • พระภิกษุ/แม่ชี ๕๐,๐๐๐ บาท
 • คฤหัสถ์ ๙๐,๐๐๐ บาท
วันและเวลาเรียน
วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
สถานที่เรียน

อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม วรวิหาร บางขุนนนท์ ซอย ๖แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

รถเมล์สายที่ผ่าน ๕๖, ๕๗, ๗๙, ๘๐

Latest Press Release

ลิ้มรสจานเด็ดนครปารีสใน Weekend BBQ Buffet ณ ห้องอาหารเทลเทส เรซิพี

เติมเต็มสุดสัปดาห์ด้วยอาหารน่าลิ้มลองจากนครปารีส ปรุงสดใหม่ให้คุณได้อิ่มอร่อย พบกับจานเด็ดจากฝรั่งเศส ปรุงแต่งถึงรสโดยเอ็กเซ็คคิวทีฟเชฟ ปาริทัศน์ ผาลี อาทิ เนื้อตุ๋นไวน์แดง ซุปหัวหอมเข้มข้น สเต็กเนื้อ ขาเป็ดกรอบ มันอบชีสสไตล์ฝรั่งเศส เครปซูเซ็ท...

สวยชีวิตล้ำที่สุดแห่งการแข่งขันทำผมเพื่อเฟ้นหาช่างผมหน้าใหม่ Season 2 โดยโลแลน

Lolane Pixxel (โลแลน พิกเซล) ตามหาสุดยอดช่างผมไฟแรงฝีมือเยี่ยมอีกครั้งกับกิจกรรม Lolane Pixxel The Professional Talent Hair Make Over Look 2018 การแข่งขันสร้างสรรค์ลุคใหม่ เปลี่ยนสีผมและทรงผม ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ การันตีโดยช่างผมมืออาชีพ Pixxel...

แถลงข่าวการจัดงาน โครงการหลวง 49 3 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง แถลงข่าวการจัดงาน "โครงการหลวง 49" ภายใต้แนวความคิด "สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน" นำเสนอสินค้าแนะนำ ได้แก่ ควินัว ชาเขียวอัสสัม, ดอกไม้กินได้, ข้าวเหลือง (ข้าวบือบอ), ไก่กระดูกดำ...

โรงเรียนภาคฤดูร้อน โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีวิชาการสตรีนิยมอุษาคเนย์ หัวข้อ ญาณวิทยาที่ชายขอบ-(เด็ก)ผู้หญิง กะเทย เควียร์: Silence, Subjectivity and Becoming (ในบริบทอุษาคเนย์)

เนื่องจากโรงเรียนภาคฤดูร้อน โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเวทีวิชาการสตรีนิยมอุษาคเนย์ หัวข้อ "ญาณวิทยาที่ชายขอบ-(เด็ก)ผู้หญิง กะเทย เควียร์: Silence, Subjectivity and Becoming (ในบริบทอุษาคเนย์)" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา...

ม.ศรีปทุม ชลบุรี น้อมรำลึกกตเวทิตาคุณ ๑๐๒ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑

ม.ศรีปทุม ชลบุรี น้อมรำลึก ๑๐๒ ปี "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ" กตเวทิตาคุณ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดงานรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน...

Related Topics