ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 11:19
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--โฟร์ฮันเดรท

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตายเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๒๗ ตุลาคม๒๕๕๙

"อยู่อย่างรู้ความหมาย...ตายอย่างมีคุณค่า"
หลักสูตรสาขาวิชาชีวิตและความตายเรียนอะไร

สาขาวิชาชีวิตและความตายเป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดทางจิตวิทยาและหลักพุทธธรรม เพื่อนำมา บูรณการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตและความตาย ตามหลักไตรลักษณ์อย่างเป็นองค์รวม พร้อมทั้งสามารถนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความสามารถนำหลักพุทธจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทรมาณแก่ผู้ป่วยและญาติ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้สามารถวิจัย สร้างองค์ความรู้และเผยแผ่หลักคำสอนในเชิงชีวิตและความตาย ตามแนววิถีพุทธสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงพิธีกรรมหลังความตายและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม อย่างเกื้อกูลและสมดุล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
 • สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ สำเร็จ ป.อบ. (อภิธรรมบัณฑิต)
จากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ จากระบบ๔ แต้ม
*ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
หลักฐานการรับสมัคร
 • ใบสมัครจำนวน ๑ ชุด (ค่าสมัครเรียน ๕๐๐ บาท)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา ใบปริญญาบัตรหน้า-หลังและใบรายงานผลการศึกษาจำนวน ๒ ชุด
 • สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุ) จำนวน ๒ ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒ ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน๔ รูป
การสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน จำนวน ๒ รายวิชา ได้แก่
 • ความรู้ทั่วไปทางด้านจิตวิทยาและพุทธศาสนา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
วันสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ

ห้อง ๒๒๔ ชั้น ๒ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม วรวิหาร บางขุนนนท์ ซอย ๖ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • พระภิกษุ/แม่ชี ๕๐,๐๐๐ บาท
 • คฤหัสถ์ ๙๐,๐๐๐ บาท
วันและเวลาเรียน
วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
สถานที่เรียน

อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม วรวิหาร บางขุนนนท์ ซอย ๖แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

รถเมล์สายที่ผ่าน ๕๖, ๕๗, ๗๙, ๘๐

Latest Press Release

อำเภอเฉิงไม่ มณฑลไห่หนาน เปิดตัวดัชนีราคาพื้นที่ผลิตกล้วย Xinhua-China Banana Producing Area Price Index

ดัชนีราคาพื้นที่ผลิตกล้วย "Xinhua-China Banana Producing Area Price Index" ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นของอำเภอเฉิงไม่ มณฑลไห่หนาน ได้รวบรวมร่วมกับ China Economic Information Service (CEIS) ของสำนักข่าวซินหัว ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในมณฑลไห่หนาน...

แต่งอาหารให้ปัง ตังค์มาเอง (ครั้งที่ 2) ในวันเสาร์-อาทิตย์ 7-8 กรกฎาคม 2561 นี้ ที่อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม

สมาคมการค้าเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์ไทย เปิดรับสมัคร อบรมเชิงปฎิบัติการ ถ่ายทอดหลักสูตร ความรู้ศิลปะลงบนจานอาหารให้ปังค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าราคาอาหาร เน้นสอนสาธิต และลงมือทำจริง แบบจัดเต็ม สอนโดย สุดยอดเชฟชั้นนำ และฟู้ดสไตลิสชั้นยอด ระดับประเทศ อาจารย์ประชัน...

ภาพข่าว: กระทรวงวิทย์ฯ ได้ฤกษ์จุดพลุเปิดงาน มหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค!! เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ สุวิทย์ ชู วิทย์สร้างคน เตรียมเยาวชนพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

กระทรวงวิทย์ฯ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คนที่ 4 จากซ้าย) และ ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมแถลงความยิ่งใหญ่และความพร้อมของงาน...

กระทรวงวิทย์ฯ ได้ฤกษ์จุดพลุเปิดงาน มหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค!! เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ สุวิทย์ ชู วิทย์สร้างคน เตรียมเยาวชนพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

กระทรวงวิทย์ฯ ได้ฤกษ์จุดพลุเปิดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ระดับภูมิภาค" อย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ วางเป้าจัดงานขึ้นตามหัวเมืองในภาคต่าง ๆ 4 จังหวัดทั่วประเทศเริ่มที่ จ.เชียงใหม่ เป็นจังหวัดแรกในวันที่ 4-10 มิถุนายน 2561...

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

กลุ่มทรู ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ชนะเลิศ True Young Producer Award 2017 ในโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ISOBAR ณ ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (ซ้ายสุด)...

Related Topics