ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 11:19
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--โฟร์ฮันเดรท

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตายเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๒๗ ตุลาคม๒๕๕๙

"อยู่อย่างรู้ความหมาย...ตายอย่างมีคุณค่า"
หลักสูตรสาขาวิชาชีวิตและความตายเรียนอะไร

สาขาวิชาชีวิตและความตายเป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดทางจิตวิทยาและหลักพุทธธรรม เพื่อนำมา บูรณการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตและความตาย ตามหลักไตรลักษณ์อย่างเป็นองค์รวม พร้อมทั้งสามารถนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความสามารถนำหลักพุทธจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทรมาณแก่ผู้ป่วยและญาติ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้สามารถวิจัย สร้างองค์ความรู้และเผยแผ่หลักคำสอนในเชิงชีวิตและความตาย ตามแนววิถีพุทธสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงพิธีกรรมหลังความตายและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม อย่างเกื้อกูลและสมดุล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
 • สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ สำเร็จ ป.อบ. (อภิธรรมบัณฑิต)
จากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ จากระบบ๔ แต้ม
*ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
หลักฐานการรับสมัคร
 • ใบสมัครจำนวน ๑ ชุด (ค่าสมัครเรียน ๕๐๐ บาท)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา ใบปริญญาบัตรหน้า-หลังและใบรายงานผลการศึกษาจำนวน ๒ ชุด
 • สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุ) จำนวน ๒ ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒ ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน๔ รูป
การสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน จำนวน ๒ รายวิชา ได้แก่
 • ความรู้ทั่วไปทางด้านจิตวิทยาและพุทธศาสนา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
วันสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบข้อเขียน
เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ

ห้อง ๒๒๔ ชั้น ๒ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม วรวิหาร บางขุนนนท์ ซอย ๖ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • พระภิกษุ/แม่ชี ๕๐,๐๐๐ บาท
 • คฤหัสถ์ ๙๐,๐๐๐ บาท
วันและเวลาเรียน
วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
สถานที่เรียน

อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม วรวิหาร บางขุนนนท์ ซอย ๖แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

รถเมล์สายที่ผ่าน ๕๖, ๕๗, ๗๙, ๘๐

Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics