รองนายกฯ ธนะศักดิ์ แนะ สบศ. ปรับโครงสร้างบริหาร แนะแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลัง-เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 16:39
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่มอบนโยบาย รับฟังปัญหาการเรียนการสอน รวมถึงตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง สบศ.ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผู้บริหาร สบศ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในด้านต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "88 พรรษา 5 ธันวามหาราช" การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ เมืองทองธานี การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

พล.อ. ธนะศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า รวมถึงการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงละครแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สบศ. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนและสร้างบุคคลเพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พบว่า สบศ. ยังเป็นสถาบันที่มีความสำคัญในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานชาติด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ณ จังหวัดตรัง การนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมไปเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน งานฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และงานเทศกาลไทย ณ กลุ่มประเทศนอร์ดิก เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้ทำให้เด็กและเยาวชนมีเวทีในการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งทำให้ วธ. เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจต่อนานาชาติมากขึ้น

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามจากการรับฟังผลการดำเนินงานของ สบศ. ที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการ ที่มีปัญหาเรื่องขาดหน่วยงานด้านสำนักงาน อาทิ ด้านบริหาร งานทั่วไป ด้านการเงิน การคลัง ด้านบริหารงานบุคคล ซึ่งได้มอบนโยบายให้กระจายบุคลากรที่มีอยู่เดิมมาปฏิบัติงานในส่วนงานที่ยังขาดหรือจัดหาบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการและลูกจ้างจากภายนอกมาทดแทน นอกจากนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนบุคคลากรด้านการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งในเบื้องต้นได้แนะให้ สบศ.สำรวจความจำเป็นพร้อมทั้งจัดทำแผนเสนอขออัตรากำลังข้าราชการในส่วนของอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อรับผิดชอบและประจำหลักสูตรให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตนพร้อมที่จะสนับสนุนนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ของบประมาณด้านบุคคลากรต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: WCG DIAMOND จัดโปรโมชั่นในงาน Bangkok Gems

นางศุภากรณ์ ปรีชา (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่แบรนด์ WCG DIAMOND พร้อมทีมมาดามประมูลออนไลน์ นำเครื่องประดับเพชรแท้ร่วมโรดโชว์ในงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 63 (The 63rd Bangkok Gems...

ภาพข่าว: คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ณ...

กรมการข้าวขานรับแก้ปัญหาข้าวหอมพวง เร่งรับรองพันธุ์ใหม่ปลูกแทน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว นำโดยนายเกษม ผลจันทร์...

Avidity Science(TM) ฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความเป็นเลิศ

Avidity Science ประกาศจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสำเร็จตลอดปีนี้ Avidity Science หรือเดิมชื่อ Edstrom Industries ถือกำเนิดขึ้นในโรงนาเล็กๆ ก่อนที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นเป็นนักนวัตกรรมแถวหน้าในแวดวงวิทยาศาสตร์ระดับโลก...

สุดยอดร้านอาหารริมทางของไทยรวมไว้ในที่เดียวที่งาน The Worlds Best Street Food by World Gas

ไม่ต้องสงสัยว่าอาหารไทยคือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาลองลิ้มชิมรส ยิ่งเป็นอาหารประเภทสตรีทฟู้ด ยิ่งต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และไม่แปลก ที่ประเทศไทยจะได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 3...

Related Topics