รองนายกฯ ธนะศักดิ์ แนะ สบศ. ปรับโครงสร้างบริหาร แนะแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลัง-เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 16:39
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่มอบนโยบาย รับฟังปัญหาการเรียนการสอน รวมถึงตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง สบศ.ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผู้บริหาร สบศ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในด้านต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "88 พรรษา 5 ธันวามหาราช" การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ เมืองทองธานี การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

พล.อ. ธนะศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า รวมถึงการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงละครแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สบศ. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนและสร้างบุคคลเพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พบว่า สบศ. ยังเป็นสถาบันที่มีความสำคัญในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานชาติด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ณ จังหวัดตรัง การนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมไปเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน งานฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และงานเทศกาลไทย ณ กลุ่มประเทศนอร์ดิก เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้ทำให้เด็กและเยาวชนมีเวทีในการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งทำให้ วธ. เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจต่อนานาชาติมากขึ้น

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามจากการรับฟังผลการดำเนินงานของ สบศ. ที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการ ที่มีปัญหาเรื่องขาดหน่วยงานด้านสำนักงาน อาทิ ด้านบริหาร งานทั่วไป ด้านการเงิน การคลัง ด้านบริหารงานบุคคล ซึ่งได้มอบนโยบายให้กระจายบุคลากรที่มีอยู่เดิมมาปฏิบัติงานในส่วนงานที่ยังขาดหรือจัดหาบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการและลูกจ้างจากภายนอกมาทดแทน นอกจากนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนบุคคลากรด้านการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งในเบื้องต้นได้แนะให้ สบศ.สำรวจความจำเป็นพร้อมทั้งจัดทำแผนเสนอขออัตรากำลังข้าราชการในส่วนของอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อรับผิดชอบและประจำหลักสูตรให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตนพร้อมที่จะสนับสนุนนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ของบประมาณด้านบุคคลากรต่อไป


Latest Press Release

ท้าพิสูจน์!! มธ. เชิญชิมและชมขั้นตอนผลิตBake@Dome เบเกอรี่ไร้ไขมันทรานส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญร่วมทำข่าว ไขมันทรานส์ กับ อุตสาหกรรมอาหาร พร้อมร่วม"ชิม" และชมขั้นตอนกระบวนการผลิตเบเกอรี่ในมหาวิทยาลัย Bake@Dome ที่ปราศจากไขมันทรานส์!!! พร้อมกันในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00...

ภาพข่าว: วว.ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา...

ลิ้มรสเมนูอาหารไทย ปรุงจากผลไม้สดตามฤดูกาล ณ ห้องอาหารสไปซ์ มาร์เก็ต โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ

ในช่วงฤดูกาลที่ผลไม้สดออกผลมากมายทั้งเงาะ ลำใย ลิ้นจี่ ฯลฯ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ขอเชิญท่านลิ้มลองอาหารไทยจานใหม่ ที่ปรุงด้วยส่วนผสมของผลไม้สด ณ ห้องอาหารไทยสไปซ์ มาร์เก็ต ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม ศกนี้ เท่านั้น เชฟวรินธร สัมฤทธิ์ผล...

เติมความหวานที่ไม่ซ้ำใครซัมเมอร์นี้ที่ เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิฯ

ของหวานยอดฮิตจากยุโรปพร้อมให้คุณได้ลิ้มลองแล้ววันนี้ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิฯ กับไอศกรีม เจลาโต ที่เสิร์ฟมากกว่าความหวานและเครปเค้กเนื้อนิ่ม ห้องอาหารอิตาเลียนฟาโวลา Favola Italian Restaurant ดับร้อนกับเมนูไอศกรีม เจลาโต จากอิตาลี...

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว พิธีลงนาม MOU การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs

ด้วย หอการค้าไทย ได้กำหนดจัดแถลงข่าว "พิธีลงนามความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" ระหว่าง หอการค้าไทย และ หน่วยงาน/บริษัท 29 แห่ง ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Activity Hall...

Related Topics