กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดเวทีระดมความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 16:01
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เอสดี อะเวนิว กรุงเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สื่อมวลชน เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ตลอดจนตัวแทนภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า "พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่สำคัญฉบับหนึ่งจาก ๑๘๗ ฉบับ ที่รัฐบาลในยุคนี้ ให้ความสำคัญและผลักดันจนมีผลใช้บังคับ เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ของกฎหมายที่มีต่อสังคม ภายหลังจากที่มีความพยายามในการผลักดันเพื่อให้เกิดกฎหมายฉบับนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งการออกกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นผลสำเร็จของความพยายามร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับภาคีเครือข่ายที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะมีสื่อดีให้เลือกบริโภคมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะได้รับโอกาส เงินทุนสนับสนุน และเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม ไปในทิศทางที่ดี"

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า "วัตถุประสงค์ของการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เกิดจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระยะเริ่มต้น ภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งต่อการดำเนินงานให้มา ภายหลังจากที่สำนักงานกองทุนฯ มีบุคลากรเพียงพอที่จะขับเคลื่อนงานได้เอง ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมได้อย่างครบถ้วน จึงได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ทราบถึงทิศทางในอนาคตและความคาดหวังที่สังคมต้องการจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้เตรียมการจัดสรรเงินทุนประมาณ ๑๐๒ ล้านบาท สำหรับสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และได้เตรียมการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งจัดเวทีระดมความคิดเห็นในปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยอาจแบ่งประเด็นการพิจารณาใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ๒) การพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ๓) การรู้เท่าทันสื่อ ๔) การผลิตและสร้างนวัตกรรมด้านสื่อ ๕) การเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์"

นับเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเพื่อให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในทุกภูมิภาคของประเทศ มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ และเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างระบบและความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม


Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics