กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดเวทีระดมความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 16:01
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เอสดี อะเวนิว กรุงเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สื่อมวลชน เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ตลอดจนตัวแทนภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า "พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่สำคัญฉบับหนึ่งจาก ๑๘๗ ฉบับ ที่รัฐบาลในยุคนี้ ให้ความสำคัญและผลักดันจนมีผลใช้บังคับ เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ของกฎหมายที่มีต่อสังคม ภายหลังจากที่มีความพยายามในการผลักดันเพื่อให้เกิดกฎหมายฉบับนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งการออกกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นผลสำเร็จของความพยายามร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับภาคีเครือข่ายที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะมีสื่อดีให้เลือกบริโภคมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะได้รับโอกาส เงินทุนสนับสนุน และเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม ไปในทิศทางที่ดี"

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า "วัตถุประสงค์ของการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เกิดจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระยะเริ่มต้น ภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งต่อการดำเนินงานให้มา ภายหลังจากที่สำนักงานกองทุนฯ มีบุคลากรเพียงพอที่จะขับเคลื่อนงานได้เอง ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมได้อย่างครบถ้วน จึงได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ทราบถึงทิศทางในอนาคตและความคาดหวังที่สังคมต้องการจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้เตรียมการจัดสรรเงินทุนประมาณ ๑๐๒ ล้านบาท สำหรับสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และได้เตรียมการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งจัดเวทีระดมความคิดเห็นในปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยอาจแบ่งประเด็นการพิจารณาใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ๒) การพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ๓) การรู้เท่าทันสื่อ ๔) การผลิตและสร้างนวัตกรรมด้านสื่อ ๕) การเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์"

นับเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเพื่อให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในทุกภูมิภาคของประเทศ มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ และเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างระบบและความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม


Latest Press Release

ท้าพิสูจน์!! มธ. เชิญชิมและชมขั้นตอนผลิตBake@Dome เบเกอรี่ไร้ไขมันทรานส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญร่วมทำข่าว ไขมันทรานส์ กับ อุตสาหกรรมอาหาร พร้อมร่วม"ชิม" และชมขั้นตอนกระบวนการผลิตเบเกอรี่ในมหาวิทยาลัย Bake@Dome ที่ปราศจากไขมันทรานส์!!! พร้อมกันในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00...

ภาพข่าว: วว.ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา...

ลิ้มรสเมนูอาหารไทย ปรุงจากผลไม้สดตามฤดูกาล ณ ห้องอาหารสไปซ์ มาร์เก็ต โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ

ในช่วงฤดูกาลที่ผลไม้สดออกผลมากมายทั้งเงาะ ลำใย ลิ้นจี่ ฯลฯ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ขอเชิญท่านลิ้มลองอาหารไทยจานใหม่ ที่ปรุงด้วยส่วนผสมของผลไม้สด ณ ห้องอาหารไทยสไปซ์ มาร์เก็ต ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม ศกนี้ เท่านั้น เชฟวรินธร สัมฤทธิ์ผล...

เติมความหวานที่ไม่ซ้ำใครซัมเมอร์นี้ที่ เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิฯ

ของหวานยอดฮิตจากยุโรปพร้อมให้คุณได้ลิ้มลองแล้ววันนี้ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิฯ กับไอศกรีม เจลาโต ที่เสิร์ฟมากกว่าความหวานและเครปเค้กเนื้อนิ่ม ห้องอาหารอิตาเลียนฟาโวลา Favola Italian Restaurant ดับร้อนกับเมนูไอศกรีม เจลาโต จากอิตาลี...

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว พิธีลงนาม MOU การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs

ด้วย หอการค้าไทย ได้กำหนดจัดแถลงข่าว "พิธีลงนามความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" ระหว่าง หอการค้าไทย และ หน่วยงาน/บริษัท 29 แห่ง ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Activity Hall...

Related Topics