กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดเวทีระดมความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 16:01
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เอสดี อะเวนิว กรุงเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สื่อมวลชน เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ตลอดจนตัวแทนภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า "พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่สำคัญฉบับหนึ่งจาก ๑๘๗ ฉบับ ที่รัฐบาลในยุคนี้ ให้ความสำคัญและผลักดันจนมีผลใช้บังคับ เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ของกฎหมายที่มีต่อสังคม ภายหลังจากที่มีความพยายามในการผลักดันเพื่อให้เกิดกฎหมายฉบับนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งการออกกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นผลสำเร็จของความพยายามร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับภาคีเครือข่ายที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะมีสื่อดีให้เลือกบริโภคมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะได้รับโอกาส เงินทุนสนับสนุน และเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม ไปในทิศทางที่ดี"

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า "วัตถุประสงค์ของการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เกิดจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระยะเริ่มต้น ภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งต่อการดำเนินงานให้มา ภายหลังจากที่สำนักงานกองทุนฯ มีบุคลากรเพียงพอที่จะขับเคลื่อนงานได้เอง ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมได้อย่างครบถ้วน จึงได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ทราบถึงทิศทางในอนาคตและความคาดหวังที่สังคมต้องการจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้เตรียมการจัดสรรเงินทุนประมาณ ๑๐๒ ล้านบาท สำหรับสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และได้เตรียมการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งจัดเวทีระดมความคิดเห็นในปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยอาจแบ่งประเด็นการพิจารณาใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ๒) การพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ๓) การรู้เท่าทันสื่อ ๔) การผลิตและสร้างนวัตกรรมด้านสื่อ ๕) การเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์"

นับเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเพื่อให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในทุกภูมิภาคของประเทศ มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ และเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างระบบและความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม


Latest Press Release

ZEDERE รับฤดูกาลใหม่ กับ คอลเลคชั่นล่าสุด ในงานบ้านและสวน Select 2019

นายนัยธาดา นันทน์วิธู กรรมการบริหาร บริษัท ทีมเฟอร์น ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู้ผลิตเก้าอี้หนังปรับนอนแบรนด์ เซเดอร์เร่ (ZEDERE ) ขอเชิญชวนคนรักการตกแต่งบ้าน เยี่ยมชม และเลือกซื้อเก้าอี้หนังปรับนอนเซเดอร์เร่ คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด ปี 2019...

ภาพข่าว: WCG DIAMOND จัดโปรโมชั่นในงาน Bangkok Gems

นางศุภากรณ์ ปรีชา (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่แบรนด์ WCG DIAMOND พร้อมทีมมาดามประมูลออนไลน์ นำเครื่องประดับเพชรแท้ร่วมโรดโชว์ในงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 63 (The 63rd Bangkok Gems...

ภาพข่าว: คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ณ...

กรมการข้าวขานรับแก้ปัญหาข้าวหอมพวง เร่งรับรองพันธุ์ใหม่ปลูกแทน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว นำโดยนายเกษม ผลจันทร์...

Avidity Science(TM) ฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความเป็นเลิศ

Avidity Science ประกาศจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสำเร็จตลอดปีนี้ Avidity Science หรือเดิมชื่อ Edstrom Industries ถือกำเนิดขึ้นในโรงนาเล็กๆ ก่อนที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นเป็นนักนวัตกรรมแถวหน้าในแวดวงวิทยาศาสตร์ระดับโลก...

Related Topics