การชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 09:26
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--ดีซี คอนซัลแทนส์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) จัดเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 (Trade and Development Regional Forum 2016) ในวันที่ 21-22 กันยายน 2559 เวลา 8.30-17.00น. ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมฯ และนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน

ITD หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมฯ ในครั้งนี้ จะสามารถเป็นแรงกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้อง และก่อเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ในอนาคต ITD จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชน เข้าร่วมเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559" (Trade and Development Regional Forum 2016) ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทั้งนี้การประชุมฯดังกล่าวจะดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ และมีล่ามแปลเป็นภาษาไทยตลอดการจัดงาน นอกจากนี้ในช่วงหลังการเปิดงาน ITD จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการ ITD และวิทยากรจากประเทศต่างๆ ด้วย

ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่คุณรัชฎา ปสันตา โทร. 0 2610 2352,081 850 4349 หรือ คุณกนกวรรณ บำรุงราษฎร์ โทร. 0 2610 2392,094 230 9495

การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559(Trade and Development Regional Forum 2016)
วันที่ 21-22 กันยายน 2559
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 (ณ ห้องนภาลัยบอลรูม)
08.00 – 09.15 น. ลงทะเบียน
09.15 – 09.25 น. กล่าวต้อนรับ

โดย ดร. สุภัทร จำปาทองรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

09.25 – 09.35 น. กล่าวแนะนำ

โดย ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดลผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

09.35 – 10.00 น. กล่าวเปิดงาน

โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

10.00 – 10.45 น. ประเด็นหลัก: Nairobi Maafikiano and Nairobi Azimio
บรรยายพิเศษ โดย ผู้แทน UNCTAD
10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.30 น. เสวนาในช่วงที่ 1: ประเด็นสำคัญจากแถลงการณ์ไนโรบี (Nairobi Maafikiano)

ประเด็นหลัก: แถลงการณ์ไนโรบี (Nairobi Maafikiano) เป็นเรื่องที่ให้ความสนใจมุ่งเน้นใน4 ประเด็นหลักและแนวทางที่ UNCTAD ถูกคาดหวังในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกในเรื่องการเคลื่อนไปข้างหน้า การมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมในสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจโลกในด้านการค้าและการพัฒนา การอภิปรายในครั้งนี้มองเข้าไปถึงแนวทางและวิธีการของ UNCTAD และการพัฒนาชุมชนในวงกว้างที่สามารถส่งต่อในแต่ละพื้นที่

• แนวทางการสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งและความสอดคล้องในภาคการผลิตเพื่อสร้างวงล้อที่ดีงามของการเพิ่มและการแบ่งปันความมั่งคั่ง

• นอกเหนือการเข้าถึงตลาด:มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีใหม่ ๆ (NTM Inventory), การวิเคราะห์ (Analysis) และ การลดมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Reduction)

• การตะหนักความสำคัญของการค้าและบริการ
• ห่วงโซ่มูลค่าโลก: การเสริมสร้างผลกระทบของการพัฒนาที่สำคัญ
นำเสนอโดย: UNCTAD, Division on Investment and Enterprise
UNCTAD, Division on Globalization and Development Strategies
ผู้ร่วมอภิปราย: H.E. Somchitth Inthamith
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว
Mr. Sim Sokheng
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเทศกัมพูชา
Dr. Susan F. Stone
ผู้แทนจาก UNESCAP
ดำเนิการอภิปราย: Mr. Sven Sylvain Callebaut,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
11.15-11.45 น. การเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนาโลก ปี 2016 (ณ ห้องสีลม)
โดย ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์
อดีตเลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)
Dr. Diana Barrowclough
ผู้แทนจาก UNCTAD
12.30 – 13.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.45 – 15.30 น. เสวนาในช่วงที่ 2: มุมมองของภูมิภาค: การตอบรับของอาเซียนที่มีต่อข้อตกลงไนโรบี

ประเด็นหลัก: พลวัตภูมิภาคอาเซียนที่มีความแตกต่างหลากหลายของกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศ จากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่ไม่ติดทะเล จนถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว วิธีการที่ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งทวีปและวิธีการที่ประเทศต่าง ๆ มีการปรับตัวในการพัฒนาการค้าของประเทศเหล่านั้น เพื่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบบูรณาการ

• วาระ 2030 สำหรับประเทศรายได้ต่ำและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดด้านการศึกษาโอกาสการเร่งพัฒนา ?

• จากความช่วยเหลือด้านการค้ามาสู่การลงทุนด้านการค้า?
• การเร่งปฏิรูปสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า
นำเสนอโดย: UNCTAD, Division on Investment and Enterprise
UNCTAD, Division on Globalization and Development Strategies
Dr. Susan F. Stone
ผู้แทนจาก UNESCAP
Mr. Philip Dupuis
ผู้แทนจาก EU Delegation to Thailand
Mr. Masanari Yanagiuchi
ผู้แทนจาก Japan International Cooperation Agency, Thailand Office
ผู้ร่วมอภิปรายจากอาเซียน: H.E. Somchitth Inthamith
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว
Mr. Pan Sokheng
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประเทศกัมพูชา
Mr. Shinichi Nakabayashi
ผู้แทนจาก Asian Development Bank Institute
คุณไพศาล หรูพาณิชย์กิจ
รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผู้ดำเนินการอภิปราย: Mr. Sven Sylvain Callebaut,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 – 17.00 น. เสวนาในช่วงที่ 3: ข้อตกลงการค้าขนาดใหญ่: โอกาสหรือภัยคุกคามสำหรับพหุภาคี

ประเด็นหลัก: ระบบการค้าพหุภาคียังคงอยู่ในการเจริญเติบโตของการค้าและการที่จะผลักดันผลประโยชน์การค้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของวาระการประชุมพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลกในปีที่ผ่านมา ได้นำไปสู่การพัฒนาทางเลือก ได้แก่ ภูมิภาคขนาดใหญ่ หรือรูปแบบอื่นของหลายฝ่าย สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นตัวแทนของขั้นตอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีต่อผลพหุภาคีที่มีความแข็งแรงหรือความเสี่ยงของการกระจายตัวของระบบซื้อขายในโลกหรือไม่?

• Mega RTAs (RCEP, TPP), ผลกระทบอะไร, กลยุทธ์อะไรที่ถูกปล่อยไว้ข้างหลัง?
• ข้อตกลงหลายฝ่ายเป็นทางเลือกที่ดี ?
วิทยากรนำเสนอโดย: UNCTAD, Division on Investment and Enterprise
UNCTAD, Division on Globalization and Development Strategies
Mr. Shintaro Hamanaka
ผู้แทนจาก Institute of Developing Economic, Japan
Mr. Carlos Kuriyama
ผู้แทนจาก Asia-Pacific Economic Cooperation
ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
อดีตรองเลขาธิการอาเซียน
Mr. Manuel Montes
ผู้แทนจาก South Centre
ผู้ร่วมอภิปรายจากอาเซียน: Mr. Shinichi Nakabayashi
ผู้แทนจาก Asian Development Bank Institute
Ms. Sanya Reid Smith
Third World Network
ผู้แทนจากประเทศเวียดนาม
Mr. Kavi Chongkittavorn
ผู้แทนจาก Institute of Security and International Studies
ผู้ดำเนินการอภิปราย: Mr. Vincent Chauvet,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 (ณ ห้องวิมานสุริยา)
08.00 – 09.15 น. ลงทะเบียน
09.15 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ: ความท้าทายนโยบายการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
โดย ผู้แทนรัฐบาลไทย
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. เสวนาช่วงที่ 4: การปฏิรูปนโยบายการลงทุนในระดับชาติและระดับนานาชาติ: มุมมองสู่อนาคต

ประเด็นหลัก: ในซ่วงนี้เน้นที่การปฏิรูปนโยบายการลงทุนในระดับชาติและระดับนานาชาติขึ้นอยู่กับประเด็นสำคัญในรายงานการลงทุนโลกประจำปี 2016 ที่ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่า "นโยบายการลงทุนของชาติยังคงมุ่งเน้นที่การส่งเสริมและการเปิดเสรีการลงทุน" ในขณะที่นโยบายการลงทุนหระหว่างประเทศผ่าน IIAS อาจมีประเด็นของการปฏิรูป นับตั้งแต่หลายประเทศกำลังตรวจสอบเครือข่าย IIA การปฏิรูปนี้ยังจะนำระบอบ IIA ที่สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ปัจจุบันนี้ การนำรายงานการลงทุนโลกประจำปี 2015 ออกมานำเสนอในรายละเอียดของแผนปฏิบัติการและแผนงานสำหรับการปฏิรูป IIA เป็นที่น่าสนใจที่จะได้ทราบหนทางข้างหน้า เกี่ยวกับอะไร อย่างไรและขอบเขตของการปฏิรูปดังกล่าวในภูมิภาคนี้

• แนวโน้มการลงทุนทั่วโลกในรายงานการลงทุนโลก 2015 และ รายงานการลงทุนโลกประจำปี 2016

• สนธิสัญญาการลงทุนทวิภาคี (BITs): การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน(ISDS)

• ผู้กำหนดนโยบายควรวาดเส้นแบ่งระหว่างเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินลงทุนโดยตรง

• ถึงเวลาในการให้ความสนใจต่อการอำนวยความสะดวกในการลงทุน
วิทยากรนำเสนอโดย: Mr. Astrit Sulstarova,
ผู้แทนจาก UNCTAD
Mr. Marc Proksch
ผู้แทนจาก UNESCAP
คุณโชคดี แก้วแสง
ผู้แทนจากรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ผู้ร่วมอภิปรายจากอาเซียน: Ms. Sanya Reid Smith
ผู้แทนจาก Third World Network
Mr. Soun Sophal
ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเทศกัมพูชา
Assoc. Prof. Dr. Sufian Jusoh
ผู้แทนจาก National University of Malaysia
Assoc. Prof. Michael Ewing-Chow,
ผู้แทนจาก National University of Singapore
ผู้ดำเนินการอภิปราย: ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล
ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ
12.00 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.00 น. เสวนาช่วงที่ 5: สัญชาตินักลงทุน: การเติบโตที่ความท้าทายสำหรับผู้กำหนดนโยบาย

ประเด็นหลัก: เป็นเรื่องยากมากขึ้นในการกำหนดสัญชาติของบริษัทข้ามชาติ เนื่องจากมีจำนวนมากขึ้นและโครงสร้างความเป็นเจ้าของมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในประสิทธิภาพและความเหมาะสมของเจ้าของนโยบายการลงทุน กับทางเลือกสำหรับผู้กำหนดนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะแบกรับภาระของการบริหารในเชิงลึกในการเป็นเจ้าของ หรือเปลี่ยนไปใช้กลไกอื่น ๆ ในพื้นที่นโยบายการลงทุน เช่น การแข่งขัน ภาษี และการพัฒนาอุตสาหกรรม

• ทำไมแนวโน้มดังกล่าวถึงมีความซับซ้อน? พลวัตของตลาดโลกและการเติบโตของห่วงโซ่มูลค่าทั่วโลก

• ผลกระทบการจัดเก็บภาษีในบริบทความท้าทาย
• ทางเลือกอะไรสำหรับผู้กำหนดนโยบาย
วิทยากรนำเสนอโดย: Mr. Astrit Sulstarova
ผู้แทนจาก UNCTAD
Assoc. Prof. Michael Ewing-Chow,
ผู้แทนจากNational University of Singapore
ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล
ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ร่วมอภิปรายจากอาเซียน: Mr. Manuel Montes
ผู้แทนจาก South Centre
Mr. Shintaro Hamanaka
ผู้แทนจาก Institute of Developing Economic, Japan
Mr. Soun Sophal
ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเทศกัมพูชา
Mr. Max Wong Wai Khuen
ผู้แทนจาก ประเทศมาเลเซีย
Assoc. Prof. Dr. Sufian Jusoh,
ผู้แทนจาก National University of Malaysia
ผู้ดำเนินการอภิปราย: ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

15.15 – 16.30 น. เสวนาในช่วงที่ 6: หุ้นส่วนด้านการค้าและการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายโลก

ประเด็นหลัก: การอภิปรายนี้จะมุ่งจับประเด็นของการเสวนาในช่วง 2 วันของการประชุมในประเด็นด้านการค้าและการลงทุนและเน้นโอกาสการเป็นหุ้นส่วนสำหรับการสร้างศักยภาพ และการฝึกอบรมตลอดจนการระบุแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ซึ่งผู้กำหนดโยบายและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องต้องถือผลประโยชน์ร่วมกันต่อวิถีทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิทยากรนำเสนอโดย: Mr. Astrit Sulstarova
ผู้แทนจาก UNCTAD
Dr. Diana Barrowclough
ผู้แทนจาก UNCTAD
Dr. Susan F. Stone
ผู้แทนจาก UNESCAP
Mr. Carlos Kuriyama
ผู้แทนจาก Asia-Pacific Economic Cooperation
Mr. Suon Vichea
ผู้แทนจาก สถาบันการอบรมเพื่อการค้าและการวิจัย ประเทศกัมพูชา
Mr. Xaysomphet Norasingh
ผู้แทนจาก สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่อการค้า สปป. ลาว
คุณไพศาล หรูพาณิชย์กิจ
ผู้แทนจาก รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผู้แทนจากประเทศเวียดนาม
ผู้ดำเนินการอภิปราย: ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)
16.30 น. กล่าวปิดงาน

โดย คุณกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)


Latest Press Release

ZEDERE รับฤดูกาลใหม่ กับ คอลเลคชั่นล่าสุด ในงานบ้านและสวน Select 2019

นายนัยธาดา นันทน์วิธู กรรมการบริหาร บริษัท ทีมเฟอร์น ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู้ผลิตเก้าอี้หนังปรับนอนแบรนด์ เซเดอร์เร่ (ZEDERE ) ขอเชิญชวนคนรักการตกแต่งบ้าน เยี่ยมชม และเลือกซื้อเก้าอี้หนังปรับนอนเซเดอร์เร่ คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด ปี 2019...

ภาพข่าว: WCG DIAMOND จัดโปรโมชั่นในงาน Bangkok Gems

นางศุภากรณ์ ปรีชา (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่แบรนด์ WCG DIAMOND พร้อมทีมมาดามประมูลออนไลน์ นำเครื่องประดับเพชรแท้ร่วมโรดโชว์ในงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 63 (The 63rd Bangkok Gems...

ภาพข่าว: คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ณ...

กรมการข้าวขานรับแก้ปัญหาข้าวหอมพวง เร่งรับรองพันธุ์ใหม่ปลูกแทน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว นำโดยนายเกษม ผลจันทร์...

Avidity Science(TM) ฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความเป็นเลิศ

Avidity Science ประกาศจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสำเร็จตลอดปีนี้ Avidity Science หรือเดิมชื่อ Edstrom Industries ถือกำเนิดขึ้นในโรงนาเล็กๆ ก่อนที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นเป็นนักนวัตกรรมแถวหน้าในแวดวงวิทยาศาสตร์ระดับโลก...

Related Topics