แจงผลธนาคารสินค้าเกษตร เกษตรกรมั่นใจรูปแบบบริหารดี หนุนให้มีธนาคารสินค้าเกษตรในชุมชนต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 20, 2016 13:48
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ผลโครงการธนาคารสินค้าเกษตรปี 2559 ทั้ง 5 โครงการ ภาพรวมเกษตรกร ร้อยละ 88 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารอย่างมาก เพราะเข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างดี มั่นใจ นโยบายธนาคารจะช่วยลดต้นทุน และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ยืนยัน จะมาใช้บริการธนาคารต่อไปแน่นอน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตรปี 2559 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานทั้งหมด 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (กรมพัฒนาที่ดิน) ธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (กรมการข้าว) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง (กรมส่งเสริมสหกรณ์) และธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร (กรมปศุสัตว์) โดยทั้ง 5 โครงการ เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต เช่น ให้บริการยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อไปผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพาะปลูกในพื้นที่ ให้บริการยืมวัสดุ/แลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในการเกษตร ให้ยืมโค – กระบือ เพื่อการผลิต และรับฝากเลี้ยงลูกโคนม เพื่อลดภาระของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ในการนี้ สศก. ได้สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 317 ราย ในพื้นที่ 10 จังหวัด ช่วงเดือนสิงหาคม2559 พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับทราบข่าวธนาคารสินค้าเกษตรจากสื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประธานกลุ่ม และผู้ใหญ่บ้านมากที่สุด โดย เกษตรกรร้อยละ 65 รู้จักธนาคารสินค้าเกษตร โดยรู้จักธนาคารโค-กระบือ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา รู้จักธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ร้อยละ 45 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 37ธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร และธนาคารโคนมทดแทนฝูง คิดเป็นร้อยละ 18 และ 15 ตามลำดับ

เกษตรกรสมาชิกร้อยละ 87 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธนาคารสินค้าเกษตร โดยร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อมาบริหารการดำเนินงานธนาคาร ร่วมกันกำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้บริการธนาคาร ร่วมกันจัดหาทรัพยากรเพื่อสำรองไว้ใช้ในธนาคาร และร่วมกันช่วยตรวจสอบ คัดเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของสมาชิกในธนาคาร โดยคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือก มีการประชุมสมาชิกเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของธนาคารเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน และจะมีการจัดทำทะเบียนบัญชีเพื่อฝาก/ถอน ของสมาชิกแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจน

สำหรับธนาคารสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ ได้เริ่มเปิดใช้บริการให้กับสมาชิกเกษตรกรแล้ว โดยมีเกษตรกรมาใช้บริการ เช่น ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว น้ำมัน ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ยาฆ่าหญ้า โค-กระบือ ฝากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และฝากลูกโคนมเข้าธนาคาร ซึ่งภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 88 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานธนาคารอย่างมาก เนื่องจากคณะกรรมการมาจากสมาชิกในชุมชน สามารถเข้าใจปัญหาในพื้นที่ได้ดี และมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรให้สมาชิกได้รับกันอย่างทั่วถึง ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 96 ต้องการจะมาใช้บริการธนาคารต่อไป เนื่องจากช่วยลดภาระต้นทุนลงได้มาก ไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย หรือเสียค่าอาหารในการเลี้ยงลูกโคนม ที่ยังไม่ได้ให้ผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย โดยเกษตรกรที่ได้ใช้บริการ ร้อยละ 97 เห็นว่ามีต้นทุนการผลิตลดลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธนาคารสินค้าเกษตรบางธนาคารเพิ่งมีการจัดตั้งเมื่อปลายปี 2557 และเริ่มดำเนินการเปิดใช้บริการเมื่อกลางปี 2558 ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว เกษตรกรบางรายประสบภาวะแล้ง ทำให้ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้หรือมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอายุสั้นอื่นๆ ประกอบกับการใช้บริการธนาคารในปี 2559 ในช่วงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่เกษตรกรเพิ่งเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกและจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 จึงทำให้ยังไม่เห็นผลการใช้บริการธนาคารสินค้าเกษตรชัดเจนนัก


Latest Press Release

ข่าวซุบซิบ: งาน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง

เพราะคลุกคลีอยู่กับความพอเพียงมาอย่างยาวนาน ศิลปินลูกทุ่งคนดัง ยิ่งยง ยอดบัวงาม จึงขออาสามาร่วมสาธิตการทำเมนูโปรด ไข่อบอาโวคาโด ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณโถงนิทรรศการ 1 (Hall 1) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ...

2 เด็กไทยเล่าประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ กับภารกิจ #แมคโดนัลด์ เพลย์เยอร์ เอสคอร์ท ในมหกรรมฟุตบอลโลก รัสเซีย

หากใครได้ชมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก (2018 FIFA World Cup Russia(TM)) ระหว่างเจ้าภาพรัสเซีย พบกับ ซาอุดิอาระเบีย ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา คงคุ้นหน้าคุ้นตากับหนูน้อยเด็กไทยยกมือไหว้สวัสดีให้กล้อง...

ภาพข่าว: เปิดมหกรรมเกมส์กีฬาทางปัญญา แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ ประจำปี 2561

นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ นายวิโรจน์ ถาวรวัฒนยงค์ นายกสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัดมหกรรมเกมส์กีฬาทางปัญญา "แบรนด์เกมส์ กีฬาเพิ่มปัญญา นานาชาติ" ประจำปี...

Social Craft Network กับการต่อยอดคุณค่าของงานศิลปหัตกรรมไทย สู่งานคราฟต์ร่วมสมัย ตอนที่ 2

ศิลปหัตถกรรม มีความเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเชื่อมโยงไปสู่โลกอนาคต เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา ต้องสัมพันธ์กับ สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ...

เปิดตัวเมนูคุโรบูตะใหม่หลากหลายสไตล์

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตันขนเมนูหมูคุโรบูตะสุดพรีเมี่ยมคัดสรรอย่างดีพร้อมเสิร์ฟในสไตล์ต่างๆของทั้งสามห้องอาหารริมแม่น้ำเอาใจคนรักคุโรบูตะตลอดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้ เริ่มที่ห้องอาหารริเวอร์ไซด์ กริลล์...

Related Topics