ศูนย์คุณธรรม แถลงผลการคัดเลือกบุคคลคุณธรรม ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ผู้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday April 26, 2018 17:38
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม แถลงผลการคัดเลือกบุคคลคุณธรรม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ" ประกาศรายชื่อผู้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสุนนัทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการค้นหาบุคคลคุณธรรม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ" เพื่อยกย่อง เชิดชูบุคคลที่น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยเน้นคุณธรรม ๔ ปรการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จและประจักษ์ด้วย

นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ เป็นภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม คุณธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมุ่งส่งเสริมให้กำลังใจ ยกย่องเชิดชูคนทำความดี ให้เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมดีมีคุณธรรม ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ โดยโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการศูนย์คุณธรรมกำหนด และได้เปิดรับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆ มีผู้เสนอชื่อมาทั้งสิ้น ๘๙๖ คน เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๙๓ คน เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๘๓ คน และที่เหลือ ๒๒๐ คน เป็นนักพัฒนาชุมชนหรือภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ แบ่งเป็นประเภทผู้เสนอชื่อด้านพอเพียง ๒๕๙ คน ด้านวินัย ๑๕๙ คน ด้านสุจริต ๑๑๙ และด้านจิตอาสา ๓๕๙ คน โดยมีคณะทำงานคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอชื่อทั้ง ๘๙๖ คน เพื่อสรุปข้อมูลบุคคลคุณธรรมเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาตามลำดับ ซึ่งคณะกรรมการมีหลักในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นชัดเจน เป็นผู้มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สามารถเป็นบุคคลต้นแบบคุณธรรมในระดับชาติได้ จึงได้มีการพิจารณาข้อมูลผู้เสนอชื่ออย่างละเอียดหลายรอบ รวมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งจากสื่อและบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลคุณธรรมเป็น ๒ กลุ่ม จำนวน ๒๓ คน ดังนี้ บุคคลต้นแบบคุณธรรม ๑๑ คน บุคคลคุณธรรม ๑๒ คน (รายละเอียดบุคคลตามเอกสารแจก) นอกจากนี้คณะกรรมการศูนย์คุณธรรมได้พิจารณายกย่องบุคคลคุณธรรมเกียรติยศ อีก ๒ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อบ้านเมือง ประเทศชาติ และประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตแห่งการให้

ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม จะจัดให้มีพิธีรับเข็มคุณธรรมเชิดชูเกียรติ บุคคลคุณธรรมทั้ง ๒๕ คน ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายช่างศิลปกรรมแห่งกรมศิลปากร นายก่อเกียรติ ทองผุด ผู้ออกแบบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระเมรุมาศทรงบุษบก ๙ ยอด" เป็นผู้ออกแบบเข็มคุณธรรมเชิดชูเกียรติในครั้งนี้


Latest Press Release

รพ.บางสะพานจับมือกลุ่มขนส่ง SVL group จัดวิ่งเพื่อสุขภาพ ทีมก้าวคนละก้าว ร่วมงานขนของรางวัลมอบผู้ชนะ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561ที่ผ่านมา ที่ ท่าเรือประจวบ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลบางสะพาน ร่วมกับ เอสวีแอลกรุ๊ป และทีมงานก้าวคนละก้าว จัดกิจกรรมโครงการ "วิ่งเสริมสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน" Fun run ครั้งที่ 4 โดยมี นายโชตินรินทร์...

น.ศ. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ STC คว้าอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games 2018

นายศุภกร คมพิทักษ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand 2018 ในประเภท Programmable Line Tracing Robot รุ่น Open ควบคุมทีมโดย...

ภาพข่าว: 3เอ็ม นำทัพผลิตภัณฑ์ลุยตลาดอีสาน ร่วมงาน บอร์เนียว เทรด แฟร์ ที่อุดรธานี

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำโดยนายพรรเทพ อ่วมสำอางค์ ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ (ที่ 4 จากขวา) และนางสาววาสนา ชัยวัฒนา ผู้จัดการแผนกเทปกาวอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากขวา) พร้อมคณะทำงาน ร่วมกิจกรรม Borneo Trade Fair (บอร์เนียว เทรด แฟร์) ครั้งที่ 5...

นายกฯ สื่อมวลชน แนะนักข่าวตัวจริง รู้เท่าทันข่าวปลอม ไม่ตกเป็นเครื่องมือ

จากกรณีที่มีสำนักโพลล์แห่งหนึ่งในกทม. นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทยเผยแพร่ในโซเซียลมีเดีย ว่าประเทศไทยมีอัตราฆ่าตัวตายอยู่ที่ 16 คน ต่อประชากร 100,000 คน เป็นอันดับที่ 28 จาก 145 ประเทศ โดยระบุแหล่งที่มาข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (...

ฮั้วเฮงหลี พร้อมดูแลทั่วไทย ใส่ใจสู่ชุมชน

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างศาลาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ในโครงการ "คูโบต้าพร้อมดูแลทั่วไทย ฮั้วเฮงหลีปันน้ำใจ สู่ชุมชน" โดย บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด สาขาตาคลี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์...

Related Topics