ศูนย์คุณธรรม แถลงผลการคัดเลือกบุคคลคุณธรรม ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ผู้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday April 26, 2018 17:38
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม แถลงผลการคัดเลือกบุคคลคุณธรรม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ" ประกาศรายชื่อผู้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสุนนัทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการค้นหาบุคคลคุณธรรม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ" เพื่อยกย่อง เชิดชูบุคคลที่น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยเน้นคุณธรรม ๔ ปรการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จและประจักษ์ด้วย

นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ เป็นภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม คุณธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมุ่งส่งเสริมให้กำลังใจ ยกย่องเชิดชูคนทำความดี ให้เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมดีมีคุณธรรม ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ โดยโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการศูนย์คุณธรรมกำหนด และได้เปิดรับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆ มีผู้เสนอชื่อมาทั้งสิ้น ๘๙๖ คน เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๙๓ คน เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๘๓ คน และที่เหลือ ๒๒๐ คน เป็นนักพัฒนาชุมชนหรือภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ แบ่งเป็นประเภทผู้เสนอชื่อด้านพอเพียง ๒๕๙ คน ด้านวินัย ๑๕๙ คน ด้านสุจริต ๑๑๙ และด้านจิตอาสา ๓๕๙ คน โดยมีคณะทำงานคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอชื่อทั้ง ๘๙๖ คน เพื่อสรุปข้อมูลบุคคลคุณธรรมเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาตามลำดับ ซึ่งคณะกรรมการมีหลักในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นชัดเจน เป็นผู้มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สามารถเป็นบุคคลต้นแบบคุณธรรมในระดับชาติได้ จึงได้มีการพิจารณาข้อมูลผู้เสนอชื่ออย่างละเอียดหลายรอบ รวมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งจากสื่อและบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลคุณธรรมเป็น ๒ กลุ่ม จำนวน ๒๓ คน ดังนี้ บุคคลต้นแบบคุณธรรม ๑๑ คน บุคคลคุณธรรม ๑๒ คน (รายละเอียดบุคคลตามเอกสารแจก) นอกจากนี้คณะกรรมการศูนย์คุณธรรมได้พิจารณายกย่องบุคคลคุณธรรมเกียรติยศ อีก ๒ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อบ้านเมือง ประเทศชาติ และประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตแห่งการให้

ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม จะจัดให้มีพิธีรับเข็มคุณธรรมเชิดชูเกียรติ บุคคลคุณธรรมทั้ง ๒๕ คน ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายช่างศิลปกรรมแห่งกรมศิลปากร นายก่อเกียรติ ทองผุด ผู้ออกแบบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระเมรุมาศทรงบุษบก ๙ ยอด" เป็นผู้ออกแบบเข็มคุณธรรมเชิดชูเกียรติในครั้งนี้


Latest Press Release

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ "เอ็ม-จอย (M-Joy)" และ "เจ-มิกซ์ (j-mix)" ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญประจำปี 2562 ที่ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดย...

ภาพข่าว: มกอช. สัมมนาพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562...

เปิดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Card สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรีอีก 1 หนานุ่ม ที่ร้านร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และ เซ็นทรัล ภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี , บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดแคมเปญสุดพิเศษ "สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรี อีก 1 หนานุ่ม" สำหรับสมาชิกบัตร The 1 Card เมื่อสแกน QR Code...

เคเอฟซี ชาไทย หวาน มัน สะใจ รู้แล้วต้องลอง

เคเอฟซีเอาใจคอชาไทย ครั้งแรก! กับชาไทยเข้มข้น รสกลมกล่อม หวานมันสะใจ เลือกอร่อยฟินกับชาไทยได้ 3 สไตล์ ได้แก่ ชาไทยเย็น โฟลตชาไทย และภูเขาไฟชาเย็น แบล็ก ครันชี ในราคาเริ่มต้นเพียง 25 บาท จำหน่ายถึง 30 มกราคม 2562 เท่านั้น (หรือจนกว่าสินค้าหมด)...

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

ในฐานะที่เป็นโรงแรมที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดุสิตธานี พัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูชายหาดพัทยาเหนือและพื้นที่โดยรอบของชายหาดสาธารณะด้านหน้าโรงแรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี...

Related Topics