ศูนย์คุณธรรม แถลงผลการคัดเลือกบุคคลคุณธรรม ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ผู้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday April 26, 2018 17:38
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม แถลงผลการคัดเลือกบุคคลคุณธรรม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ" ประกาศรายชื่อผู้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสุนนัทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการค้นหาบุคคลคุณธรรม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ" เพื่อยกย่อง เชิดชูบุคคลที่น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยเน้นคุณธรรม ๔ ปรการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จและประจักษ์ด้วย

นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ เป็นภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม คุณธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมุ่งส่งเสริมให้กำลังใจ ยกย่องเชิดชูคนทำความดี ให้เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมดีมีคุณธรรม ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ โดยโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการศูนย์คุณธรรมกำหนด และได้เปิดรับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆ มีผู้เสนอชื่อมาทั้งสิ้น ๘๙๖ คน เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๙๓ คน เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๘๓ คน และที่เหลือ ๒๒๐ คน เป็นนักพัฒนาชุมชนหรือภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ แบ่งเป็นประเภทผู้เสนอชื่อด้านพอเพียง ๒๕๙ คน ด้านวินัย ๑๕๙ คน ด้านสุจริต ๑๑๙ และด้านจิตอาสา ๓๕๙ คน โดยมีคณะทำงานคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอชื่อทั้ง ๘๙๖ คน เพื่อสรุปข้อมูลบุคคลคุณธรรมเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาตามลำดับ ซึ่งคณะกรรมการมีหลักในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นชัดเจน เป็นผู้มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สามารถเป็นบุคคลต้นแบบคุณธรรมในระดับชาติได้ จึงได้มีการพิจารณาข้อมูลผู้เสนอชื่ออย่างละเอียดหลายรอบ รวมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งจากสื่อและบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลคุณธรรมเป็น ๒ กลุ่ม จำนวน ๒๓ คน ดังนี้ บุคคลต้นแบบคุณธรรม ๑๑ คน บุคคลคุณธรรม ๑๒ คน (รายละเอียดบุคคลตามเอกสารแจก) นอกจากนี้คณะกรรมการศูนย์คุณธรรมได้พิจารณายกย่องบุคคลคุณธรรมเกียรติยศ อีก ๒ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อบ้านเมือง ประเทศชาติ และประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตแห่งการให้

ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม จะจัดให้มีพิธีรับเข็มคุณธรรมเชิดชูเกียรติ บุคคลคุณธรรมทั้ง ๒๕ คน ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายช่างศิลปกรรมแห่งกรมศิลปากร นายก่อเกียรติ ทองผุด ผู้ออกแบบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระเมรุมาศทรงบุษบก ๙ ยอด" เป็นผู้ออกแบบเข็มคุณธรรมเชิดชูเกียรติในครั้งนี้


Latest Press Release

อินสไปร์ความสวย ด้วยพลังแห่งสีสัน ช้อปเครื่องสำอางที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน รับฟรี! คูปองแทนเงินสดสูงสุด 5,000 บาท

ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน จัดรายการ Beauty Galerie presents Beauty Bonus (บิวตี้ แกเลอรี พรีเซนต์ บิวตี้ โบนัส) ให้เหล่าผู้ชื่นชอบเรื่องสีสันเมกอัปและการดูแลผิวพรรณ ได้ช้อปเครื่องสำอางจากเคาน์เตอร์แบรนด์ชั้นนำกับข้อเสนอสุดคุ้ม...

ภาพข่าว: LINE ประเทศไทย พา 10 ผู้ชนะประกวดออกแบบสติกเกอร์ ตะลุยญี่ปุ่น

นายกณพ ศุภมานพ ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มธุรกิจสติกเกอร์ LINE ประเทศไทย พา 10 ผู้ชนะประกวดออกแบบสติกเกอร์ LINE CREATORS MARKET STICKER CONTEST2018 เดินทางไปเปิดประสบการณ์สุดล้ำที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-21 ต.ค. โดยผู้ชนะทั้ง 10...

แนวคิดโฆษณาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไวไว ชื่อเรื่อง ทำวันนี้ ทำไวไว

ไวไว จะปลุกคนไทยทั้งประเทศ ทุกๆคน ทุกๆฝัน ให้ตื่นขึ้นมา "ทำ" ผ่านบทเพลงปลุกใจ (ร่วมสมัย) แต่งโดย บอย โกสิยพงษ์ feat. ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ และRoom39 เพื่อปลุกให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำทุกย่าง อย่างมุ่งมั่น ทรงพลัง โดยใช้ท่อนฮุคของเพลง "ทำวันนี้ ทำไวไว"...

สหกรณ์การเกษตรปูพรมเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ข้าวหอมมะลิราคาพุ่งสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา

กรมส่งเสริมสหกรณ์สำรวจจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 สหกรณ์ 434 แห่ง ในพื้นที่ 56 จังหวัด เตรียมแผนรับซื้อข้าวเปลือกไม่น้อยกว่า 3.9 ล้านตัน เฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต ข้าวหอมมะลิที่สำคัญ มีสหกรณ์ 226...

ภาพข่าว: โครงการ ธรรมดี เพื่อพ่อ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดิเวลล๊อปเม้นท จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับมูลนิธิหอธรรมพระบารมี จัดโครงการ "ธรรม...ดี เพื่อพ่อ ซึ่งเป็นโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอดุลยเดช...

Related Topics