กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค มุ่งเป้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 8, 2018 08:43
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภูมิภาค อาทิ หน่วยงานในจังหวัด กรมพัฒนาชุมชน สถาบันอุดมศึกษา บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เป้าหมายขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยมีนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน และนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ได้ให้ข้อมูลว่า การจัดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานกับหน่วยงานในสังกัด วท. และเครือข่ายภูมิภาค ซึ่ง วศ. ได้รับงบประมาณดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพื่อยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย โดยดำเนินงานร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วไปถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และจังหวัดน่าน รวมทั้งยังดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานภายใน วท. หน่วยงานภาคการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาในพื้นที่

การดำเนินงานที่ผ่านมา วศ. ได้ร่วมกับ วว. เพื่อผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและข้อมูลผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า OTOP ทั้งในกลุ่ม อาหารและ เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย และของใช้ของประดับและของที่ระลึก ให้ได้มาตรฐาน เป็นการยกระดับคุณภาพและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้วิสาหกิจชุมชนฐานรากตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครอบคลุมทุกภูมิภาค

ทั้งนี้การจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์นี้ มีกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและหน่วยงานเครือข่าย เข้าร่วมงานกว่า 700 คน ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การบรรยายพิเศษ ทิศทางและแนวนโยบาย วิทย์แก้จน ของ วท. บรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเกษตรกรไทย และเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการเสวนายกระดับเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย วทน. การเสวนาพิเศษ ถึงเรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มฝึกอบรม ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล การผลิตบล็อกประสานฯ การแปรรูปอาหาร การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการดูแลรักษา การวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ย การย้อมสีเคมีปลอดภัยประหยัดน้ำและพลังงาน การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นอกจากนี้ยังมีการนิทรรศการ แสดงตัวอย่างการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรเห็นถึงถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมตรวจสถานที่ขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้...

ม.มหิดล พัฒนาระบบออนไลน์ติดตามงานวิจัย มุ่งเพิ่มยอดโครงการสู่ระดับโลก

ปัจจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก จำเป็นต้องอาศัยแนวคิดของ Entrepreneurial University หรือ มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในยุคดิสรัปชั่นจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการสร้างนวัตกรรมในเชิงเศรษฐกิจ...

กรมโยธาธิการฯ ดันจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาที่ดินตาบอดมหาชัย

กรมโยธาธิการฯ ดันจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาที่ดินตาบอดมหาชัย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ปัญหาที่ดินตาบอดขาดการพัฒนาในจังหวัดสมุทรสาคร ตัดถนนรองเชี่อมถนนหลักเตรียมเปิดใช้ภายในปีนี้...

ราวกันชน เหลือง-ดำ อุปกรณ์จราจรDpark ที่จะช่วยป้องกันความเสียหายได้

บ่อยครั้งที่เราจะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพานะไม่ว่าเป็นการชน หรือ กระแทรก ดังนั้น ราวกันชนสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับพื้นที่ หรือ สำคัญที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ผลิตจากเหล็กที่มีความหนาและแข็งแรง และ พ่นเหลือง-ดำ เป็นสีของงานจราจร ด้านการติดตั้ง...

CIBA DPU ชวนโชว์กึ๋น ชิงทุนการศึกษา ผ่านโครงการของธนาคารออมสิน ชี้ไอเดียดีมีโอกาสต่อยอดธุรกิจก่อนเรียนจบ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดเสวนา ในรูปแบบ Live CIBA TALK Ep.4 ผ่านทางเพจ CIBA หรือ https://www.facebook.com/dpuciba/ ภายใต้หัวข้อ “ติดอาวุธทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ” โดยได้รับเกียรติจาก...

Related Topics