โครงการพระเมตตาสมเด็จย่ามอบ รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 9, 2018 16:37
กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์

โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละของครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นแม่พิมพ์และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2561 รุ่นที่ 10 ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด และเป็นการเผยแพร่ผลงานคุณความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างการทำความดีให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัท โกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานกรรมการคัดเลือกรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และดร.สมเกียรติ ชอบผล อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวให้ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ครูในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลและเสี่ยงภัย ณ มูลนิธิ พอ.สว.ชั้น 10

ในปีนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2561 รุ่นที่ 10 จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หน่วยงานละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล รางวัลที่ครูเจ้าฟ้าฯ ได้รับมีดังนี้ 1.โล่รางวัล 2.ใบประกาศนียบัตร 3.เงินรางวัลจำนวน 79,000 บาท 4.กรมธรรม์ประกันสุขภาพ 3 ปีจากธนาคารไทยพาณิชย์ 5.กองทุนเศรษฐกิจพอเพียงและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียนครูเจ้าฟ้าฯ รางวัลละ 2 ทุน ดังมีรายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ครูสังกัดหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

1. ร้อยตำรวจโท วรวุฒิ นามมล ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านน้ำบ่อสะเป่) ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

2. ดาบตำรวจ กิตติพันธ์ สุขสัมพันธ์ ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

3. ดาบตำรวจหญิง นริศรา ศรีจันบาล ครูผู้สอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

4. ครูวัชโรบล บิโข่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์1 (บ้านแม่เมืองน้อย) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

5. ครูพุทธชาติ วัฒนาสกุลไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 6. ครูนีรนาท โรจนรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

7. ครูนิรามัย คำพันธ์ ครู ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านขุนแม่ฮุ ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

8. ครูธีรเจต อินเต็ม ครู ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านน้ำปุก ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

9. ครูโยธิน พรหมณี ครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

คุณครูเจ้าฟ้าฯ ทั้ง 9 ท่านได้ทำงานด้วยความเสียสละ ไม่เพียงแค่ ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนหนังสือ แต่ยังได้ให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารให้มีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งสมควรได้รับการเผยแพร่คุณงามความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแม่พิมพ์และแบบอย่างการทำความดีในสังคมต่อไป


Latest Press Release

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จัดงาน Sodexo Long Service Awards 2019 เพื่อมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปี

โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส นำโดย คุณอาร์โนด์ เบียเลคกิ (กลาง) ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จัดงาน "Sodexo Long Service Awards 2019"...

วารสาร Applied Science and Engineering Progress (ASEP) ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

วารสาร Applied Science and Engineering Progress (ASEP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการตอบรับ (accepted) ให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 วารสารนี้นับเป็นวารสารลำดับที่ 31 จากจำนวนวารสาร...

รพส.ทองหล่อ ชวนเหล่าบรรดาทาสน้องแมว ร่วมกิจกรรมพิเศษในงาน International Cat Show 2020

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ชวนเหล่าบรรดาทาสน้องแมวทั้งหลาย เยี่ยมชมบูธและร่วมกิจกรรมพิเศษ ในงาน 6th Royal Canin International Cat Show 2020 พบกับบริการตรวจสุขภาพทั่วไปพร้อมบริการที่มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ อาทิ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ...

หนึ่งวันสุดหวาน กิน เที่ยว ช้อป ฟิน อินไปกับบรรยากาศโรแมนติกใจกลางจตุจักร ในเดือนแห่งความรัก

เข้าสู่เดือนแห่งความรักคนมีคู่หลายคนก็มักจะมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสุดฟิน กินอาหารแสนอร่อยแบบเป็นคู่ จะคู่เพื่อนสนิท คู่เพื่อนซี้ คู่เลิฟสุดหวาน หรือจะเที่ยวแบบคนรักครอบครัวก็อิ่มใจไม่แพ้กัน แต่จะคู่ไหนๆ...

เปิดประสบการณ์เมนูต้อนรับซัมเมอร์พร้อมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ต้อนรับฤดูร้อนด้วยบรรยากาศริมแม่น้ำและอาหารเลิศรสกับห้องอาหารชื่อดัง ทั้ง 4 ห้อง ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ห้องอาหารจิออร์จิโอเสกบรรยากาศเมืองทัสคานี ประเทศอิตาลีมาไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย Flavor of...

Related Topics