มรภ.สงขลา ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 22, 2018 16:36
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิด "QA Active Day"ระดมกึ๋นบุคลากรร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำงาน คว้ารางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา เชื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต่อยอดพัฒนางาน

น.ส.จุฑาพร บุญยัง นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนเป็นตัวแทนงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มรภ.สงขลา เข้ารับรางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากผลงาน "พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา QA Active Day" ซึ่งเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ณ มรภ.นครศรีธรรมราช โดยมีแนวคิดให้เกิดการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ ภายใต้กิจกรรมการรวมกลุ่มบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงาน เพื่อการระดมสมองคิด (Focus Group) และวิเคราะห์การพัฒนาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ในโครงการ QA Active Day วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมหารือและวางแผนพัฒนางาน ตลอดจนสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส.จุฑาพร กล่าวว่า โครงการ QA Active Day มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุง พัฒนางานและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานที่เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน สอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและของ มรภ.สงขลา ประกอบกับนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆ

นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ กล่าวอีกว่า มรภ.สงขลา เริ่มดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ตามความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสอดคล้องตามกรอบตัวบ่งชี้การประเมินภายในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมาพบข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานในภารกิจเดียวกันอย่างบูรณาการ และประสานความร่วมมือ เพื่อให้มีผลการดำเนินงานและมีข้อมูลร่วมกัน จนเกิดเป็นผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงทำให้กระบวนการดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ เป็นระบบการบริหารการศึกษาส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่ง

"กลยุทธ์หรือปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ต้องประกอบด้วย 1. มีแผนงานชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 2. มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการคุณภาพการศึกษาทุกมิติตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยความร่วมมืออย่างกระตือรือร้นของทุกหน่วยงาน และการสนับสนุนของผู้บริหาร 3. มีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม และ 4. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดเป็นวัฒนวิถีแห่งการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางเพื่อการดำเนินงานที่มุ่งเป้าประสงค์ที่สำคัญในภาพรวมให้เกิดผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัย" นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ กล่าว


Latest Press Release

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการทำแผนที่กระบวนการดัดแปลง RNA

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล (Xi'an Jiaotong-Liverpool University: XJTLU) ได้ทำการศึกษาการทำนายกระบวนการดัดแปลง m6A RNA ทั้งหมดหรือทรานสคริปโตม (whole-transcriptome) ซึ่งผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จในการทำแผนที่ m6A epitranscriptome...

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 19 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 19 จังหวัด รวม 37 อำเภอ 80 ตำบล 245 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,588 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่ง...

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 3 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และตราด รวม 8 อำเภอ 30 ตำบล 206 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ....

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์คอลเล็กชันพิเศษ 27 ปี ศูนย์ฯสิริกิติ์

นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนที่ 2 จากซ้าย) และนางเปรมพร สายแสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดแสตมป์คอลเล็กชันพิเศษที่ระลึก...

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ขอแนะนำ ข้าวสายพันธุ์ พิษณุโลก 80

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ขอแนะนำ ข้าวสายพันธุ์ "พิษณุโลก 80" ตราทรัพย์-ปัน เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพและผู้ควบคุมปริมาณน้ำตาลในอาหาร เนื่องจากมีค่าดัชนีน้ำตาล ปานกลางค่อนข้างต่ำ เพียง59.5...

Related Topics