มรภ.สงขลา ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 22, 2018 16:36
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิด "QA Active Day"ระดมกึ๋นบุคลากรร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำงาน คว้ารางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา เชื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต่อยอดพัฒนางาน

น.ส.จุฑาพร บุญยัง นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนเป็นตัวแทนงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มรภ.สงขลา เข้ารับรางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากผลงาน "พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา QA Active Day" ซึ่งเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ณ มรภ.นครศรีธรรมราช โดยมีแนวคิดให้เกิดการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ ภายใต้กิจกรรมการรวมกลุ่มบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงาน เพื่อการระดมสมองคิด (Focus Group) และวิเคราะห์การพัฒนาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ในโครงการ QA Active Day วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมหารือและวางแผนพัฒนางาน ตลอดจนสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส.จุฑาพร กล่าวว่า โครงการ QA Active Day มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุง พัฒนางานและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานที่เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน สอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและของ มรภ.สงขลา ประกอบกับนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆ

นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ กล่าวอีกว่า มรภ.สงขลา เริ่มดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ตามความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสอดคล้องตามกรอบตัวบ่งชี้การประเมินภายในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมาพบข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานในภารกิจเดียวกันอย่างบูรณาการ และประสานความร่วมมือ เพื่อให้มีผลการดำเนินงานและมีข้อมูลร่วมกัน จนเกิดเป็นผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงทำให้กระบวนการดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ เป็นระบบการบริหารการศึกษาส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่ง

"กลยุทธ์หรือปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ต้องประกอบด้วย 1. มีแผนงานชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 2. มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการคุณภาพการศึกษาทุกมิติตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยความร่วมมืออย่างกระตือรือร้นของทุกหน่วยงาน และการสนับสนุนของผู้บริหาร 3. มีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม และ 4. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดเป็นวัฒนวิถีแห่งการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางเพื่อการดำเนินงานที่มุ่งเป้าประสงค์ที่สำคัญในภาพรวมให้เกิดผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัย" นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: เชอร์วู้ด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เชนการ์ด เฟรซ ออเดอร์ โซลูชั่น สเปรย์

นายนรินทร์ ตรีสุโกศล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์ และนายคมสัน เมธาวิภาส ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "เชนการ์ด เฟรซ ออเดอร์ โซลูชั่น สเปรย์"...

มหกรรม World Industrial and Energy Internet Expo 2019 จัดที่เมืองฉางโจวทางตะวันออกของจีน

มหกรรม World Industrial and Energy Internet Expo 2019 ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศจีน...

ภาพข่าว: ตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค...

ภาพข่าว: วิ่งให้ใจกับไฮเออร์...

มร. จาง เจิ้งฮุ้ย (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบรนด์ไฮเออร์ จัดกิจกรรม Haier Save Heart Running "วิ่งให้ใจกับไฮเออร์"...

ม.ศรีปทุม ร่วมสนับสนุน โครงการฝึกอบรม #เยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 381

ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดพิธีมอบเสื้อและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการเยาวชนสัมพันธ์และผู้ให้การสนับสนุนการอบรม เยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 381 พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มอบเสื้อและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่...

Related Topics