มรภ.สงขลา ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 22, 2018 16:36
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิด "QA Active Day"ระดมกึ๋นบุคลากรร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำงาน คว้ารางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา เชื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต่อยอดพัฒนางาน

น.ส.จุฑาพร บุญยัง นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนเป็นตัวแทนงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มรภ.สงขลา เข้ารับรางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากผลงาน "พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา QA Active Day" ซึ่งเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ณ มรภ.นครศรีธรรมราช โดยมีแนวคิดให้เกิดการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ ภายใต้กิจกรรมการรวมกลุ่มบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงาน เพื่อการระดมสมองคิด (Focus Group) และวิเคราะห์การพัฒนาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ในโครงการ QA Active Day วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมหารือและวางแผนพัฒนางาน ตลอดจนสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส.จุฑาพร กล่าวว่า โครงการ QA Active Day มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุง พัฒนางานและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานที่เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน สอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและของ มรภ.สงขลา ประกอบกับนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆ

นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ กล่าวอีกว่า มรภ.สงขลา เริ่มดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ตามความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสอดคล้องตามกรอบตัวบ่งชี้การประเมินภายในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมาพบข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานในภารกิจเดียวกันอย่างบูรณาการ และประสานความร่วมมือ เพื่อให้มีผลการดำเนินงานและมีข้อมูลร่วมกัน จนเกิดเป็นผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงทำให้กระบวนการดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ เป็นระบบการบริหารการศึกษาส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่ง

"กลยุทธ์หรือปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ต้องประกอบด้วย 1. มีแผนงานชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 2. มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการคุณภาพการศึกษาทุกมิติตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยความร่วมมืออย่างกระตือรือร้นของทุกหน่วยงาน และการสนับสนุนของผู้บริหาร 3. มีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม และ 4. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดเป็นวัฒนวิถีแห่งการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางเพื่อการดำเนินงานที่มุ่งเป้าประสงค์ที่สำคัญในภาพรวมให้เกิดผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัย" นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ กล่าว


Latest Press Release

ศรีราชามงคลชัย มอบอุปกรณ์กีฬา หนุนการศึกษาเยาวชน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด ผู้นำด้านเครื่องมือช่างอุตสาหกรรมและฮาร์ดแวร์เคียงคู่ตลาดอุตสาหกรรมภาคตะวันออกยาวนานมากว่า 20 ปี นำโดย นายปรมินทร์ เอื้อเชิดกุล กรรมการ ผู้จัดการ บริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน...

บีเอ็มดับเบิลยู - บี.กริม ไทยโปโล โอเพ่น 2019

การแข่งขันขี่ม้าโปโลการกุศล "บีเอ็มดับเบิลยู - บี.กริม ไทย โปโล โอเพ่น 2019" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กลุ่มบริษัท บี.กริม นำโดย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน และในฐานะนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นันทินี แทนเนอร์...

ชวนชิมอาหารไทยสไตล์อีสาน ในเทศกาลอาหารไทย 4 ภาค ณ ห้องอาหารธาราทอง

ห้องอาหารธาราทองจัด "เทศกาลอาหารไทย 4 ภาค" นำเสนอศิลปะอาหารไทยประจำภูมิภาคต่างๆ ตลอดทั้งปี เริ่มจากเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมนี้ เปิดตัวด้วยเมนูอาหารภาคอีสาน ซึ่งนำเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นมาปรุงรสด้วยเครื่องเทศและสมุนไพร รังสรรค์เป็นอาหารจานพิเศษ ครบรส...

เชิญฟังบรรยาย Together we go Together we green ไปด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

เชิญฟังบรรยาย "Together we go Together we green ไปด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า" งานนี้เหมาะกับ โรงแรม, รีสอร์ท, โฮสเทล, โฮมสเตย์ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยราชการผู้บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และผู้สนใจ กำหนดการ ๐๙.๐๐ น....

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2019 ร่วมมือการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา Young Ambassadors มุ่งสร้างแรงบันดาลใจกับเยาวชนในกีฬากอล์ฟ

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และไอเอ็มจี จัดงานสัมมนาและเวิร์คช็อป Young Ambassadors ให้ความรู้ในมิติต่างๆ ของการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย...

Related Topics