วว. ผนึกกำลังจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 22, 2018 14:07
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 : Herbal & Nuceutical Market" ภายใต้โครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ มุ่งส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมตามหลักการอุปสงค์นำการค้า เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและเกษตรกรเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้นวัตกรรมสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม สู่เป้าหมายในการสร้างสินค้าต้นแบบด้านสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ วว. เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯว่า จังหวัดปทุมธานีมีแผนพัฒนาจังหวัด ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัยอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกรให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและมีศักยภาพเชิงธุรกิจ สามารถแข่งขันตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในจังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ สู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น (Local Economy) และการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี

"...สำนักงานจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและบริการต้นแบบด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจ และมีแนวโน้มใช้เทคโนโลยีแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาว วัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ ที่หันมาใส่ใจสุขภาพ อย่างไรก็ตามการที่จะให้ผลิตมีความโดดเด่น มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั้น ต้องผ่านการคิดค้นวิจัย การใช้นวัตกรรม และการรับรองคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สำหรับด้านการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงตลาดผ่านกิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ ยังกำหนดให้มีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามอีกด้วย ฉะนั้นจะเห็นได้ว่ เราได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาทั้งห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง กระผมขอขอบคุณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และ วว. พร้อมทั้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยการใช้งานวิจัย และนวัตกรรม ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามต้นแบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ สร้างงานสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี…" ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าว

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวว่า วว. เล็งเห็นความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม เข้ามาพัฒนาเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ในจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาช่วยพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้รวบรวมวัตถุดิบสมุนไพร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้จำหน่ายสินค้า ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ พัฒนาสังคม และสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

"...การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย วว. กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนและผลักดัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากพืชสมุนไพรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ บัวหลวง กล้วยหอมทอง และฝรั่งแป้นสีทอง จะทำให้มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีสูงขึ้น วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จะร่วมช่วยกันพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ ให้เกิดความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเกิดความร่วมมือ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น อันเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน..." นายสายันต์ ตันพานิช กล่าว

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนักวิจัย วว. และหน่วยงานเครือข่ายเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ เครื่องสำอางกับสมุนไพร เทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรพื้นฐาน การบริการและกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการ STIM โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม (Herbal & Nuceutical Market) สาธิตการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม การให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการผ่านกลไกสนับสนุน ได้แก่ STI for OTOP UPGRADE คูปองวิทย์เพื่อโอทอป STIM ITAP เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างสินค้าต้นแบบด้านสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพและมาตรฐาน


Latest Press Release

ภาพข่าว: รองอธิบดีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 และคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน...

เช็คอินที่แลนด์มาร์คงานศิลป์แห่งใหม่ล่าสุด ใจกลางกรุงเทพฯ เปิดตัวสัญลักลักษณ์ย่านสาทร ให้เสพงานอาร์ตได้ตลอดปี ที่ ภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร

กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ระดับคุณภาพ สร้างแลนด์มาร์คงานศิลป์แห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของ ภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร เพื่อเป็นที่จัดแสดงผลงานและให้การสนับสนุนแก่ศิลปินชาวไทย ทั้งยังสร้างความหมาย และสัญลักษณ์ใหม่...

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนอิ่มจุใจกับบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ชั้นดีหลากหลายชนิด ในงาน Fruit BUFFET 2019

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เอาใจสายกินชวนฟินไม่อั้นกับเทศกาลผลไม้ชั้นดี ส่งตรงจากไร่ในราคาสุดพิเศษให้ได้อิ่มกันแบบจุใจในงาน Fruit BUFFET 2019 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 บริเวณชั้น G ลานอเวนิว โซน...

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จับมือ กทม. ชวนช้อป ชิม ชิลในงาน ตลาดกลางกรุง ขนทัพสินค้าคุณภาพของดีจากทั่วกรุงเทพฯ พร้อมกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดงาน "ตลาดกลางกรุง" มหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพฯ นำเสนอสินค้าไทยสู่เวทีระดับสากล...

สิงห์ ออลสตาร์ ยกพลดวลแข้ง หมอ 5 คณะแพทย์ สร้างสวนสุขภาพเปลี่ยนคนไข้ให้เป็นคนเข้ม ชวนคนออกกำลังกาย พร้อม เชลซี ร่วมติวเข้ม ฟุตบอลคลินิก

คุณปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล สิงห์ ออลสตาร์ + 5 มหาวิทยาลัยการแพทย์ เปลี่ยนคนไข้ให้เป็นคนเข้ม "เตะกับหมอ" เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา...

Related Topics