สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 22, 2018 17:06
กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาเพิ่ม

สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ผลผลิตในไร่หมด ข้าวโพดในมือพ่อค้าเหลือน้อย โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 627 บาท เป็นหาบละ 630 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 354.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องมาจากความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา อีกทั้งสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าวโพดทำให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการและเงินดอลล่าร์ที่แข็งตัวขึ้น แต่แนวโน้มระยะสั้นราคากลับยืนแข็ง จากการที่ผู้ซื้อกลับเข้าสู่ตลาด เพราะซื้อได้ในราคาต่ำลง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศจะเพิ่มขึ้น
ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

ในสัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท แต่เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่มีการเพิ่มภาษีนำเข้า ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ด้านการซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 333.20 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน สำหรับเมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 889.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากจีนนำเข้าถั่วเหลืองปริมาณมากและบราซิลเกิดประสบปัญหาการส่งออกเพราะขนส่งหยุดเดินรถ จึงไม่มีรถขนส่งถั่วเหลืองมาที่ท่าเรือ ทำให้ไม่มีถั่วเหลืองเข้าท่าเรือบราซิล เรือสินค้าต้องเสียเวลารอขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก ผู้ซื้ออาจหันกลับไปซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกา

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองจะยืนอ่อน
ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สถานการณ์ปลาป่นตลาดต่างประเทศ ราคาปลาเกรดสูง มีการขยับขึ้นเล็กน้อย ราคาตันละ 1,580-1,600 เหรียญ การซื้อขายปลาป่นชะลอตัวลง เนื่องจากสินค้าจากประเทศเปรูที่มีการสั่งซื้อก่อนหน้านี้ได้ทยอยถึงประเทศจีนแล้ว สำหรับราคาตลาดภายในประเทศนั้นเนื่องจากราคากุ้งต้นปีที่ผ่านมาซบเซา จึงทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังประเมินสถานการณ์ว่าจะเลี้ยงกุ้งมากขึ้นหรือไม่ ดังนั้นความต้องการปลาป่นยังคงต้องขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงกุ้ง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมยืนราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 45.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 39.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน
ข้าว : ราคาลดลง

ในสัปดาห์นี้ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศซบเซา เนื่องจากผู้ส่งออกชะลอการซื้อข้าว กอปรกับค่าเงินบาทอ่อน โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 463 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 438 เหรียญสหรัฐฯ ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากตันละ 380 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 373 เหรียญสหรัฐฯ

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศสัปดาห์นี้ราคาลดลง โดยข้าว 100% ชั้น 2 จากราคากระสอบละ 1,340 บาท เป็นกระสอบละ 1,290 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,070 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้น
สุกร : ราคาทรงตัว

เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรประสบปัญหาสภาวะราคาสุกรขาดทุนสะสมตั้งแต่กลางปี 2560 กรมปศุสัตว์จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรับซื้อสุกรหน้าฟาร์มในราคาเริ่มต้นที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม การปรับราคาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เลี้ยงขายสุกรได้ในราคาใกล้เคียงต้นทุนที่สุด (ต้นทุนการเลี้ยงสุกรปัจจุบัน 63 บาทต่อกิโลกรัม) พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนจำหน่ายเนื้อสุกรและชิ้นส่วนในราคาที่สอดคล้องกับราคาหน้าฟาร์ม โดยราคาประกาศล่าสุดของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัวที่ 58-65 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคายืนราคาที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สภาพอากาศตลอดสัปดาห์นี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั่วภูมิภาค มีอาหารตามธรรมชาติมากขึ้น อย่างไรก็ตามภาวะการบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงทรงตัว ขณะที่ปริมาณไก่ใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดมีเพียงพอกับการบริโภค ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อจึงทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กิโลกรัมละ 32 บาท ส่วนลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 8.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ราคาอยู่ที่ตัวละ 18.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดสมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics