สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 22, 2018 17:06
กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาเพิ่ม

สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ผลผลิตในไร่หมด ข้าวโพดในมือพ่อค้าเหลือน้อย โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 627 บาท เป็นหาบละ 630 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 354.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องมาจากความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา อีกทั้งสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าวโพดทำให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการและเงินดอลล่าร์ที่แข็งตัวขึ้น แต่แนวโน้มระยะสั้นราคากลับยืนแข็ง จากการที่ผู้ซื้อกลับเข้าสู่ตลาด เพราะซื้อได้ในราคาต่ำลง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศจะเพิ่มขึ้น
ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

ในสัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท แต่เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่มีการเพิ่มภาษีนำเข้า ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ด้านการซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 333.20 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน สำหรับเมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 889.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากจีนนำเข้าถั่วเหลืองปริมาณมากและบราซิลเกิดประสบปัญหาการส่งออกเพราะขนส่งหยุดเดินรถ จึงไม่มีรถขนส่งถั่วเหลืองมาที่ท่าเรือ ทำให้ไม่มีถั่วเหลืองเข้าท่าเรือบราซิล เรือสินค้าต้องเสียเวลารอขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก ผู้ซื้ออาจหันกลับไปซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกา

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองจะยืนอ่อน
ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สถานการณ์ปลาป่นตลาดต่างประเทศ ราคาปลาเกรดสูง มีการขยับขึ้นเล็กน้อย ราคาตันละ 1,580-1,600 เหรียญ การซื้อขายปลาป่นชะลอตัวลง เนื่องจากสินค้าจากประเทศเปรูที่มีการสั่งซื้อก่อนหน้านี้ได้ทยอยถึงประเทศจีนแล้ว สำหรับราคาตลาดภายในประเทศนั้นเนื่องจากราคากุ้งต้นปีที่ผ่านมาซบเซา จึงทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังประเมินสถานการณ์ว่าจะเลี้ยงกุ้งมากขึ้นหรือไม่ ดังนั้นความต้องการปลาป่นยังคงต้องขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงกุ้ง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมยืนราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 45.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 39.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน
ข้าว : ราคาลดลง

ในสัปดาห์นี้ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศซบเซา เนื่องจากผู้ส่งออกชะลอการซื้อข้าว กอปรกับค่าเงินบาทอ่อน โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 463 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 438 เหรียญสหรัฐฯ ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากตันละ 380 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 373 เหรียญสหรัฐฯ

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศสัปดาห์นี้ราคาลดลง โดยข้าว 100% ชั้น 2 จากราคากระสอบละ 1,340 บาท เป็นกระสอบละ 1,290 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,070 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้น
สุกร : ราคาทรงตัว

เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรประสบปัญหาสภาวะราคาสุกรขาดทุนสะสมตั้งแต่กลางปี 2560 กรมปศุสัตว์จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรับซื้อสุกรหน้าฟาร์มในราคาเริ่มต้นที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม การปรับราคาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เลี้ยงขายสุกรได้ในราคาใกล้เคียงต้นทุนที่สุด (ต้นทุนการเลี้ยงสุกรปัจจุบัน 63 บาทต่อกิโลกรัม) พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนจำหน่ายเนื้อสุกรและชิ้นส่วนในราคาที่สอดคล้องกับราคาหน้าฟาร์ม โดยราคาประกาศล่าสุดของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัวที่ 58-65 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคายืนราคาที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สภาพอากาศตลอดสัปดาห์นี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั่วภูมิภาค มีอาหารตามธรรมชาติมากขึ้น อย่างไรก็ตามภาวะการบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงทรงตัว ขณะที่ปริมาณไก่ใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดมีเพียงพอกับการบริโภค ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อจึงทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กิโลกรัมละ 32 บาท ส่วนลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 8.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ราคาอยู่ที่ตัวละ 18.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดสมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Latest Press Release

ข่าวซุบซิบ: ผู้บริหารอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ คุณแม่สายสตรอง

หลังจากลาคลอดครบ 3 เดือน ล่าสุด บอสสาว กฤษชนก (เจินนี่) ปัทมสัตยาสนธิ แห่ง อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ กลับมาประจำการพร้อมกับความฟิตแอนด์เฟิร์มอีกครั้ง โดยพร้อมลุยงานเต็มที่ แถมมีโปรเจ็กต์เก๋ๆ เตรียมเซอร์ไพร์สลูกค้าอีกเพียบ และแม้งานจะล้นมือขนาดไหน...

เปิดท้ายขายของ @ บรีซ คาเฟ่ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ พระตำหนัก พัทยา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ พระตำหนัก พัทยา มอบกิจกรรมดี ๆ ให้พนักงานได้ร่วมสนุกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยเปิดโอกาศให้พนักงานแต่ละแผนกนำสินค้ามาขาย ณ บรีซ คาเฟ่ อาทิ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เสื้อยืด...

Taste of Flower ละมุนลิ้นละมุนตากับสารพัดเมนูอาหารจานดอก

"ซีคอน บางแค" จัดงาน "Taste of Flower" ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฏาคม 2561 ณ ฮอลล์บี และลานซีซั่น ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค รวมสารพัดเมนูอาหารที่ทำจากดอกไม้นานาชนิด ให้คุณได้ลิ้มลองรสชาติ ทั้งอาหารคาว ขนมหวาน และเครื่องดื่ม ที่ปรุงแต่งจาก "ดอกไม้"...

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมลงพื้นที่จัด มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @จังหวัดนครพนม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร...

เคทีซีจัดกิจกรรม ย้อนกาลเก่า เล่ารัตนโกสินทร์ ยินผ่านวรรณกรรม ช่วงรัชกาลที่ 4

เมื่อเร็วๆ นี้ "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินชมรม "KTC PR Press Club" จัดกิจกรรม "ย้อนกาลเก่า เล่ารัตนโกสินทร์ ยินผ่านวรรณกรรม" ช่วงรัชกาลที่ 4 โดยมีอาจารย์จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา...

Related Topics