สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 22, 2018 17:06
กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาเพิ่ม

สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ผลผลิตในไร่หมด ข้าวโพดในมือพ่อค้าเหลือน้อย โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 627 บาท เป็นหาบละ 630 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 354.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องมาจากความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา อีกทั้งสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าวโพดทำให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการและเงินดอลล่าร์ที่แข็งตัวขึ้น แต่แนวโน้มระยะสั้นราคากลับยืนแข็ง จากการที่ผู้ซื้อกลับเข้าสู่ตลาด เพราะซื้อได้ในราคาต่ำลง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศจะเพิ่มขึ้น
ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

ในสัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท แต่เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่มีการเพิ่มภาษีนำเข้า ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ด้านการซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 333.20 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน สำหรับเมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 889.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากจีนนำเข้าถั่วเหลืองปริมาณมากและบราซิลเกิดประสบปัญหาการส่งออกเพราะขนส่งหยุดเดินรถ จึงไม่มีรถขนส่งถั่วเหลืองมาที่ท่าเรือ ทำให้ไม่มีถั่วเหลืองเข้าท่าเรือบราซิล เรือสินค้าต้องเสียเวลารอขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก ผู้ซื้ออาจหันกลับไปซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกา

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองจะยืนอ่อน
ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สถานการณ์ปลาป่นตลาดต่างประเทศ ราคาปลาเกรดสูง มีการขยับขึ้นเล็กน้อย ราคาตันละ 1,580-1,600 เหรียญ การซื้อขายปลาป่นชะลอตัวลง เนื่องจากสินค้าจากประเทศเปรูที่มีการสั่งซื้อก่อนหน้านี้ได้ทยอยถึงประเทศจีนแล้ว สำหรับราคาตลาดภายในประเทศนั้นเนื่องจากราคากุ้งต้นปีที่ผ่านมาซบเซา จึงทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยังประเมินสถานการณ์ว่าจะเลี้ยงกุ้งมากขึ้นหรือไม่ ดังนั้นความต้องการปลาป่นยังคงต้องขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงกุ้ง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมยืนราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 45.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 39.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน
ข้าว : ราคาลดลง

ในสัปดาห์นี้ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศซบเซา เนื่องจากผู้ส่งออกชะลอการซื้อข้าว กอปรกับค่าเงินบาทอ่อน โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 463 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 438 เหรียญสหรัฐฯ ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากตันละ 380 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 373 เหรียญสหรัฐฯ

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศสัปดาห์นี้ราคาลดลง โดยข้าว 100% ชั้น 2 จากราคากระสอบละ 1,340 บาท เป็นกระสอบละ 1,290 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,070 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้น
สุกร : ราคาทรงตัว

เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรประสบปัญหาสภาวะราคาสุกรขาดทุนสะสมตั้งแต่กลางปี 2560 กรมปศุสัตว์จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรับซื้อสุกรหน้าฟาร์มในราคาเริ่มต้นที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม การปรับราคาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เลี้ยงขายสุกรได้ในราคาใกล้เคียงต้นทุนที่สุด (ต้นทุนการเลี้ยงสุกรปัจจุบัน 63 บาทต่อกิโลกรัม) พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนจำหน่ายเนื้อสุกรและชิ้นส่วนในราคาที่สอดคล้องกับราคาหน้าฟาร์ม โดยราคาประกาศล่าสุดของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัวที่ 58-65 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคายืนราคาที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สภาพอากาศตลอดสัปดาห์นี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั่วภูมิภาค มีอาหารตามธรรมชาติมากขึ้น อย่างไรก็ตามภาวะการบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงทรงตัว ขณะที่ปริมาณไก่ใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดมีเพียงพอกับการบริโภค ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อจึงทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กิโลกรัมละ 32 บาท ส่วนลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 8.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ราคาอยู่ที่ตัวละ 18.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดสมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics