ม.เกษตร แถลงข่าว การนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยของ ม.เกษตร สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 15:40
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--Oasis Media

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดแถลงข่าว "การนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์" โดย ศูนย์ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Business School Research Commercialization Center) โดยมี ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ผศ. ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน หัวหน้าโครงการวิจัย และ คณาจารย์ เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมแสดงตัวอย่างงานวิจัยและตอบข้อซักถามให้กับสื่อมวลชน

ทั้งนี้ ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของการดำเนินงานตามโครงการนี้ว่า ด้วยรัฐบาลมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ต้องการขับเคลื่อน นโยบาย Thailand 4.0 และมีภารกิจในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นหน่วยงานสำคัญในการเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จตามแนวทางที่รัฐบาลได้วางไว้ เพื่อยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ กระตุ้นการใช้จ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน ส่งเสริมกลุ่ม SMEs และสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up) นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแต่ยังครอบคลุมถึงองค์ความรู้ในด้านอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาประเทศประสบความสำเร็จตามนโยบาย Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเห็นโอกาสในการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะโดยจัดให้มีการเผยแพร่ ข้อมูล องค์ความรู้ และผลงานวิจัยที่มีความพร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ แก่สาธารณชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้ามีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปนั่นเอง

ทางด้าน ผศ. ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน หัวหน้าโครงการวิจัย ยังได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับทางสื่อมวลชน อีกว่า ทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดการดำเนินโครงการการนำนวัตกรรมและงานวิจัยยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อสะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเพื่อเปิดโอกาสให้ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำผลขององค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาปรับใช้กับสถานการณ์จริงก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามยุทธ์ศาสตร์ชาติที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ Kasetsart University Business School Research Commercialization Center อาจจะเขียนเรียกโดยย่อว่า "ศูนย์ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ คณะบริหารธุรกิจ มก." โดยศูนย์แห่งนี้ นี้จะทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิด ecosystem ที่เอื้อต่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจให้แก่นักวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างโอกาส เครือข่าย จับคู่หุ่นส่วนผู้ร่วมทุน และให้คำปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา ซึ่งหากสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ ศูนย์ KBS Research Commercialization Center เว็บไซต์ www.kbscc.net


Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ เข้าโรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องมาจากมีฝนตก ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 528 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0"...

สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการภาพข่าว ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ จัดอบรม และสัมมนา "โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน...

Related Topics