สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประสานพลังกรมการค้าภายใน เดินสายจัดสัมมนา พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การแพทย์ให้ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 6, 2018 15:37
กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--Syllable

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ประสานพลังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดโครงการ "พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย" ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาและยกระดับข้าวไทยอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลในชุมชนอีกด้วย

กิจกรรมสัมมนาซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ประกอบด้วยผู้แทนสภาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าข้าวและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพาะปลูกภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์

ภายในงาน มีการเสวนาในหัวข้อ "ราคาข้าว…ใครกำหนด" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวพัชรี พยัควงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน และนายณรงค์ ชัยจิตรารัชต์ ผู้แทนผู้ประกอบการโรงสีข้าว โดย นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินรายการ

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า "โครงการ 'พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย'เป็นการรวมพลังของสมาคมฯ กับภาครัฐได้แก่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ เป็นหนึ่งใน 4 มิติของการขับเคลื่อนพัฒนา 'เพื่อข้าว – เพื่อชาวนา – เพื่อการค้า และเพื่อประชาสังคม' โดยเป็นการลงพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด การให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทย ซึ่งดำเนินไปพร้อมกับขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการค้าและการส่งออกข้าวไทยเพื่อให้ข้าวไทยเป็นหนึ่งในตลาดโลก

"นอกจากนี้ ในมิติของประชาสังคม ก็จะมีการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและคนไทย อาทิ การสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ การมอบเงินและสิ่งของ บริจาค ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งในวันนี้ ทางสมาคมฯ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางระกำ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง และปรอทวัดอุณหภูมิดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท อีกด้วย" ร.ต.ท. เจริญ กล่าว

นางสาวพัชรี พยัควงษ์ เปิดเผยระหว่างการเสวนาเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่า "กรมการค้าภายใน ได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านหลากหลายโครงการ ดังนี้ 1) การจัดหารถเกี่ยวให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ช่วยให้ชาวนาเกี่ยวข้าวได้ครบอายุพันธุ์ ได้ข้าวคุณภาพดีขายได้ราคาดี โดยเกษตรกรสามารถจองรถเกี่ยวได้ผ่านแอปพลิเคชั่น 'จองรถเกี่ยว' 2) การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรทุกราย ไร่ละ 1,200 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ 3)การให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้เก็บข้าวเปลือกเข้ายุ้งฉาง รอราคาดีแล้วค่อยขาย เพื่อไม่ให้ราคาลดลงในช่วงผลผลิตออกมาก 4) การให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมหรือแปรรูปข้าว โดยผู้กู้เสียดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 5) การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บข้าวในสต็อก ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 6) การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขาย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ให้ความเป็นธรรมในการขาย ดูแลเครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้นที่ได้มาตรฐานและดูแลการตรวจสิ่งเจือปน 7) การเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP โดยสนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป การอุดหนุนเงินให้เกษตรกร เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปีที่1-3 เป็นเงิน 2,000 บาท 3,000 บาท และ 4,000 บาท ตามลำดับ"

ด้านนายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ในประเทศจากกรมการค้าภายใน กล่าวย้ำว่า "รัฐบาลได้กำหนดมาตรการสินค้าเกษตร รวมทั้งมาตรการสินค้าข้าว เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างเป็นระบบ นำไปสู่เสถียรภาพของราคาสินค้าและรายได้ที่แน่นอนคุ้มค่ากับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมเพื่อรับปัญหาเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้นโดยทำให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและตรงความต้องการของตลาด การปกป้องผลประโยชน์ของตนเองให้ได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ"

ทั้งนี้ นายวิจักร วิเศษน้อย ให้ความเห็นว่า "การลงพื้นที่เพื่อพบปะกับพี่น้องเกษตรกร นอกจากจะได้รับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันแล้ว ยังช่วยให้ชาวนาได้รับรู้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสถานการณ์การตลาดปัจจุบัน มีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้น ชาวนาไทยต้องเร่งปรับตัว เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างเท่าทัน เพราะหากถามว่าใครเป็นคนกำหนดราคาข้าวก็ต้องบอกว่าไม่มีใครไปกำหนดได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดโลกและการผลิตของเราที่ต้องให้สมดุลกัน สิ่งสำคัญที่จะต้องทำคือ ทำอย่างไรให้ต้นทุนการผลิตของเราต่ำที่สุด และทำอย่างไรให้ข้าวไทยของเรามีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมมือกันคนละไม้คนละมือ ก็จะสามารถขับเคลื่อน และยกระดับข้าวไทยได้ตลอดทั้งกลไกการตลาด และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภายใต้ โครงการ "พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย" กรมการค้าภายในและสมาคมฯจะร่วมกันจัดคณะลงพื้นที่ในภาคต่างๆ จนสิ้นเดือนกันยายน รวม 8 ครั้ง เพื่อพบปะผู้แทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จาก 30 จังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวไทยอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

Related Topics