8 ผู้นำ นศ. มรภ.สงขลา พาเหรดรับรางวัลเยาวชนดีเด่นองค์กรท้องถิ่นดึงคนรุ่นใหม่โชว์ศักยภาพ-สร้างภาวะผู้นำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 14, 2018 15:54
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--มรภ.สงขลา

อบจ.สงขลา มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น 8 ผู้นำนักศึกษา มรภ.สงขลา หวังสร้างบทบาทภาวะผู้นำ พร้อมดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเยาวชน จ.สงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน จ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมสงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น โดยมี นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม อบจ.สงขลา เป็นผู้มอบ ในการนี้ ผู้นำนักศึกษาจากทั้ง 7 คณะของ มรภ.สงขลา จำนวน 8 คน ได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว

สำหรับรายชื่อนักศึกษาของ มรภ.สงขลา ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. นายตะวัน บุญขวัญ นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ 2. นายปิติกร ศภางค์นรา นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3. นายอนุวัช นุ่นดำ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 4. นางสาวศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.นายสมบูรณ์ เกตุกอ นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 6. นายศราวุธ ศรีสุวรรณ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 7. นายอรัญ นาราวัน นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 8. นายบัญชา ทีปจิรังกูล นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อนึ่ง กิจกรรมสงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนเปิดพื้นที่สให้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม สร้างบทบาทภาวะผู้นำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมต่างๆ ฯลฯ โดยเน้นกิจกรรมในลักษณะเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทั่วไป ในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน นำไปสู่พลังที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics