ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 19, 2018 17:34
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ เพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาศัยดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ และตรวจสอบให้เมืองมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย ไม่มีอาชญากรรม นอกจากนี้จะมีการนำเสนอนโยบาย ความพร้อม รวมถึงแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ภายใต้งานสัมมนาวิชาการประจำปี Eco Innovation Forum 2018: Toward the Smart Eco-city and Sustainable Urbanization

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง ไร้การควบคุม ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบทางลบทำลายสภาพแวดล้อมภายในเมือง และสุขภาพประชาชน

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน คืออะไร

คือการสร้างความเจริญและความมั่งคั่งให้กับพื้นที่ด้วยการวางแผนและการออกแบบที่ดี การโซนนิ่ง การจัดหา Smart Infrastructures และ Smart Mobility โดยยึดหลักการพัฒนาโดยเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง คำนึงถึง

  • การพัฒนาคนอัจฉริยะ
  • การพัฒนาระบบขนส่ง การเดินทางที่อัจฉริยะ
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร ที่อัจฉริยะ
  • การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ

โดยในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น แคนาดา อิตาลี หรือแม้แต่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ก็ได้มีแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมาแล้วทั้งสิ้น

ตามผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย พ.ศ. 2600 ส.อ.ท. มีความพร้อมรองรับการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีการทำงานเชื่อมโยงระหว่างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่างๆ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานสินค้า เพื่อรองรับนโยบาย Made in Thailand เช่น