วธ. จับมือ จ.เพชรบูรณ์จัดงาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ หนึ่งเดียวในโลก 7-12 ต.ค.นี้ ยกระดับเทศกาลประเพณีไทยสู่นานาชาติ หนุนเรียนรู้-ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 20, 2018 14:57
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะใน 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทยและเทศกาล ประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชน ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดงานประเพณีและเทศกาลศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งวธ.มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา วธ.ได้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นจนเป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ จ.เลย ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สงกรานต์อาเซียน ดังนั้น วธ.ได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2561 ณ วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมารพุทธอุทยานเพชบุระและวัดเพชรวราราม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของชาวเพชรบูรณ์ เป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งแสดงถึงความศรัทธาอันเปี่ยมล้นที่มีต่อพระพุทธศาสนาและองค์พระพุทธมหาธรรมราชา อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งก่อให้เกิดกำลังใจในการสร้างความดีและละเว้นความชั่ว ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข โดยถือเอาวันสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เป็นวันประกอบพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อัญเชิญ "พระพุทธมหาธรรมราชา" ที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักตามความเชื่อเก่าแก่ที่มีมานานกว่า 400 ปี ทั้งนี้ เชื่อกันว่าพิธีนี้จะทำให้ "น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข" นำความสุข ความสงบร่มเย็น ทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์และช่วยให้ ชาวเพชรบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

นางฉวีรัตน์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ พิธีบวงสรวงเทพยดา ประกวดวาดภาพ และแข่งขันตอบปัญหาท้องถิ่น การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ ณ วัดไตรภูมิการประกวดโต๊ะหมู่บูชาการแสดงแสงเสียง ตำนานอุ้มพระดำน้ำ ตลาดนัดคุณธรรมและเทศกาลอาหารอร่อย การประกวดสำหรับอาหารพื้นบ้าน ณ พุทธอุทยานเพชบุระ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดเพชรวราราม โดยมีพิธีสำคัญคือ การอัญเชิญ "พระพุทธมหาธรรมราชา" จากวัดไตรภูมิแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ในวันที่ 8ตุลาคม 2561 รวมทั้งมีพิธีเปิดงาน ณ บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และพิธีอุ้มพระดำน้ำ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ทั้งนี้ งานประเพณีนี้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเผยแพร่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดประเพณีท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นหลัง ทั้งนี้ สอบถามข้อมูล โทร.สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-729-779-80


Latest Press Release

แซนดี้คว้าดับเบิ้ลโพเดี้ยมสนามเซปัง ศึกไทยแลนด์ ซูเปอร์ซีรีส์ 2019

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักแข่งไทย ภายใต้การสนับสนุนจากเดอะพิซซ่าคอมปะนี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย พูม่า ไทยแลนด์ ดาคอน เทรดดิ้ง ไทยวิงส์ทราเวลเอเจนท์ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย คว้าดับเบิ้ลโพในเดี้ยม นัดเปิดฤดูกาล...

ถอดรหัสชีวิต...แก้ปัญหาพืชยุคโลกร้อนด้วยชีววิทยาระบบ

จากสภาวะอากาศร้อนที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกรวมถึงประเทศไทยประสบ ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนในปีนี้ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะการเกษตรซึ่งรับผลโดยตรง ทำให้ผลผลิตลดลด รวมถึงสายพันธุ์เดิม ๆ ที่ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้ได้...

ภาพข่าว: อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำคณะผู้บริหารสถาบัน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน ถวายแจกันดอกไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้หายจากพระอาการประชวร...

ภาพข่าว: รพ.ธนบุรี จัดงาน สงกรานต์ สาด..สุขทุกวัย สุขใจทั่วกัน

คุณอนุเทพ เลิศสกุลทอง ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมด้วยทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน สงกรานต์ สาด..สุขทุกวัย สุขใจทั่วกัน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีมุมสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ...

ภาพข่าว: สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริจาคเงินและข้าวสารวัดพระบาทน้ำพุ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาสมาคมฯ นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเลี้ยงอำลาสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี จำนวน 10,825 บาท พร้อมข้าวสาร 210 กิโลกรัม บริจาคแก่ มูลนิธิธรรมรักษ์...

Related Topics