วธ. จับมือ จ.เพชรบูรณ์จัดงาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ หนึ่งเดียวในโลก 7-12 ต.ค.นี้ ยกระดับเทศกาลประเพณีไทยสู่นานาชาติ หนุนเรียนรู้-ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 20, 2018 14:57
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะใน 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทยและเทศกาล ประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชน ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดงานประเพณีและเทศกาลศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งวธ.มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา วธ.ได้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นจนเป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ จ.เลย ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สงกรานต์อาเซียน ดังนั้น วธ.ได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2561 ณ วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมารพุทธอุทยานเพชบุระและวัดเพชรวราราม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของชาวเพชรบูรณ์ เป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งแสดงถึงความศรัทธาอันเปี่ยมล้นที่มีต่อพระพุทธศาสนาและองค์พระพุทธมหาธรรมราชา อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งก่อให้เกิดกำลังใจในการสร้างความดีและละเว้นความชั่ว ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข โดยถือเอาวันสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เป็นวันประกอบพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อัญเชิญ "พระพุทธมหาธรรมราชา" ที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักตามความเชื่อเก่าแก่ที่มีมานานกว่า 400 ปี ทั้งนี้ เชื่อกันว่าพิธีนี้จะทำให้ "น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข" นำความสุข ความสงบร่มเย็น ทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์และช่วยให้ ชาวเพชรบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

นางฉวีรัตน์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ พิธีบวงสรวงเทพยดา ประกวดวาดภาพ และแข่งขันตอบปัญหาท้องถิ่น การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ ณ วัดไตรภูมิการประกวดโต๊ะหมู่บูชาการแสดงแสงเสียง ตำนานอุ้มพระดำน้ำ ตลาดนัดคุณธรรมและเทศกาลอาหารอร่อย การประกวดสำหรับอาหารพื้นบ้าน ณ พุทธอุทยานเพชบุระ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดเพชรวราราม โดยมีพิธีสำคัญคือ การอัญเชิญ "พระพุทธมหาธรรมราชา" จากวัดไตรภูมิแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ในวันที่ 8ตุลาคม 2561 รวมทั้งมีพิธีเปิดงาน ณ บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และพิธีอุ้มพระดำน้ำ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ทั้งนี้ งานประเพณีนี้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเผยแพร่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดประเพณีท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นหลัง ทั้งนี้ สอบถามข้อมูล โทร.สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-729-779-80


Latest Press Release

ภาพข่าว: QTC มอบความสุขให้น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ "QTC" ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า นำทีมโดย นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ(ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยทีมงานร่วมมอบความสุขให้แก่น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กับกิจกรรม...

สจล. จับมือ สภาคณบดีสถาปัตย์ ชี้ 5 เทรนด์การออกแบบบ้านอนาคต ป้องกันวิกฤติฝุ่น PM 2.5 พร้อมแนะภาครัฐผลักดันนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดพฤติกรรมก่อมลพิษทางอากาศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย เผยแนวทางรับวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ผ่าน 5 แนวทางการออกแบบบ้านเขตเมืองในอนาคต ได้แก่ 1.ลดช่องลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน...

ไปรษณีย์ไทย ย้ำมาตรการ สิ่งของต้องห้ามฝากส่ง ผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ชี้หากพบผู้กระทำผิด ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ไม่ส่งสิ่งของต้องห้ามผ่านเส้นทางไปรษณีย์ เนื่องจากผิดพระราชบัญญัติทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 พร้อมย้ำสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติด สิ่งลามกอนาจาร...

นักศึกษา 40 คนร่วมชิงชัยในการประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ครั้งที่ 8 จัดโดย ไอทีวัน ทีมนักศึกษาหัวกะทิร่วมประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ชิงเงินรางวัลมากกว่า 150,000 บาท

ไอทีวัน (IT One) ได้จัดการแข่งขัน "IT One Experience" ประจำปีเป็นครั้งที่ 8 การแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์...

รายงานผลการแข่งขันบาสฯ ABL ทีมไซง่อน ฮีท ชนะ ทีมโมโนแวมไพร์

ควอเตอร์แรก เริ่มเกมเป็นทาง ไซง่อน ฮีท ที่ออกสตาร์ทได้ดีทีเดียว โดยสามารถรันแต้มเล็กๆที่ 0-5 แต้ม แต่พอ โมโน แวมไพร์ ตั้งหลักได้ก็ค่อยๆขยับทำแต้มตีตื้นได้ดี ทำให้รูปเกมสนุกสูสีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้น ค้างคาวอมตะ อยู่ๆก็ช๊อคไปดื้อๆ ขณะที่ ไซง่อน...

Related Topics