สศก. ร่วมเวที COAG ครั้งที่ 26 ประสานความร่วมมือภาคเกษตร เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 16, 2018 14:16
กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรได้จัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อติดตามความคืบหน้า และเป็นข้อมูลวิเคราะห์ประกอบการกำหนดนโยบายของไทยในการรองรับปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 1-5 ตุลาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตร (Committee on Agriculture: COAG) ครั้งที่ 26 ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีประเทศสมาชิก FAO เข้าร่วมจำนวน 111 ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ 9 องค์กร และองค์กรเอกชน 16 องค์กร เข้าร่วมประชุม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในเรื่องดังกล่าวว่า คณะกรรมการด้านการเกษตร มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ความปลอดภัยด้านอาหาร การพัฒนาชนบท และการจัดการทรัพยากร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตรครั้งนี้ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเกษตรและอาหารตามยุทธศาสตร์และแผนงานของ FAO เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ได้แก่

1) ความคืบหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ FAO
2) แนวทางการจัดการอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืน

3) การดำเนินงานด้านปศุสัตว์ รวมถึงข้อเสนอการจัดตั้งอนุกรรมการด้านปศุสัตว์

4) ระบบอาหารยั่งยืน
5) การฟื้นฟูพื้นที่ชนบทสำหรับเยาวชน
6) นิเวศเกษตรและ ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7) กรอบการดำเนินงานระดับโลกด้านการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตร

8) ความคืบหน้าด้านความร่วมมือดินโลกรวมถึงแนวทางปฏิบัติระหว่างชาติสำหรับการใช้และการจัดการปุ๋ย

9) แนวทางดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของ FAO ปี พ.ศ. 2561 – 2564
10) ระบบมรดกทางการเกษตรที่สำคัญของโลก

11) ข้อเสนอให้ปี พ.ศ. 2566 เป็นปีแห่งผักและผลไม้สากล และให้วันที่ 29 กันยายน ของทุกปีเป็นวันแห่งการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสูญเสียและความเสียหายของอาหารสากล

และ 12) การคัดเลือกผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน (Bureau) ของ COAG ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนจากภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู้แทนจากอิหร่านเป็นประธาน และมีออสเตรเลีย คิวบา แคนาดา โมร็อคโค และอาร์มีเนีย ร่วมเป็นผู้แทน

ในการนี้ ผู้แทน สศก. ได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ความคืบหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ FAO โดยกล่าวขอบคุณ FAO สำหรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ "Supporting the Integration of Agricultural Sector into National Adaptation Plans) การทำการเกษตรแบบเท่าทันภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture : CSA) ที่มีความคล้ายคลึงและสอดคล้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ชุมชน และประเทศ และเสนอให้ FAO ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสอดคล้องกับด้านความมั่นคงทางอาหาร

รวมทั้งได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของไทยในการบูรณาการและการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตอาหารและการเกษตรตลอดจนความสำคัญของการจัดการทรัพยากรดินและน้ำซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ FAO จัดทำข้อมูลเฉพาะระดับประเทศให้มากขึ้น เพื่อนำไปจัดทำตัวชี้วัดสำหรับวัดผลการดำเนินงานในแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สศก. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำนโยบายด้านการเกษตร ของประเทศ จะนำข้อมูลจากการประชุมมาพิจารณาเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายหรือแผนการพัฒนาการเกษตรของไทยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนานาประเทศ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของเกษตรกรและผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ


Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ เข้าโรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องมาจากมีฝนตก ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 528 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0"...

สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการภาพข่าว ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ จัดอบรม และสัมมนา "โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน...

Related Topics