สพร.12 สงขลา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday December 11, 2018 15:45
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12 สงขลา จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชนผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพ ขยายการให้บริการภาครัฐและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและพัฒนาผู้ประกอบกิจการ SMEs/OTOP/วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

นางอารี เตชะวันโต เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ด้วยการสร้าง "ความเข้มแข็งจากภายใน" ขับเคลื่อนตามแนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ผ่านกลไก "ประชารัฐ" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญกับความท้าทาย "กับดักประเทศรายได้ปานกลาง" และประสบปัญหาการลดของผลิตภาพแรงงานและกำลังแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งล้วนเป็นข้อจำกัดต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ดังนั้นเพื่อก้าวข้ามไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ต้องปรับเศรษฐกิจแบบทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มาก ซึ่งการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ ผลิตภาพแรงงานถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจระยะยาว รวมถึงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 แนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของที่ปรึกษา รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์ วินิจฉัยข้อมูล วิธีการใช้ข้อมูลในการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่เจ้าหน้าที่คณะทำงานโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่คณะทำงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12 สงขลา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูลและผู้แทนจากสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 46 คน เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป


Latest Press Release

สบพ. ให้การต้อนรับสถาบันฝึกอบรมโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว - Public Works and Transport Training Institute (PTTI) Ministry of Public Works and Transport, Lao PDR

วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ Mr. Siriphone Inthirath, Director General และคณะผู้บริหารจาก...

BUSINESS PROFESSIONAL by SPU ขอเชิญร่วมฟัง กลยุทธ์การจัดการทางการตลาด

กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ..ฟรี! เรื่อง "กลยุทธ์การจัดการทางการตลาด" DEPUTY CHIEF OPERATING OFFICER. บริษัท...

จีแคปโกลด์ได้รับเกียรติให้ผลิตรางวัลเชิดชูพนักงานแก่กลุ่มบริษัทปตท.

อีกครั้งที่บริษัท จีแคป ยังคงรักษาตำแหน่งที่หนึ่งในใจลูกค้า ที่เคยไว้วางใจให้ผลิตทองคำแท่งคุณภาพเยี่ยม ในโอกาสพิเศษต่างๆ ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทในกลุ่มปตท. ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด...

มกอช. ร่วมกับ GIZ ดึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูล การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร

มกอช. ร่วมกับ GIZ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ดึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบ การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ผ่านช่องทาง ASEAN Focal Point นำร่อง 3 ประเทศ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม มกอช....

กรุงไทยปิดรอบเหมาโรงให้ลูกค้า Wealth ชมภาพยนต์ The Cave นางนอน รอบพิเสษก่อนใคร

นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย ต้อนรับลูกค้า Wealth ในงาน Krungthai Precious Plus The Exquisite Movie Night In Chiang Rai ซึ่งธนาคารได้ปิดรอบเหมาโรงให้ลูกค้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Cave นางนอน...

Related Topics