ผลโพลเผยเด็ก-เยาวชน ร้อยละ 72.52 ทราบว่าคำขวัญวันเด็กปี 62 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ งานวันเด็กที่อยากร่วมมากที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 10, 2019 13:50
กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ผลโพลเผยเด็ก-เยาวชน ร้อยละ 72.52 ทราบว่าคำขวัญวันเด็กปี 62 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" งานวันเด็กที่อยากร่วมมากที่สุด "ศาลากลางจังหวัด-ทำเนียบรัฐบาล-กองทัพอากาศ-กองทัพบก-กองทัพเรือ" ของขวัญวันเด็กที่ต้องการ "ขอให้คนไทยมีจิตสาธารณะ-เปิดพื้นที่ให้เด็กทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ-เรียนฟรีถึงป.ตรี" กิจกรรมจิตอาสาที่อยากทำ คือจิตอาสารักสะอาด:แยกขยะทำความสะอาด วัด โรงเรียน โบราณสถาน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจหัวข้อ "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" มีผู้ตอบแบบสอบถาม 5,580 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.51 และเพศชาย ร้อยละ 46.49 จากการสำรวจข้อมูลครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าร้อยละ 94.64 ทราบว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม และ ร้อยละ 72.52ทราบว่า คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

นอกจากนี้ เด็ก เยาวชน ร้อยละ 81.04 ทราบข่าวการจัดงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล โดยทราบข่าวผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้ ร้อยละ 67.30 ทราบข่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ รองลงมาคือ เว็บไซต์/เฟสบุ๊ก/ไลน์ หน่วยงานราชการ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก วิทยุ หนังสือพิมพ์ โบรชัวร์/แผ่นพับ/ใบปลิว และป้ายโฆษณา ตามลำดับ ทั้งนี้ได้สอบถามความคิดเห็นเด็กและเยาวชนว่า วางแผนว่าจะไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ไหน พบว่า ไปร่วมงานวันเด็กที่ศาลากลางจังหวัด สถานที่ราชการ อาทิ ทำเนียบรัฐบาล กองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ลานกิจกรรม สวนสาธารณะ เช่น สวนรถไฟ สวนหลวง ร.9 สวนจตุจักร สวนลุมพินี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาที่เด็ก เยาวชน ต้องการเข้าร่วมทำและอยากทำมากที่สุด พบว่า 1.จิตอาสารักสะอาด:แยกขยะ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โบราณสถาน 2. จิตอาสารักษ์วัฒนธรรม:อาสาสมัครนำเที่ยวชุมชน และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ช่วยดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 3.จิตอาสารักษ์สัตว์:อาสาสมัครคนรักสัตว์ แจกเอกสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย 4.จิตอาสารักสุขภาพ : วิ่งการกุศลวิ่งนำคนตาบอดปั่นจักรยานปฐมพยาบาลวิ่งเก็บขยะและ 5.จิตอาสางานทำมือ:ทำเสื้อกระเป๋าเข็มกลัดภาพวาดสมุดทำมือ เพื่อจำหน่ายหารายได้ช่วยสาธารณะ

ทั้งนี้ จากการสอบถามความเห็นว่า การจัดงานวันเด็กจะมีประโยชน์และช่วยพัฒนาชาติได้อย่างไร เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ ตอบว่า 1.สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2.ปลูกจิตสำนึกการเป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.ปลูกฝังค่านิยมการทำงานเพื่อสังคม (จิตอาสา) ได้รับของขวัญและร่วมกิจกรรมกับศิลปิน ดารา นักร้อง ตลอดจนบุคคลที่ชื่นชอบ 4. มีพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน แสดงออกตามความสนใจ สร้างความรัก ความสามัคคี และ 5. ได้เรียนรู้การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยและเกิดความภาคภูมิใจ

จากการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนว่า ของขวัญวันเด็กที่ต้องการในปี 2562 พบว่าของขวัญที่เด็กๆ ต้องการมากที่สุด ได้แก่ 1.ขอให้คนไทยทุกคนมีจิตสาธารณะ 2.เปิดพื้นที่ให้เด็กมีโอกาสทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ 3.สนับสนุนการศึกษาฟรีถึงระดับปริญญาตรี 4.เห็นความสำคัญและให้กำลังใจเด็กที่ทำดี นอกจากนี้ ยังได้สอบถามว่าสนใจกิจกรรมวันเด็กของกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดขึ้น ณ ลานกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พบว่า อับดับที่ 1 ระบุว่า สนใจกิจกรรมที่จะส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เกิดความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2.สนใจร่วมพิธีมอบรางวัล "เด็กประพฤติดี มีค่านิยม" จำนวน 85 คน 3.สนใจกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ เพื่อพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬา จากนักฟุตบอล ทีมหมูป่าอะคาเดมี 4.สนใจกิจกรรมที่จะสร้างสีสันบนเวทีและการมอบของขวัญและของรางวัลให้แก่เด็ก และเยาวชนที่ร่วมงาน และ 5.การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน และการแสดงโขน ฯลฯ


Latest Press Release

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูความสำเร็จแก้ปัญหาตกเขียวกาแฟอาราบิก้า หนุนชาวเขามูเซอรวมกลุ่มตั้งสหกรณ์ ผลิตกาแฟคุณภาพภายใต้แบรนด์ ปางม่วง โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟี่ รับรางวัลเลิศรัฐสาขาพัฒนาการบริการจากสำนักงานก.พ.ร.ปี 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูความสำเร็จแก้ไขปัญหาตกเขียวกาแฟให้ชาวเขาเผ่ามูเซอในจังหวัดลำปาง รวมกลุ่มตั้งสหกรณ์ผลิตกาแฟคุณภาพ พร้อมแปรรูปเป็นกาแฟคั่วสดและบดผงจำหน่ายภายใต้แบรนด์ "ปางม่วง โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟี่" สร้างรายได้ สู่ชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น...

สคช.เดินหน้าเชิงรุกพบองค์กรที่มีหน้าทีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เดินหน้าเชิงรุกพบองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดเวทีการประชุมสัมมนา"การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ...

บุฟเฟ่ต์สุดคุ้มเฉพาะสมาชิกดิ โอลิมปิค ฟิตเนส คลับ

มาเพิ่มพลังให้ร่างกายหลังออกกำลังกายที่ดิ โอลิมปิค ฟิตเนส คลับ พิเศษสุดสำหรับสมาชิกดิ โอลิมปิค ฟิตเนส คลับทั้ง 3 สาขา แวะมารับประทานบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำที่ห้องอาหารซิตี้ บิสโทร โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ในราคาพิเศษ...

ภาพข่าว: ผู้มีจิตกุศล มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ (กลาง)ประธานบริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (ที่...

การประกวดออกแบบ FUTURARC PRIZE 2020

BCI Asia ขอเชิญสถาปนิกมืออาชีพ และนักเรียนนักศึกษาสถาปัตยกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "FUTURARC PRIZE 2020" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร || คุณสมบัติผู้สมัคร: สถาปนิกมืออาชีพ และนักเรียนนักศึกษาสถาปัตยกรรม (ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม) ||...

Related Topics