ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 8, 2019 17:08
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ และนายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานเขตตรวจราชการที่ 15 ในจังหวัดลำพูน โดยได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน การตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กระทรวงแรงงาน (Action Plan) ซึ่งสอดคล้องสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายสำคัญของรัฐบาล การตรวจติดตามการบูรณาการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตามแผนตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน นอกจากนี้และนายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประเด็นที่ A1 (3) ส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายู เป็นการฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุในสาขา การค้าขายสินค้าออนไลน์ ด้วย Mobile Application รวมถึงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ การฝึกอบรมสาขา ไฟฟ้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน รวม 130 คน


Latest Press Release

เลือกโปรแกรมสปาที่คุณชื่นชอบในราคาเพียง 990 บาทสุทธิ ณ เลอสปา โรงแรมพูลแมน คิง เพวเวอร์ กรุงเทพ

ถึงเวลาที่คุณจะผ่อนคลายจากความตึงเครียดและค้นหาความสงบสุขของร่างกายและจิตใจ ณ เลอสปา ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ) พบกับความสงบที่จะคืนพลังกายและจิตใจเสมือนเป็นสวรรค์แห่งสปา ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ...

Fornasetti รังสรรค์งานศิลป์เหนือกาลเวลา เอาใจนักสะสมที่รักการแต่งบ้าน

ด้วยใจรักงานศิลปะ งานปั้น ภาพวาด และการตกแต่งบ้านของ คุณอรนลิน โลจนะโกสินทร์ กรรมการบริหารแบรนด์ SEASONS OF LIVING ผู้มีความตั้งใจที่จะสร้าง SEASONS OF LIVING ให้เป็นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์นำเข้าสุดหรูคุณภาพเยี่ยมที่ดีที่สุดจากอิตาลี...

กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา มุ่งหวัง ใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ชุมชนและสังคม

กยท. ส่งมอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพาราแก่ ร.ร.บ้านไสใหญ่ อ.ละงู จ.สตูล หนึ่งในกิจกรรม CSR มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า...

รมว.วธ หนุน บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมฯ วัดนาหนอง ราชบุรี นำพลัง “บวร” ขับเคลื่อนสังคมสงบสุข ส่งเสริมวิถีชีวิตไท-ยวน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาฯ “บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ...

สทนช. คืบหน้าพัฒนาแบบจำลองความคุ้มค่าการจัดสรรน้ำในพื้นที่ EEC

ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคมและพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ ณ เดอะฮอลล์...

Related Topics