คณะการศึกษาปฐมวัย ม.หอการค้าไทยจับมือมูลนิธิพุทธรักษาสร้างครูพันธุ์ใหม่สู่ยุคไทยแลนด์ 5.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday May 9, 2019 15:53
กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดตั้งคณะการศึกษาปฐมวัย (School of Early Childhood Education) เพื่อเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การสอนตามแนวหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ผ่านการปฏิบัติจริงในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถานศึกษาในเครือข่ายโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English) เพื่อสร้างบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ด้านมูลนิธิพุทธรักษาได้ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระดับปฐมวัยและระดับอุดมศึกษา และในปี 2561 มูลนิธิพุทธรักษาได้ร่วมมือกับโครงการไรซ์ไทยแลนด์พัฒนาและขยายผลกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปไปสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ และนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ด้วยเหตุนี้เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายของทั้งสองหน่วยงาน คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าและมูลนิธิพุทธรักษาจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ มูลนิธิพุทธรักษามอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน อย่างน้อยจำนวน 10 ทุน ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ในคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมูลนิธิพุทธรักษาเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้มูลนิธิพุทธรักษาจะร่วมมือกับคณะการศึกษาปฐมวัย ร่วมการจัดหาสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตรงตามเงื่อนไขที่คณะการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะการศึกษาปฐมวัย ที่สำคัญยังมีการร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิจัย และการจัดประชุมทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษามอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน อย่างน้อยจำนวน 10 ทุน ต่อปีการศึกษาทั่วประเทศไทย คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้ามีการเรียนรู้แบบไฮสโคป ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปช่วยให้ผู้เรียนมีรายได้สูงกว่า ก่ออาชญากรรมและติดยาเสพติดน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่เรียนในรูปแบบปกติ และสามารถสรุปผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ว่า หลักสูตรไฮสโคปให้ผลประโยชน์ถึง 7 เท่าของต้นทุน ที่สำคัญ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้นำเอาหลักสูตรไฮสโคปมาพัฒนาและทดลองใช้ในประเทศไทยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จนมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป"

"หลักสูตรไฮสโคป เน้นการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพสอนให้ครูปฐมวัยสามารถสอนเด็กโดยใช้กระบวนการ วางแผน-ลงมือทำ-ทบทวน (Plan-Do-Review) เปิดโอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจวางแผนเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้รู้จักกำหนดเป้าหมายที่แน่ชัด ทำงานอย่างเป็นระบบ ฝึกการตัดสินใจ และรู้จักอดทนรอคอย ส่วนในขั้นตอนการลงมือทำ เด็กจะได้ลงมือทำกิจกรรมผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามความคิดของเด็กเองอย่างกระตือรือร้น ได้เรียนรู้จากสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนได้ใช้ความคิดในการลงมือปฏิบัติ และได้สะท้อนความคิดผ่านขั้นตอนการทบทวน โดยครูปฐมวัยสามารถให้เด็กแต่ละคนเล่าประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเป็นผู้นำ โดยครูปฐมวัยสามารถพัฒนาทักษะของตนเองและเด็กนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21ได้เต็มศักยภาพพร้อมสู่ไทยแลนด์5.0 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของหลักสูตรไฮสโคป" อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ศักยภาพด้านดนตรี จัดคอนเสริ์ต Shades Of Emotion ดึง เครือข่าย 25 สถาบัน กว่า 130 คน บรรเลงร่วมกับ วง Parichat Wind Orchestra ถ่ายทอดบทเพลงสุดประทับใจ ณ หอเปรมดนตรี

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล กลุ่มวงดุริยางค์เครื่องลม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง รวม 15 สถาบัน จัดการแสดงคอนเสิร์ต...

แบรนด์ซุปไก่ ทุ่มงบกว่า 6 ล้าน ส่งแคมเปญ ง่วงไม่ขับ พักดื่มแบรนด์ ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จับมือ ตำรวจทางหลวงแจกแบรนด์ฟรี 45,000 ขวด ให้ ปชช.เตรียมพร้อมในการเดินทาง

แบรนด์ซุปไก่สกัดและ ตำรวจทางหลวง ส่งความห่วงใยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน กับกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับแคมเปญ "ง่วงไม่ขับ พักดื่ม แบรนด์"ทุ่มงบกว่า 6 ล้านบาท จัดหนักโปรเต็มอัตราศึก...

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดลงนามความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ มุ่งแก้ปัญหาการว่างงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ ระหว่างบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท...

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2020 เปิดรับสมัคร นักกอล์ฟหญิงไทยร่วมชิงชัยในรอบคัดเลือก National Qualifiers 20-22 มกราคม 2563 ณ สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์คอร์ส

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับไอเอ็มจี เปิดรับสมัครนักกอล์ฟหญิงไทยร่วมลงแข่งขันในรอบคัดเลือก National Qualifiers เพื่อเฟ้นหานักกอล์ฟหญิงไทยมือหนึ่งในการรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกับนักกอล์ฟหญิงระดับโลกรวม 70 คน ชิงเงินรางวัลสูงกว่า...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลสังกัด กทม. เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวตามที่ กรมควบคุมโรคแจ้งเตือนสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ระบุขณะนี้พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า...

Related Topics