คณะการศึกษาปฐมวัย ม.หอการค้าไทยจับมือมูลนิธิพุทธรักษาสร้างครูพันธุ์ใหม่สู่ยุคไทยแลนด์ 5.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday May 9, 2019 11:54
กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดตั้งคณะการศึกษาปฐมวัย (School of Early Childhood Education) เพื่อเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การสอนตามแนวหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ผ่านการปฏิบัติจริงในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถานศึกษาในเครือข่ายโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English) เพื่อสร้างบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ด้านมูลนิธิพุทธรักษาได้ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระดับปฐมวัยและระดับอุดมศึกษา และในปี 2561 มูลนิธิพุทธรักษาได้ร่วมมือกับโครงการไรซ์ไทยแลนด์พัฒนาและขยายผลกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปไปสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ และนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ด้วยเหตุนี้เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายของทั้งสองหน่วยงาน คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าและมูลนิธิพุทธรักษาจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ มูลนิธิพุทธรักษามอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน อย่างน้อยจำนวน 10 ทุน ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ในคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมูลนิธิพุทธรักษาเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้มูลนิธิพุทธรักษาจะร่วมมือกับคณะการศึกษาปฐมวัย ร่วมการจัดหาสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตรงตามเงื่อนไขที่คณะการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะการศึกษาปฐมวัย ที่สำคัญยังมีการร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การสนับสนุนการเก็บข้อมูล การวิจัย และการจัดประชุมทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษามอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน อย่างน้อยจำนวน 10 ทุน ต่อปีการศึกษาทั่วประเทศไทย คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้ามีการเรียนรู้แบบไฮสโคป ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปช่วยให้ผู้เรียนมีรายได้สูงกว่า ก่ออาชญากรรมและติดยาเสพติดน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่เรียนในรูปแบบปกติ และสามารถสรุปผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ว่า หลักสูตรไฮสโคปให้ผลประโยชน์ถึง 7 เท่าของต้นทุน ที่สำคัญ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้นำเอาหลักสูตรไฮสโคปมาพัฒนาและทดลองใช้ในประเทศไทยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จนมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป"

"หลักสูตรไฮสโคป เน้นการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพสอนให้ครูปฐมวัยสามารถสอนเด็กโดยใช้กระบวนการ วางแผน-ลงมือทำ-ทบทวน (Plan-Do-Review) เปิดโอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจวางแผนเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้รู้จักกำหนดเป้าหมายที่แน่ชัด ทำงานอย่างเป็นระบบ ฝึกการตัดสินใจ และรู้จักอดทนรอคอย ส่วนในขั้นตอนการลงมือทำ เด็กจะได้ลงมือทำกิจกรรมผ่านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามความคิดของเด็กเองอย่างกระตือรือร้น ได้เรียนรู้จากสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนได้ใช้ความคิดในการลงมือปฏิบัติ และได้สะท้อนความคิดผ่านขั้นตอนการทบทวน โดยครูปฐมวัยสามารถให้เด็กแต่ละคนเล่าประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเป็นผู้นำ โดยครูปฐมวัยสามารถพัฒนาทักษะของตนเองและเด็กนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21ได้เต็มศักยภาพพร้อมสู่ไทยแลนด์5.0 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของหลักสูตรไฮสโคป" อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

วันแม่ปีนี้ ขอชวนแม่ลูกจูงมือกันมา เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา by KE GROUP

วันแม่ปีนี้ ขอชวนแม่ลูกจูงมือกันมาเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทราbyKE GROUPในเทศกาลARTS GARDEN AND BUTTERFLY FESTIVAL 2020ที่เนรมิตสวนผีเสื้อกลางเมืองได้อย่างสวยงามด้วยอุโมงค์ต้นไม้สูงกว่า6 เมตร ยาวกว่า 50 เมตร พร้อมผีเสื้อนานาพันธุ์กว่า 2,000...

ภาพข่าว: “บอสควิกแสบ” ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะ การแข่งขัน “ควิกแสบ โดต้า2 ไทยแลนด์ลีก ซีซั่น2”

นายยศสรัล แต้มคงคา (ที่ 6 ซ้ายบน) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป "ควิกแสบ" เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา E-Sports ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ควิกแสบ โดต้า2...

มทร.พระนคร รับรางวัล Gold Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

รศ.ประสงค์ ก้านแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาอาจารย์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลงานวิจัยดีเด่น Thailand Research Expo 2020 Award ประเภท Gold Award ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร จากศาสตราจารย์...

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ฝึกอบรมขายสินค้าออนไลน์ ฟรี!

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ประกอบการ SME พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สาขา Digital Marketing เบื้องต้น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย...

ภาพข่าว: โรงแรมโอ๊ควูด สวีท แบงค็อก มอบข้าวสารให้กับผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 รวม 1,170 กก.

โรงแรมโอ๊ควูด สวีท แบงค็อก (Oakwood Suites Bangkok) นำโดยนายมุนวาร์ บาชา ผู้จัดการทั่วไป ส่งมอบข้าวสารจำนวน 234 ถุง (1,170 กก.) ให้แก่มูลนิธิดวงประทีป ภายใต้โครงการ “Give With Oakwood” ซึ่งจัดขึ้นทั่วโลกระหว่างวันที่ 8 มิถุนายนถึง 7 สิงหาคม...

Related Topics