มข.รั้งอันดับ3มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday May 24, 2019 16:01
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.รั้งอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก ในขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพถูกจัดอันดับ 2 ของไทย

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า "Leiden" ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ผ่านการจัดอันดับที่เรียกว่า "CWTS Leiden Ranking 2019" ซึ่งการจัดอันดับนี้พิจารณาจากผลงานวิจัยเพียงอย่างเดียว ที่มี impact ที่สุดก็คือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล Web of Science หรือที่เราเคยเรียกกันว่า "ISI" ที่มีแต่ผลงานและวารสารที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผู้จัดอันดับคือมหาวิทยาลัย Leiden จาก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดอันดับของมหาวิทยาลัยต่างๆโดยใช้จำนวนผลงานวิจัยจาก ISI หรือ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับ Top 1% 5% 10% 50% ของวารสารที่มีคุณภาพต่างๆ

ทั้งนี้ เมื่อดูจากผลการจัดอันดับในปี 2019 (ข้อมูลจากผลงานวิจัยย้อนหลัง 4 ปีคือ 2014-2017) และดูจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับ Top 1% ของวารสาร คือวารสารที่ดีที่สุด 1% แรก ที่มี impact ปรากฎว่าในภาพรวมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับทื่ 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รองจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับในกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Biomedical and health sciences) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในประเทศไทยมี 5 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามลำดับ

ศ.ดร.สุรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผลมาจากการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจต่างๆที่ปรากฎผลชัดเจนและนำไปสู่การได้รับการจัดอันดับดังกล่าวหลายโครงการ เช่น โครงการพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ เข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด และภาคตะวันออกอีก 1 จังหวัด นอกจากนี้ยังเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการคัดกรองผู้ป่วยใน สปป.ลาว, โครงการป้องกันและชะลอโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ในการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคใต้อีก 3 จังหวัด และมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านสุขภาพที่มีความชำนาญ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน, ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส, ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่, ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯภายใต้โครงการตะวันฉาย, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศสภาวะและสุขภาพสตรี, ศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ, ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ นอกจากโครงการเหล่านี้ยังมีอีกหลายโครงการ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาได้ตรงจุด ตอบโจทย์ของชุมชน สังคม และ ภูมิภาคได้อย่างแท้จริง


Latest Press Release

ภาพข่าว: ออกตรวจสถานประกอบกิจการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ออกตรวจสถานประกอบกิจการ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้ให้คำแนะนำ เรื่อง การขอรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การกู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาพนักงานลูกจ้างของบริษัท...

นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.) เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศ กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางที่จะให้แต่ละหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน...

OKMD ปั้นครูพันธุ์ใหม่ ใช้ บีบีแอล พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเออาร์ สอนเด็ก

OKMD ปั้นครูพันธุ์ใหม่ ใช้ "บีบีแอล" พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเออาร์ สอนเด็กจุดประกายความสนใจ เลือกเรียนสายวิทย์ฯ เคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ระดับโลก นำร่องพื้นที่ อีอีซี โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา...

ภาพข่าว: สิงห์อาสาร่วมจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมมอบเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งสายพานคุณภาพสูง...

ภาพข่าว: BWG สอนน้องแยกขยะ ปี 2

เข้าสู่ปีที่ 2 กับโครงการ สอนน้องแยกขยะ ลดมลพิษ ลดโลกร้อน กับน้อง ๆ จาก 6 โรงเรียนโดยรอบพื้นที่ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี ประเดิมโรงเรียนแรกของปีนี้ด้วยน้อง ๆ จาก โรงเรียนวัดบุรีการาม...

Related Topics