ทีโอที เล็งพัฒนา CSR ที่ยั่งยืนเน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป็นเครือข่าย ประเดิมปี 62 โครงการ TOT Young Club ที่ชุมชนนครอุดรธานี จ.อุดรธานี สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 2, 2019 17:11
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--ทีโอที

ทีโอที เล็งพัฒนา CSR ที่ยั่งยืนเน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป็นเครือข่าย ประเดิมปี 62 โครงการ TOT Young Club ที่ชุมชนนครอุดรธานี จ.อุดรธานี สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม TOT CSR ประจำปี 2562 เปิดโครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" ชุมชนนครอุดรธานี ที่มหาวิยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" ระหว่าง ทีโอที ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พัฒนาชุมชน จ.อุดรธานี โดยมี นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ โครงการ TOT YOUNG CLUB ร่วมเป็นสักขีพยานฯ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า คณะกรรมการ ทีโอที ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะกำกับดูแลและบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อน TOT CSR เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามความสามารถหลักของ ทีโอที ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการ TOT Young Club "เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" เป็นโครงการฯ ที่เดินมาถูกทางและตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะมีการร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ทีโอที /เทศบาลนครอุดรธานี) ผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี) และภาคสังคมประชาชน (ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี และพัฒนาชุมชนจ.อุดรฯ) ที่เป็นการให้ความรู้ด้านไอซีทีและระบบเครือข่ายโทรคมนาคมให้แก่เยาวชนได้ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ทีโอที ที่ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ จ.อุดรธานี ในการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มีความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ จะยังเป็นการสร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับอุดรธานี ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในนามของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ที่มีอายุราว 1822-4600 ปีก่อน ประวัติศาสตร์ ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียนให้ "แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศไทย และอันดับที่ 359 ของโลก

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ทีโอที กล่าวเพิ่มเติม ว่าปัจจุบัน ทีโอที ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Digital Transformation โดยดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ ภายใต้กรอบสำคัญ คือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน Sustainability โดย ทีโอที ได้กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนแม่บทระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเมินประสิทธิผล และนำมาพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ เป็นแนวทางใหม่ที่ให้ผลสำเร็จที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ TOT Young Club เป็น CSR ที่ไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลักในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ ทีโอที ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอที ได้มีการคัดเลือกชุมชน มีการจัดทำแผน และดำเนินการตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโครงการฯ ทีโอที มีแผนที่จะพัฒนาการดำเนินการ TOT CSR โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กร

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ โครงการ TOT YOUNG CLUB กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทีโอที ได้มีการ kick off โครงการ TOT YOUNG CLUB โดยการอบรมสัมมนาให้กับบุคลากร ทีโอที ที่ดูแลโครงการฯ จากทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน สำหรับโครงการ TOT Young Club จนถึงปี 2561 มีชุมชนภายใต้โครงการฯ 59 ชุมชนทั่วประเทศ โดย ปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ จำนวน 12 ชุมชน เริ่มชุมชนแรกประเดิมที่ ชุมชนนครอุดรธานี จ.อุดรธานี และดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคม 2562 ในชุมชนนครอุดรธานี จ.อุดรธานี ชุมชนนาหัวบ่อ จ.สกลนคร ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนเทศบาลนครสวรรค์จ.นครสวรรค์ ชุมชนวัดภูเก็ต จ.น่าน ชุมชนเมืองบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา ชุมชนบ้านแหลมสัก-อ่าวน้ำ จ.กระบี่ ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท ชุมชนด่านเกวียน จ.นครราชสีมา ชุมชนวังนกไข่จ.สมุทรสาคร และชุมชนในจังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยโครงการฯ จะเข้าไปอบรมให้ความรู้และทักษะด้านไอซีทีและให้รู้เท่าทันในยุคดิจิทัล แก่เยาวชน และผู้ประกอบการ อาทิ การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ การถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ การใช้ Social Media เช่น Facebook Youtube โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ชุมชนอย่างเป็นระบบ ผ่าน Social Media รวมถึงระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป TYC e-commerce และมีการประเมินผลจากจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมในสื่อต่างๆ และมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทาง Online อาทิ Facebook Youtube และ Website

ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไปกดไลท์ กดแชร์ ทั้ง Facebook /website และ Youtube ของ 59 ชุมชนเดิม และที่จะเปิดในปีนี้อีก 12 ชุมชน

ติดต่อ:
n/a
หมวดข่าว: ทั่วไป
คำค้น: ทีโอที, TOT CSR, TOT young club

Latest Press Release

ภาพข่าว : สมาคมเพื่อนชุมชนไม่ทิ้งกัน มอบข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยทีมงานสมาคมฯ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลตำบลเนินพระ ในพื้นที่ จ.ระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 1,200 กล่อง...

“พุทธิพงษ์” หารือร่วมสภาอุตฯ-สภาหอฯ-สมาคมธนาคารไทย หนุน“โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล”

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทาง “โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอของบประมาณ ตาม พรบ. เงินกู้ 400,000 ล้านบาท โดยมีผู้แทนฯ...

“บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ซีฟู้ด” สดอร่อยได้ทุกวัน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา

ห้องอาหารโอเอซิส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ชวนคุณมาลิ้มลองความอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ซีฟู้ด และหลากหลายเมนูอาหารเอเชีย อิ่มอร่อย จัดเต็มเน้นๆได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ อาทิ ซุ้มอาหารทะเลสดๆ, ซุ้มซูชิหน้าต่างๆ,...

ภาพข่าว : ทรู ส่งใจให้ฮีโร่ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบ True SMART 4G Adventure และซิมทรูมูฟ เอช โทรฟรี เน็ตฟรีไม่อั้นนาน 1 ปี

กลุ่มทรู โดย นางสาวหทัยณัฐ พงศ์ศรีรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคตะวันออก (ที่2 จากซ้าย) เป็นผู้แทน เดินหน้าส่งใจให้ฮีโร่ไทย สู้ภัยโควิด-19 โดยมอบ True SMART 4G Adventure พร้อมซิมจากทรูมูฟ เอช ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน...

แกะกล่องความอร่อย ตื่นตาตื่นใจ กับเมนูน้องใหม่สไตล์สเปน

อูโนมาส สาขาเซ็นทรัลชิดลม ชั้น Gเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาย่อยของห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอชวนคุณมาค้นหาเสน่ห์ความอร่อยสไตล์สเปน พร้อมเปลี่ยนสไตล์การทานอาหารแบบเดิมๆ เป็นการนั่งทานอาหารเลิศรสบนเคาน์เตอร์บาร์สุดหรู...

Related Topics