อาชีวะปรับปรุงหลักสูตรระดับปวส. พ.ศ. 2562 ให้สอดรับกับบริบทโลกและความต้องการของตลาดแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 2, 2019 11:45
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช (พ.ศ.) 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ประกอบด้วย ครู อาจารย์จากสถานศึกษาในสังกัดสอศ. ศึกษานิเทศก์

นักวิชาการศึกษา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ซึ่งได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้อนุมัติให้ใช้หลักสูตรปวส. พ.ศ. 2557 และได้ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรปวส.พ.ศ. 2557 แล้วนั้น โดยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 ข้อ 17 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จะต้องดำเนินการทบทวนเนื้อหาสาระในหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในงานอาชีพ มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้รองรับบริบทการจัดการอาชีวศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และทัดเทียมกับมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบัดนี้ ได้ครบกำหนดที่จะต้องดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปวส. โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับปวส. พ.ศ.2562 แล้ว จำนวน 3 ครั้ง แบ่งเป็น 11 ประเภทวิชา ได้แก่ 1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 2.ศิลปกรรม 3.คหกรรม 4.เกษตรกรรม 5.ประมง 6.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 7.อุตสาหกรรมสิ่งทอ 8. อุตสาหกรรม 9.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10. พาณิชยนาวี และ 11. อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 92 สาขาวิชา ซึ่งในวันนี้ สอศ. โดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรระดับปวส. พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรปวส.พ.ศ. 2562 เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยคาดว่าจะสามารถนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ได้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

"การประชุมในครั้งนี้จะทำให้ได้หลักสูตรปวส.พ.ศ. 2562 ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม อนาคตของชาติขอฝากไว้กับครูผู้สอนด้วย" รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: สถาบันแบลคมอร์ส ลงนามความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ลงนาม ดร.เลสลีย์ บราวน์ ผู้อำนวยการ สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสาน โดยมี คุณผุสดี สุจิตจร...

งานแถลงข่าวแฟชั่นโชว์การกุศลภายใต้ชื่องาน คิดถึงพ่อ....อย่างพอเพียง นิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์

เนื่องในวาระวันพ่อแห่งชาติ ปีนี้ "คุณสายสม วงศาสุลักษณ์" ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และคณะกรรมการ ร่วมกับโรงแรมสวิสโซเทลฯ กรุงเทพ รัชดา จัดงานแฟชั่นโชว์การกุศล ภายใต้ชื่องาน" คิดถึงพ่อ....อย่างพอเพียง " ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.oo...

มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14

สุชาดา อิทธิจารุกุล แห่งแม็คโคร เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน "แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14" หรือ "แม็คโคร โฮเรก้า ครั้งที่ 14" ภายใต้แนวคิด "The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน"...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม "โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณหลังโรงพยาบาลมะการักษ์ถึงวัดดงสัก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะกา...

ภาพข่าว: นก อุษณีย์ ร่วมปรับธาตุ ปรับชีวิต ด้วยน้ำหอม ceresa กับดร.เชอรี่

ดร.สุวพิชญ์ วงศ์อภิฤทธิ์ Brand Executive and Founder เจ้าของแบรนด์น้ำหอม Ceresa ได้คิดค้นศาสตร์น้ำหอม ปรับธาตุ ปรับชีวิต สำหรับทุกคนที่สนใจ อยากมีน้ำหอมที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ในการเสริมบุคลิกภาพ เสริมการงาน เสริมการเงิน เสริมความรัก...

Related Topics