คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการ InnoAgri วว. ด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 2, 2019 14:32
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ในส่วนของโครงการพัฒนาเกษตรกร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (InnoAgri) ซึ่งดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ 1.กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ตำบลสระแก้ว ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำกล้วยไข่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยไข่ผลสด การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากลำต้นกล้วยไข่ การขยายพันธุ์กล้วยไข่ (การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การชำเหง้า) การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตกล้วยไข่ (แปลงสาธิต) 2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ 3.กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ตำบลท่าพุทรา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาดำจากแป้งกล้วยไข่ คุ๊กกี้ธัญพืชจากแป้งกล้วยไข่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบงาดำฯ/ชาเกสรดอกกล้วยไข่/ชาหัวปลีกล้วยไข่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น อาหารสัตว์จากใบกล้วยไข่ และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตกล้วยไข่ (แปลงสาธิต) ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. กล่าวถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ InnoAgri ดังกล่าวว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่เป็นเกษตรกรไฮเทค (InnoAgri farmer) ที่สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่เหมาะกับยุคสมัยใช้สำหรับการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (InnoAgri Entrepreneur) ด้วย วทน.ใช้สำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตผล และเพื่อสนับสนุนการสร้างเกษตรนวัตกรรมยั่งยืน (InnoAgri Sustainability) ด้วยการสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรม (InnoAgri Village) ที่มีความสามารถในการนำ วทน. มาใช้เพิ่มผลิตภาพการผลิตกล้วยไข่ตลอดหัวโซ่คุณค่าที่มุ่งเน้น โดยผลลัพธ์ของโครงการในปีงบประมาณ 2562 นั้น เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตพืช/สัตว์ร้อยละ 30มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือสร้างมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ชุมชนเกษตรกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

สำหรับผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ มีดังนี้ เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรไฮเทค 350 ราย เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 120 ราย ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา/ยกระดับด้วย วทน. จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า 3 แห่ง และมีการดำเนินการจัดทำสื่อองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อย่างไรก็ตามในช่วงภัยแล้งช่วงเดือนธันวาคม 2561- เดือนเมษายน 2562 และวาตภัยช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ได้สร้างความเสียหายแก่แปลงทดลองสาธิตกล้วยไข่ในพื้นที่ดำเนินโครงการ ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยกลไกการบูรณาการ ได้แก่ การกำหนดปฏิทินการปลูกกล้วยให้เหมาะสมกับฤดูกาล และเผยแพร่ผลงานวิจัยการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อลดความสูงของกล้วยและการตัดแต่งใบกล้วยในวงกว้าง

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ กล่าวสรุปว่า จากการดำเนินงานโครงการ วว. มีข้อเสนอแนะดังนี้ ในระดับพื้นที่ควรมีจัดแนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยไข่ด้วย วทน.เป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนของจังหวัด และในระดับนโยบายควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร ควรมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี เนื่องจากมีภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้


Latest Press Release

Ripleys Believe It or Not! Pattaya เชิญคุณวิ่งไปด้วยกันในงานวิ่งการกุศล Ripleys Charity Virtual Run 2020

ริบลีย์ เชื่อหรือไม่! พัทยา โดยนายไมคา ตามไท รองประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์และมูลนิธิบ้านครูบุญชู จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศล "Ripley's Charity Virtual Run 2020"...

ภาพข่าว: เอสเซ้นซ์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้น เพิ่มพลังขจัดคราบหนัก พร้อมกลิ่นหอมยาวนาน

นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เอส เซ้นซ์ และกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซ้นซ์สูตรเข้มข้น ที่เพิ่มพลัง ในการขจัดคราบสกปรกและคราบฝังลึก จัดการกับกลิ่นไม่พึง ประสงค์...

ซิติเซ็นใส่เกียร์เดินหน้า ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากร ลุย CSR ในโครงการ CITIZEN - Give the Better Life #ไปกับหมากไปกับCITIZEN

ถือเป็นโครงการนำร่อง ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมื่อ บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกาซิติเซ็นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนาฬิกาซิติเซ็นดำน้ำรุ่นตระกูล FUGU หรือ NY 009 Series มีเพียง 999 เรือน...

คนกรุงเฮ....ขสมก.ใจป้ำ ลดค่าใช้จ่ายวันละ 18 บาท

ขสมก. จัดประชุม workshop เป้าหมายพัฒนาคุณภาพงานบริการ และลดภาระประชาชน ระดมสมองสนองนโยบาย ค่าโดยสาร " วันละ30บาท " ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ขสมก.) กล่าวว่า วันที่ 21 พฤศจิกายน นี้ เวลา 13.00 น. ขสมก. จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ...

บีทูเอส สาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง โฉมใหม่ล่าสุด

เปิดแล้ววันนี้ บีทูเอส สาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง โฉมใหม่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น ครบครันทั้งหนังสือไทยและต่างประเทศ เครื่องเขียน อุปกรณ์ศิลปะ สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กยุคใหม่ทุกช่วงวัย พร้อมเปลี่ยนบีทูเอสให้เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์...

Related Topics